1. Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu pracownikowi naukowemu, który w roku poprzedzającym jej przyznanie uzyskał stopień doktora habilitowanego, przed ukończeniem 37 roku życia.
  2. Nagroda PTChem za wyróżnioną rozprawę doktorską jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu badaczowi, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dziedzinie chemii (obrona pracy nastąpiła przed ukończeniem 30 roku życia). W przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, to jest do momentu osiągnięcia wieku 31 lat.
  3. Nagroda PTChem za wyróżnioną pracę magisterską jest przyznawana, w drodze konkursu, absolwentowi, który w roku poprzedzającym jej przyznanie obronił z wyróżnieniem pracę magisterską w dziedzinie chemii.
  4. Nagroda imienia Bronisława Znatowicza jest przyznawana autorowi lub autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne w roku poprzedzającym jej przyznanie.
  5. Nagroda imienia Aleksandra Zamojskiego przyznawana jest corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej – stereochemii, wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2). Nagroda jest wręczana wraz z dyplomem potwierdzającym, że wyróżnienie jest wspólne.
  6. Nagroda imienia. Jacka Rychlewskiego jest przyznawana corocznie, w drodze konkursu, za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub pracę z innych obszarów nauki, w której wykorzystano metody chemii kwantowej, obronioną w roku poprzedzającym jej przyznanie. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Kapituły, której skład jest podany na stronie internetowej pod adresem http://www.qchem.amu.edu.pl/Kapitula.pdf (Załącznik nr 3). Możliwe jest przyznanie wyróżnienia.

 

Informacja o nagrodach Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3