WYRÓŻNIENIA I MEDALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO - wersja pełna

WYRÓŻNIENIA I MEDALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO - wersja skrócona

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I MEDALI POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

Załącznik numer I

Załącznik numer II

Załącznik numer III

WYRÓŻNIENIA I MEDALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące wyróżnienia i medale:
  • Godność Prezesa Honorowego
  • Godność Członka Honorowego
  • Odznakę Honorową
  • Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • Medal im. Wiktora Kemuli
  • Medal im. Jana Zawidzkiego
  • Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich
  • Medal im. Stanisława Kostaneckiego
  • Medal i Nagrodę im. Włodzimierza Kołosa
  • Medal im. Jana Harabaszewskiego
  • Medal im. Ignacego Mościckiego
  • Medal Okolicznościowy
  • Wykład im. Jana Czochralskiego
  • Wyróżnienie (Medal) im. Zofii Matysikowej
 2. Godność Prezesa Honorowego jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego nadawanym jednemu z byłych prezesów, który szczególnie zasłużył się Towarzystwu. Prezes Honorowy otrzymuje dyplom, jest stałym członkiem Prezydium Zarządu Głównego i pełni funkcję przewodniczącego Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa.
 3. Godność Członka Honorowego jest przyznawana chemikowi o wybitnym dorobku naukowym oraz szczególnych zasługach dla polskiej chemii i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Członek Honorowy otrzymuje dyplom, uprawnienia członka, jest zapraszany na imprezy organizowane przez Towarzystwo oraz zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
 4. Odznaka Honorowa jest nadawana za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją.
 5. Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznaje się chemikowi stale pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii oraz zasługi dla środowiska polskich chemików. Na brązowym medalu wybita jest podobizna oraz imię i nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie. Po drugiej stronie znajduje się napis „Quo Magis Veritas Propagatur”, „Artium Chimicarum Societas Polona” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 6. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznaje się chemikowi stale pracującemu w Polsce za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jędrzeja Śniadeckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 7. Medal im. Wiktora Kemuli przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Wiktora Kemuli oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wspólne wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (Załącznik nr I).
 8. Medal im. Jana Zawidzkiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii fizycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Zawidzkiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 9. Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej. Na medalu z posrebrzanego brązu wybita jest po jednej stronie podobizna Bogusławy Trzebiatowskiej, rok jej urodzenia i śmierci oraz logo PTChem, a po drugiej – podobizna Włodzimierza Trzebiatowskiego, rok jego urodzenia i śmierci oraz logo PTChem. Do medalu dołączony jest dyplom.
 10. Medal im. Stanisława Kostaneckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Stanisława Kostaneckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 11. Medal im. Jana Harabaszewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitne osiągnięcia w nauczaniu chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Harabaszewskiego, rok jego urodzenia i śmierci oraz napis „PTCh”. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 12. Medal im. Ignacego Mościckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Ignacego Mościckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wspólne wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej (Załącznik nr II).
 13. Medal Okolicznościowy jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego wspierającym jego działalność w kraju i za granicą. Na medalu z posrebrzanego tombaku wybita jest podobizna Marii Skłodowskiej-Curie, jej imię i nazwisko oraz rok jej urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie pokazany jest widok siedziby Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i daty „1919” (powstania PTChem) – „1994” (75-lecia PTChem). Do medalu dołączony jest dyplom.
 14. Wykład im. Jana Czochralskiego jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnemu chemikowi w Polsce w okresie dwóch lat od uzyskania przez niego stopnia naukowego doktora habilitowanego, przed ukończeniem czterdziestego roku życia. Polskie Towarzystwo Chemiczne obejmuje mecenat nad wygłoszeniem przez wyróżnioną osobę serii wykładów w wybranych Oddziałach Towarzystwa, przez co promuje ją u progu samodzielnej kariery naukowej. Wyróżnienie jest potwierdzone dyplomem.
 15. Medal i Nagroda im. Włodzimierza Kołosa jest wyróżnieniem przyznawanym co dwa lata za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej – wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne (Załącznik nr III). Na brązowym medalu wybita jest podobizna Włodzimierza Kołosa, rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Societas Chimica Polonorum”, „Universitas Varsoviensis” oraz „Servire Veritatis Kołos Lectio Praemiumque” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom. Przyznanie medalu łączy się z nagrodą w wysokości 2000 USD i z wygłoszeniem przez laureata wykładów na Wydziale Chemii UW.
 16. Wyróżnienie (Medal) im. Zofii Matysikowej przyznaje się nauczycielom chemii, członkom PTChem, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Na brązowym medalu wybita jest po jednej stronie podobizna Zofii Matysikowej i znajduje się napis „Wyróżnienie im. Zofii Matysikowej”, a po drugiej – napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne”, „Sekcja Dydaktyki Chemii” i „PTCh”. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wyróżnienie Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I MEDALI POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 1. Kandydatów do Godności Prezesa Honorowego zgłaszają prezesowi Zarządu Głównego (ZG) Oddziały Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) w terminie do końca marca każdego roku. Kandydatury rozpatrywane są na czerwcowym posiedzeniu ZG PTChem i przedstawiane do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Kandydatów do wyróżnień (Godnością Członka Honorowego, Wykładem im. Jana Czochralskiego) i medali (za wyjątkiem: Medalu im. Wiktora Kemuli, Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa, Medalu im. Ignacego Mościckiego, Medalu Okolicznościowego oraz Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej) mogą zgłaszać: członkowie Prezydium Zarządu Głównego lub Oddziały względnie Sekcje Naukowe właściwe merytorycznie dla wyróżnienia lub medalu (we wszystkich przypadkach – zcinicjatywy co najmniej 10 członków PTChem). Wnioski wraz z dokumentacją powinny być przesłane do ZG PTChem do dnia 1 października roku poprzedzającego przyznanie
  w yróżnienia lub medalu, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kandydatów do uhonorowania Medalem im. Wiktora Kemuli, Medalem i Nagrodą im. Włodzimierza Kołosa oraz Medalem im. Ignacego Mościckiego mogą zgłaszać podmioty wyszczególnione w załącznikach odpowiednio I-III. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej mogą składać podmioty podane na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem: http://dydaktyka.ptchem.pl/ Wnioski powinny być przesłane do podmiotów wskazanych odpowiednio w załącznikach I-III lub na stronie internetowej Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.
 3. Wnioski o przyznanie wyróżnień lub medali wraz z uzasadnieniem (pismem rekomendującym ukazującym najważniejsze osiągnięcia naukowe – do 7000 znaków ze spacjami) i krótkim życiorysem (do 5000 znaków ze spacjami), o których mowa w punkcie 2, winny zawierać listę co najwyżej 50 publikacji kandydata (z zaznaczeniem 5-10 najbardziej reprezentatywnych) i dane bibliometryczne.
 4. Wnioski o wyróżnienie Godnością Członka Honorowego i Wykładem im. Jana Czochralskiego oraz Medalami: im. Marii Skłodowskiej-Curie, im. Jędrzeja Śniadeckiego, im. Jana Zawidzkiego, im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich, im. Stanisława Kostaneckiego i im. Jana Harabaszewskiego rozpatrywane są przez Komisję Wyróżnień i Medali PTChem. Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem po jednym kandydacie w każdej kategorii do akceptacji. Kandydata do Medalu im. Wiktora Kemuli wyłania i przedstawia do akceptacji Zarządowi Głównemu PTChem Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) (Załącznik nr I); podobnie kandydata do Medalu im. Ignacego Mościckiego wyłania i przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem do akceptacji Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej (Załącznik nr II) – przesyłając pełną dokumentację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Zarząd Główny PTChem podejmuje decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia lub medalu, o których mowa w punkcie 4, na posiedzeniu grudniowym zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak osób obecnych na posiedzeniu”). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
 6. Kandydatów do wyróżnienia Odznaką Honorową lub Medalem Okolicznościowym mogą zgłaszać członkowie Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa, członkowie Prezydium ZG oraz przewodniczący Oddziałów i Sekcji PTChem. Odznaka Honorowa i Medal Okolicznościowy są przyznawane decyzją Prezydium ZG PTChem.
 7. Wyróżnienia i medale wręczane są na dorocznych Zjazdach PTChem w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosympozjów, względnie przy okazji innych wydarzeń naukowych; informacja o laureatach ukazuje się na stronie internetowej PTChem: www.ptchem.pl.
 8. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa podany jest w Załączniku nr III, a zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej i wyłaniania laureatów na stronie internetowej: http://dydaktyka.ptchem.pl/ (Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem).
 9. Informacje dotyczące wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego znajdują się na stronie internetowej PTChem: www.ptchem.pl, w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień i Medali oraz Nagród PTChem.


Dokumenty: „Wyróżnienia i medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego (wersja skrócona)”, „Wyróżnienia i medale Polskiego Towarzystwa Chemicznego” i „Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego” zostały przyjęte jednomyślną uchwałą (nr 1) Zarządu Głównego PTChem z siedzibą w Warszawie na posiedzeniu w dniu 17 września 2017 roku.


Przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.