Regulamin nadawania Medali PTChem dostępny jest tutaj
Skrócony regulamin nadawania Medali PTChem dostępny jest tutaj

 

1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące Wyróżnienia i Medale:

 • Prezesura Honorowa
 • Członkostwo Honorowe
 • Odznaka Honorowa
 • Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • Medal im. Wiktora Kemuli
 • Medal im. Stanisława Kostaneckiego
 • Medal im. Jana Zawidzkiego
 • Medal im. Ignacego Mościckiego
 • Medal im. Jana Harabaszewskiego
 • Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich
 • Medal im. Włodzimierza Kołosa
 • Wykład im. Jana Czochralskiego
 • Medal Okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

2. Prezesura Honorowa jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego nadawanym jednemu z byłych Prezesów, który szczególnie zasłużył się Towarzystwu. Prezes Honorowy otrzymuje dyplom, jest stałym członkiem Prezydium Zarządu Głównego i pełni funkcję Przewodniczącego Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa.

3. Członkostwo Honorowe przyznaje się chemikowi o wybitnym dorobku naukowym oraz szczególnych zasługach dla polskiej chemii i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Członek Honorowy otrzymuje dyplom, ma wszystkie uprawnienia członków, jest zapraszany na imprezy organizowane przez Towarzystwo oraz jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.

4. Odznaka Honorowa nadawana jest za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją.

5. Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznaje się chemikowi stale pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii oraz zasługi dla środowiska polskich chemików. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Marii Skłodowskiej-Curie. Po drugiej stronie znajduje się napis „Quo Magis Veritas Propagatur” oraz „Artium Chimicarum Societas Polona” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

6. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznaje się chemikowi stale pracującemu w Polsce za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jędrzeja Śniadeckiego, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

7. Medal im. Wiktora Kemuli przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Wiktora Kemuli, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne„ i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom, na którym zaznaczono, że wyróżnienie to jest również wyróżnieniem Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

8. Medal im. Stanisława Kostaneckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Stanisława Kostaneckiego, rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

9. Medal im. Ignacego Mościckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Ignacego Mościckiego, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

10. Medal im. Jana Zawidzkiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Zawidzkiego, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

11. Medal im. Jana Harabaszewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitną działalność z zakresu praktyki dydaktyki chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Harabaszewskiego, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.

12. Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej.

13. Medal im. Włodzimierza Kołosa jest wyróżnieniem przyznawanym co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal przyznawany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Włodzimierza Kołosa, rok jego urodzin i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Societas Chimica Polonorum”, „Universitas Varsoviensis” oraz „Servire Veritatis Kołos Lectio Praemiumque” i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom. Przyznanie medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu na Wydziale Chemii UW.

14. Wykład im. Jana Czochralskiego jest wyróżnieniem dla wybijającego się samodzielnego chemika w Polsce w zakresie dowolnej dziedziny chemii. Polskie Towarzystwo Chemiczne obejmuje mecenat nad wygłoszeniem serii wykładów w wybranych Oddziałach Towarzystwa przez wyróżnioną osobę, promując ją u progu samodzielnej kariery naukowej. Wyróżnienie przyznawane jest osobie posiadającej stopień doktora habilitowanego w czasie do dwóch lat od jego uzyskania i przed ukończeniem 40 roku życia. Wyróżnienie jest potwierdzone dyplomem.

15. Medal Okolicznościowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego wspierającym jego działania tak w kraju jak i zagranicą. Do medalu dołączony jest dyplom.

 

TRYB I TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

1. Inicjatywę zgłaszania kandydata do Wyróżnień i Medali ma Prezydium Zarządu Głównego lub 10 członków Towarzystwa, którzy zgłaszają swą propozycję wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego lokalnego Oddziału lub Sekcji Naukowej PTChem właściwej merytorycznie dla Medalu (Wyróżnienia). Przewodniczący Oddziału/Sekcji przesyłają wniosek do Prezydium ZG do końca października roku poprzedzającego wręczenie Wyróżnienia i Medalu, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W przypadku Medalu im. Wiktora Kemuli rolę Sekcji Naukowej przejmuje Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, a Medalu im. Ignacego Mościckiego - Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej.

3. W przypadku Medalu im. Włodzimierza Kołosa informacje dotyczące trybu i terminu zgłaszania wniosków dostępne są na stronie http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/Kolos/awards.html.

4. Wnioski dotyczące Członkostwa Honorowego, Medali oraz Wykładu (z wyjątkiem Medalu Okolicznościowego) winny zawierać pełną listę publikacji kandydata (z zaznaczeniem 5-10 najbardziej reprezentatywnych) i ich cytowań, a także listę wygłoszonych referatów na zaproszenie.

5. Prezydium ZG przekazuje napływające wnioski do Komisji Wyróżnień i Medali, która rozpatruje je we właściwym czasie. Komisja jest upoważniona do wszelkich działań niezbędnych do wyrobienia sobie opinii o przedstawionych jej wnioskach. Wnioski Komisji przedstawiane są Zarządowi Głównemu w terminie jednego tygodnia przed wyznaczonym posiedzeniem na sesji zimowej. Zarząd Główny w głosowaniu tajnym podejmuje ostateczne decyzje w sprawie przyznania Wyróżnień i Medali za wyjątkiem Prezesury Honorowej, którą przyznaje Walne Zgromadzenie.

6. Wyjątkowy tryb przewidziany jest dla Odznaki Honorowej, do której kandydaci zgłaszani są przez Oddziały i Sekcje Naukowe PTChem.

7. Taki sam tryb przewidziany jest dla Medalu Okolicznościowego, który nadawany jest uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.

8. Kandydaci na Prezesa Honorowego zgłaszani są zgodnie z trybem przedstawionym powyżej Prezesowi ZG w terminie do końca marca każdego roku. Zgłoszone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Główny na sesji wiosennej i zatwierdzane przez najbliższe Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

9. Wnioski nie zaakceptowane wycofywane są automatycznie, z tym, że istnieje możliwość ponownego ich zgłoszenia w trybie przedstawionym powyżej.

10. Wyróżnienia i Medale wręczane są na dorocznych Zjazdach Towarzystwa, a informacja o laureatach ukazuje się w Orbitalu oraz stronie domowej PTChem.


Regulamin został zatwierdzony dnia 15 grudnia 2014 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr .../2014.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, 15 grudnia 2014