Dr Krzysztof M. Pazdro zmarł 28 października 2016 r. w Warszawie.

 

Odszedł wspaniały, mądry i szlachetny Człowiek. Doktor chemii. Dydaktyk. Autor wielu podręczników i publikacji z chemii. Na Jego słynnym "Zbiorze zadań z chemii..." wychowało się już kilka pokoleń chemików. Założyciel i wieloletni Prezes Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro.

   Urodził się 24 września 1941 r. w Krakowie. W Warszawie ukończył szkołę podstawową (1955 r.) i liceum ogólnokształcące (1959 r.). Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym - z czystego zainteresowania - studiował też fizykę. Tytuł magistra otrzymał w 1964 r. na podstawie pracy o reakcjach pochodnych indoliny, wykonanej pod kierunkiem dr. hab. J.T. Wróbla.

   Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1964-1966), gdzie pracował na stanowisku asystenta. Równocześnie z pracą na uczelni, okresowo, uczył chemii i fizyki w warszawskich szkołach podstawowych i w liceach. Okazało się, że nauczanie to jego druga - po badaniach naukowych - pasja.

   Sześcioletni okres pracy (1966-1972) w Katedrze (później Zakładzie) Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem prof. Wandy Polaczkowej, zaowocował m.in. uzyskaniem tytułu doktora nauk chemicznych (1972 r.) na podstawie pracy: Badania układu 1,3-ditiolu. Reakcje przebiegające z udziałem karbenu 4,5-dwufenylo-1,3-ditioliowego, za którą otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1972 r.).

   W latach 1972-1979 pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metod Oczyszczania Związków Organicznych. W 1979 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, co dawało mu olbrzymią szansę działania na polu dydaktyki chemii. W latach osiemdziesiątych - jako adiunkt - był tam kierownikiem Pracowni Chemii. Organizował i współorganizował liczne ogólnopolskie spotkania dydaktyków chemii oraz zjazdy i konferencje (w tym międzynarodową  - Jabłonna 1985 r.).

   W 1992 r. założył, działające do dziś, wydawnictwo pod nazwą OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO (OE * KP).

   Dorobek naukowy dr K.M. Pazdry obejmuje 13 prac z dziedziny chemii organicznej, publikowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Trwale zapisał się w pamięci kilku pokoleń uczniów wychowanych na Jego Zbiorze zadań z chemii, wielokrotnie wznawianym przez czterech kolejnych wydawców, pod kilkakrotnie modyfikowanym tytułem określającym adresata. Publikacje z zakresu dydaktyki chemii to: 24 artykuły w czasopiśmie "Chemia w Szkole", ponad 90 wydawnictw zwartych, w tym 2 podręczniki akademickie (Dydaktyka chemii [napisany wspólnie z A. Galską-Krajewską, 1990, PWN] i Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej [wspólnie z A. Rolą-Noworytą, 2013, OE * KP]) oraz podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także programy nauczania i materiały metodyczne dla nauczycieli.

   Główne innowacje wprowadzone do dydaktyki chemii przez dr. K.M. Pazdrę:

 1. poszerzenie teorii VSEPR o drobiny, w których atom centralny jest otoczony grupami atomów (metoda liganda zastępczego - patrz: Dydaktyki chemii, op. cit. oraz podręczniki szkolne - poz. 7 i 8. w wybranych publikacjach),
 2. przewidywanie kierunku reakcji redoks metodą "reguły zegara" (patrz: Chemia dla licealistów. Elektrochemia, 1996, OE * KP),
 3. rozbudowa analogii hydrodynamicznej prądu elektrycznego na pojęcia i wielkości elektrochemiczne (patrz: Chemia dla licealistów. Elektrochemia, 1996, OE * KP).

   Za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji otrzymał nagrodę im. Filipa Kallimacha, przyznawaną przez redakcję Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (2010 r.), a za osiągnięcia publikacyjne w zakresie edukacji chemicznej w Polsce uhonorowany został przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem im. Jana Harabaszewskiego (2014 r.).

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Pazdro K.M., Metodyka nauczania podstawowych pojęć chemicznych, „Chemia w Szkole” 1973, nr 3
 2. Pazdro K.M, Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie oraz wydanie zmienione: Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie; łącznie 11 wydań, 1980-1993, PWN, WE, OE * KP
 3. Pazdro K.M., Chemia dla licealistów. Budowa materii w oczach chemika, 3 wydania, 1996-2005, OE * KP
 4. Pazdro K.M., Torbicka M., Chemia dla gimnazjalistów. Podręcznik. Części I, II, III, wydawane od 1999 r., OE * KP
 5. Pazdro K.M., Koszmider M., Chemia dla gimnazjalistów. Zadania od łatwych do trudnych, 3 wydania, 1999-2003, OE * KP
 6. Pazdro K.M., Danikiewicz W., Chemia. Podręcznik do kształcenia podstawowego w liceach i technikach, 6 wydań, 2002–2008, OE * KP
 7. Pazdro K.M., Chemia. Podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Część I. Chemia ogólna, Część II. Chemia fizyczna, Część IV. Chemia nieorganiczna, 2009, OE * KP
 8. Pazdro K.M., Chemia. Fundamenty oraz Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony, 2012, OE * KP
 9. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres rozszerzony, wyd. X, 2012, OE * KP
 10. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., Chemia. Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów, 2014, OE * KP
 11. Pazdro K.M., Nazwy substancji w podręcznikach: anarchia czy ignorancja?, „Chemia w Szkole” 1912, nr 6 oraz Niespodzianki w podstawie programowej, „Chemia w Szkole” 1912, nr 6

 

Agata Gałka, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Hanna Gulińska i Ryszard Janiuk, Sekcja Dydaktyczna PTChem

 

 

Najbliższym Zmarłego

składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia