NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO - wersja pełna

NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO - wersja skrócona

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

 

NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody:
  • Nagrodę za wyróżniające osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  • Nagrodę za wyróżnioną rozprawę doktorską
  • Nagrodę za wyróżnioną pracę magisterską
  • Nagrodę im. Bronisława Znatowicza
  • Nagrodę im. Aleksandra Zamojskiego
  • Nagrodę im. Jacka Rychlewskiego
 2. Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu pracownikowi naukowemu, który w roku poprzedzającym jej przyznanie uzyskał stopień doktora habilitowanego, przed ukończeniem 37 roku życia.
 3. Nagroda PTChem za wyróżnioną rozprawę doktorską jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu badaczowi, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dziedzinie chemii (obrona pracy nastąpiła przed ukończeniem 30 roku życia). W przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, to jest do momentu osiągnięcia wieku 31 lat.
 4. Nagroda PTChem za wyróżnioną pracę magisterską jest przyznawana, w drodze konkursu, absolwentowi, który w roku poprzedzającym jej przyznanie obronił z wyróżnieniem pracę magisterską w dziedzinie chemii.
 5. Nagroda im. Bronisława Znatowicza jest przyznawana autorowi lub autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne w roku poprzedzającym jej przyznanie.
 6. Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej – stereochemii, wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2). Nagroda jest wręczana wraz z dyplomem potwierdzającym, że wyróżnienie jest wspólne.
 7. Nagroda im. Jacka Rychlewskiego jest przyznawana corocznie, w drodze konkursu, za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub pracę z innych obszarów nauki, w której wykorzystano metody chemii kwantowej, obronioną w roku poprzedzającym jej przyznanie. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Kapituły, której skład jest podany na stronie internetowej pod adresem http://www.qchem.amu.edu.pl/Kapitula.pdf (Załącznik nr 3). Możliwe jest przyznanie wyróżnienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 1. Kandydatów do nagrody za wyróżniające osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora habilitowanego (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 3000 znaków ze spacjami) powinny zawierać wykaz publikacji z wyszczególnieniem prac po doktoracie, kopie prac dokumentujących osiągnięcia naukowe i dane bibliometryczne, a w przypadku prac współautorskich, oświadczenie kandydata o udziale w tych publikacjach. Do wniosku winny być załączone recenzje postępowania habilitacyjnego. Wnioski, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), powinny być kierowane do Komisji Nagród przy Zarządzie Głównym (ZG) PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 2. Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 3. Kandydatów do nagrody za wyróżnione prace magisterskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni, na terenie których odbyły się obrony (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem (do 1500 znaków ze spacjami), pracą magisterską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez radę odpowiedniej jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 4. Wnioski o przyznanie nagród opisanych w punktach 1–3 (powyżej) rozpatrywane są przez odpowiednie Komisje: Nagród za osiągnięcia naukowe, Nagród za rozprawę doktorską i Nagród za pracę magisterską, które są powoływane na okres kadencji.
 5. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko do jednej nagrody PTChem.
 6. Jeżeli do konkursu została zgłoszona praca doktorska lub magisterska, której promotorem jest członek Komisji Nagród, to zostaje on wyłączony z udziału w pracach tej Komisji.
 7. Komisje Nagród przy ZG PTChem, po rozpatrzeniu zgłoszeń, proponują ZG PTChem kandydatów – po jednej osobie w każdej kategorii, do akceptacji.
 8. ZG PTChem przyznaje nagrody w danej kategorii w drodze głosowania zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak” osób obecnych na posiedzeniu). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
 9. Kandydata lub kandydatów do wyróżnienia Nagrodą im. Bronisława Znatowicza wyłania Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych na podstawie oceny artykułów opublikowanych w czasopiśmie w roku poprzedzającym jej przyznanie.Przewodniczący Rady Redakcyjnej przestawia wyłonionego kandydata lub kandydatów prezesowi ZG  PTChem, który podejmuje w tej sprawie decyzję akceptującą.
 10. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego podany jest w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 11. Informacje dotyczące składania wniosków, wyłaniania laureatów i wręczania Nagrody im. Jacka Rychlewskiego podane są w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 3 do
  niniejszego dokumentu.
 12. Nagrody wręczane są na dorocznych Zjazdach Naukowych Towarzystwa w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosympozjów, względnie podczas innych wydarzeń naukowych. Informacja o laureatach ukazuje się na stronie internetowej PTChem: www.ptchem.pl
 13. Zarząd Główny PTChem corocznie ustala wysokość nagród o których mowa w punktach 1–3 i 9, przekazuje odpowiednie kwoty laureatom i odprowadza należny podatek do urzędu skarbowego.
 14. Informacje dotyczące nagród PTChem znajdują się na stronie internetowej (www.ptchem.pl) w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień, Medali i Nagród PTChem.

Dokumenty: „Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego (wersja skrócona)”, „Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego” i „Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego” zostały przyjęte jednomyślną uchwałą (nr 2) Zarządu Głównego PTChem z siedzibą w Warszawie na posiedzeniu w dniu 17 września 2017 roku.


Przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.