Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTChem w niedzielę 14 września 2014 roku o godz. 17.45 – pierwszy termin lub 18.00 – drugi termin w gmachu w gmachu Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie, po ceremonii otwarcia 57 Zjazdu PTChem i SITPChem.

 

Porządek obrad:

1.     Powitanie zebranych, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz dwóch Protokolantów (prof. B. Buszewski)

2.     Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)

3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem  - rok 2013 (prof. B. Buszewski)

4.     Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem - rok 2013 (prof. W. Ciesielski)

5.     Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem - rok 2013 (mgr M. E. Rosen)

6.     Sprawozdanie z działalności PTChem-Chemicus Sp. z o.o. - rok 2013 (mgr A. Modzelewska)

7.     Sprawozdania z działalności wydawnictw PTChem: Orbital i Wiadomości Chemiczne - rok 2013 (dr I. Madura, prof. Z. Latajka)

8.     Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej - rok 2013 (prof. M. Orlik)

9.     Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem (prof. M. Michel)

10.  Plany działalności PTChem w roku 2014 i 2015 (prof. B. Buszewski)

11.  Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. M. Michel)

12.  Wolne wnioski

13.  Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. B. Buszewski)

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. Monika Michel, prof. nadzw.

Sekretarz