1. Kandydatów do nagrody za wyróżniające osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora habilitowanego (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 3000 znaków ze spacjami) powinny zawierać wykaz publikacji z wyszczególnieniem prac po doktoracie, kopie prac dokumentujących osiągnięcia naukowe i dane bibliometryczne, a w przypadku prac współautorskich, oświadczenie kandydata o udziale w tych publikacjach. Do wniosku winny być załączone recenzje postępowania habilitacyjnego. Wnioski, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), powinny być kierowane do Komisji Nagród przy Zarządzie Głównym (ZG) PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 2. Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 3. Kandydatów do nagrody za wyróżnione prace magisterskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni, na terenie których odbyły się obrony (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem (do 1500 znaków ze spacjami), pracą magisterską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez radę odpowiedniej jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 4. Wnioski o przyznanie nagród opisanych w punktach 1–3 (powyżej) rozpatrywane są przez odpowiednie Komisje: Nagród za osiągnięcia naukowe, Nagród za rozprawę doktorską i Nagród za pracę magisterską, które są powoływane na okres kadencji.
 5. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko do jednej nagrody PTChem.
 6. Jeżeli do konkursu została zgłoszona praca doktorska lub magisterska, której promotorem jest członek Komisji Nagród, to zostaje on wyłączony z udziału w pracach tej Komisji.
 7. Komisje Nagród przy ZG PTChem, po rozpatrzeniu zgłoszeń, proponują ZG PTChem kandydatów – po jednej osobie w każdej kategorii, do akceptacji.
 8. ZG PTChem przyznaje nagrody w danej kategorii w drodze głosowania zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak” osób obecnych na posiedzeniu). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
 9. Kandydata lub kandydatów do wyróżnienia Nagrodą im. Bronisława Znatowicza wyłania Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych na podstawie oceny artykułów opublikowanych w czasopiśmie w roku poprzedzającym jej przyznanie.Przewodniczący Rady Redakcyjnej przestawia wyłonionego kandydata lub kandydatów prezesowi ZG  PTChem, który podejmuje w tej sprawie decyzję akceptującą.
 10. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego podany jest w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 11. Informacje dotyczące składania wniosków, wyłaniania laureatów i wręczania Nagrody im. Jacka Rychlewskiego podane są w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 3 do
  niniejszego dokumentu.
 12. Nagrody wręczane są na dorocznych Zjazdach Naukowych Towarzystwa w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosympozjów, względnie podczas innych wydarzeń naukowych. Informacja o laureatach ukazuje się na stronie internetowej PTChem: http://www.ptchem.pl/
 13. Zarząd Główny PTChem corocznie ustala wysokość nagród o których mowa w punktach 1–3 i 9, przekazuje odpowiednie kwoty laureatom i odprowadza należny podatek do urzędu skarbowego.
 14. Informacje dotyczące nagród PTChem znajdują się na stronie internetowej (http://www.ptchem.pl/) w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień, Medali i Nagród PTChem.

 

Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania wyróżnień i medali PTChem

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3