47. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) odbyła się w dniach 20-29.07.2015 r. w Baku (Azerbejdżan). Wzięło w niej udział 290 zawodników z 75 krajów. Głównym organizatorem tegorocznej IChO był usytuowany w Baku oddział Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Skład polskiej reprezentacji na IChO został wyłoniony przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej. Polską reprezentację tworzyli następujący zawodnicy:

·       Michał Gala - II klasa I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach (nauczyciel: mgr Katarzyna Czapla), zwycięzca 61.  Krajowej Olimpiady Chemicznej;

·         Karol Jakub Rząd - III klasa II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczyciel: mgr Teresa Kołogrecka-Bajek), laureat 2. miejsca w 61., 4. miejsca w 60. i wyróżniony (36. miejsce) w 58. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej, zdobywca srebrnego medalu na 46. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi;

·         Damian Paweł Jędrzejowski - III klasa V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie (nauczyciel: dr Wojciech Przybylski), laureat 3. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej;

·         Michał Kopyt - III klasa II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu (nauczyciel: mgr inż. Marian Sztaba), laureat 6. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej i 19. miejsca w 59. Krajowej Olimpiadzie.

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej powierzył funkcję opiekunów polskiej reprezentacji (i zarazem – członków Międzynarodowego Jury) dwóm pracownikom naukowym Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr. hab. Markowi Orlikowi (przewodniczącemu KG Olimpiady Chemicznej) i prof. dr hab. Aleksandrze Misickiej-Kęsik (wiceprzewodniczącej KG).

Motywem przewodnim tegorocznej IChO było hasło: Life is a huge lab („Życie to ogromne laboratorium”). Organizatorzy tegorocznej IChO przewidzieli 3 zadania laboratoryjne (z zakresu chemii organicznej, analitycznej i fizycznej) oraz 8 zadań teoretycznych.

Niewątpliwymi zwycięzcami tegorocznej IChO są zawodnicy chińscy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Najlepszy nasz zawodnik, także zdobywca złotego medalu, zajął miejsce 11.

Zestawienie wyników polskich zawodników:

  1. Michał Kopyt złoty medal (11. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
  2. Karol Jakub Rząd srebrny medal (39. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
  3. Michał Łukasz Gala srebrny medal (58. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
  4. Damian Paweł Jędrzejowski brązowy medal (147. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)

Polscy medaliści 47. IChO. Od lewej: Damian Paweł Jędrzejowski, Karol Jakub Rząd, Michał Kopyt, Michał Gala

 

W nieoficjalnej drużynowej klasyfikacji medalowej zwycięzcami są:

1.    Chiny, Korea Płd., Tajwan -  4 złote medale;

2.    Japonia, Indie, Rosja - 2 złote medale i 2 srebrne;

3.    Rumunia - 2 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy;

4.    Singapur, Tajlandia, USA, Turcja, Republika Czeska - 1 złoty medal i 3 srebrne;

5.    Polska, Serbia, Iran, Wietnam, Kazachstan, Słowacja - 1 złoty medal, 2 srebrne i 1 brązowy.

Więcej informacji o 47. IChO, włącznie z pełną listą nagrodzonych medalami zawodników i oficjalnym raportem organizatorów, zawartych jest na stronie internetowej:     

  http://icho2015.msu.az/

 

Medalistom Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej

serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów !!!

W dniach 06 - 10 lipca 2015 roku w Poznaniu odbyła się IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”, którą pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas konferencji, która skupiła w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich dziedzin związanych z chemią analityczną, zarówno tych z dużym autorytetem i doświadczeniem, jak i młodych adeptów tej dziedziny wiedzy, wzięło udział ponad 400 analityków, wygłoszono 59 wykładów i 75 komunikatów, a w trzech sesjach zaprezentowano 282 postery. Analitycy swoją działalnością obejmują wszystkie dziedziny życia, od szeroko pojętej medycyny, zdrowia, środowiska, żywności, przemysłu po badania kosmosu, dlatego więc obrady odbywały się w dziesięciu sekcjach: Podstawowe problemy analityczne, Analityka kryminalistyczna i Toksykologiczna, Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Techniki przygotowania próbek, Metrologia i chemometria, Miniaturyzacja w analizie chemicznej, Analityka środowiskowa, Analityka przemysłowa, Analityka biochemiczna oraz Analityka żywności. Uczestnicy konferencji mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac, przedyskutować w gronie fachowców najważniejsze problemy związane zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi chemii analitycznej.

Spotkanie przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i przemysłowych sprzyjało szerokiej i wielowątkowej dyskusji i wymianie doświadczeń, co, jak podkreślali uczestnicy, jest nie do przecenienia.

Podczas sesji plakatowych przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery, które były oceniane każdego dnia przez trzy odrębne Komisje Konkursowe. Spośród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji, nagrodzono w każdej sesji trzy pierwsze miejsca. Nagrody ufundowali Sponsorzy Konferencji.

Nawiązując do hasła konferencji „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” dołożyliśmy wszelkich starań, by jako organizatorzy sprostać stawianym przed nami wyzwaniom i zapewnić Uczestnikom tej najważniejszej dla środowiska naukowego konferencji związanej z chemią analityczną jak najlepsze warunki do dyskusji, prezentacji swoich osiągnięć, nawiązania kontaktów, a także możliwości odwiedzenia Poznania i spędzenia miłych dni w Grodzie Przemysła.

Słowa podziękowania kierujemy do Komitetu Chemii Analitycznej PAN za powierzenie nam funkcji organizatora Konferencji, do sponsorów, a w szczególności do sponsora głównego – firmy Perlan Technologies, za przekazaną pomoc finansową, a także do firm prezentujących aparaturę, odczynniki, akcesoria i oprogramowanie.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które z pewnością zaowocują w przyszłości, a organizatorom kolejnego spotkania Analityków Polskich za trzy lata w Lublinie, życzymy już dziś sukcesu organizacyjnego i naukowego.

 

W dniu 15 czerwca 2015r. odbyło się w Toruniu posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, podczas którego przyznano następujące Nagrody PTChem za rok 2015:

1. Nagroda PTChem za Osiągnięcia Naukowe

  • dr hab. Artur R. Stefankiewicz (UAM)

Tematyka badawcza: dynamiczna chemia kowalencyjna i chemia supramolekularna

2. Nagroda PTChem za Pracę Doktorską

  • dr Weizhao Cai (UAM)

Rozprawa doktorska pt."Ciśnieniowe przemiany agregatów supramolekularnych" pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Katrusiaka

  • dr Jarosław Granda (UW)

Rozprawa doktorska pt."Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów" pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka

3. Nagroda PTChem za Pracę Magisterską

  • mgr Wojciech Kaspera (UJ)

Praca magisterska pt."Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu" pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kotarby

  • mgr Bartosz Orwat (UAM)

Praca magisterska pt."Nowa katalityczna metoda syntezy alkinylosilanów i zastosowanie do otrzymania π-sprzężonych związków krzemoorganicznych" pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Marcińca

         Podczas 58. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (21-25 wrzesień 2015 r.) odbędą się wybory władz PTChem na kadencję 2016-2018. W wymaganym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Prezesa PTChem w kadencji 2016-2018. Chęć kandydowania zadeklarował prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański).

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański)


                                         

Prof. dr hab. inż. Karol Grela jest chemikiem zajmującym się syntezą związków organicznych i metaloorganicznych. Kieruje Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje też na część etatu w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i honorowym członkiem Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego.

Laureat licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, m.in.: stypendium dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998), Nagrody Premiera za najlepszy doktorat (1999), stypendium Alexandra von Humboldta (1999), Nagrody im. Włodzimierza Kołosa przyznawanej przez Polską Akademię Nauk (2003), Nagrody Premiera za najlepszą habilitację (2004), Nagrody Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie & Wilhelma Klemma (2007), subsydium profesorskiego MISTRZ (2007) oraz programu TEAM (2009) FNP, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na rzecz rozwoju nauki” (2009), Nagrody Premiera za osiągnięcie naukowe (2010). Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2014 nazywanej polskim Noblem.

W dniu 22 czerwca br. została przyznana Panu Profesorowi Karolowi Greli Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego "SCF 2015 French-Polish Prize". Kryteria przyznania nagrody to "in recognition of his eminent works in the development of new stable catalysts particularly for the metathesis reactions of alkyne and alkene. It is also in recognition of the strong links that he established with the French chemists".

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!

W dniach 10-13 maja 2015. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i dylematy", którą organizowało Polskie Towarzystwo Chemiczne wspólnie z Oddziałem Toruńskim oraz Oddziałem Krakowskim Societas Humboldtiana Polonorum. W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów.

Podczas konferencji uczestnicy zajmowali się rozmaitymi aspektami etyki jako źródła dla norm moralnych oraz prawnych, jak też sytuacjami kiedy dochodzi do obiektywnego czy też subiektywnego konfliktu pomiędzy tymi normami a działaniem człowieka. Program konferencji przewidywał referaty plenarne oraz pogłębiające ich tematykę dyskusyjne sesje panelowe z udziałem zaproszonych wybitnych specjalistów w wyżej nakreślonych dziedzinach.

Istotnym elementem Kollegu była tradycyjna Sesja Młodych Badaczy, której zadaniem jest propagowanie idei humboldtowskich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów i zachęcenie ich do ubiegania się o stypendium Fundacji Humboldta.

                           

         Uczestnicy konferencji naukowej Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i dylematy"

 


 

Profesor Ewa Bulska - dyrektorka Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz kierowniczka Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UW - została wyróżniona tytułem „IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering”.

Tytuł  ten przyznawany jest wybitnym kobietom nauki z dziedziny chemii, wybieranych spośród grona kandydatek z całego świata. To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodową organizację „International Union of Pure and Applied Chemistry”.

Kryteria przyznania nagrody to „excellence in basic or applied research, distinguished accomplishments in teaching or education, or demonstrated leadership or managerial excellence in the chemical sciences”.

http://awardees-of-the-iupac-2015-distinguished-women-in-chemistry-or-chemical-engineering.html

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 11 sierpnia br. w trakcie specjalnej sesji „Women in Chemistry. Gaining Momentum” organizowanej w ramach kongresu IUPAC World Chemistry Congress w Busan (Korea).

Serdecznie zapraszamy na II edycję Kongresu "Polska Chemia" (2015), która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w Puławskim Parku Naukowo-Technicznym. Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce.

Kongres „Polska Chemia” to wiodąca platforma wymiany doświadczeń, prezentacji pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej w Polsce. Tematyka tegorocznego Kongresu obejmie kwestie dotyczące: energetyki, ochrony rynku wewnętrznego, logistyki, innowacji oraz perspektyw rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Podczas Kongresu odbędzie się również Specjalny Blok Tematyczny mający na celu zaprezentowanie uczestnikom najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów świata w przemyśle chemicznym tj. USA, Bliskiego Wschodu i Azji. Planowane są wystąpienia przedstawicieli światowych koncernów i organizacji branży chemicznej z wyżej wymienionych regionów świata.

Kongres „Polska Chemia” to:

• 400 gości,

• kilkudziesięciu panelistów: przedstawicieli branży, polityków i dziennikarzy,

• dwa dni debat, sesji tematycznych, spotkań,

• kilkadziesiąt stoisk firm partnerskich i członkowskich PIPC.

Zachęcamy do uczestnictwa. Rejestracja na Kongres jest już aktywna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu http://www.kongrespolskachemia.pl i organizatora wydarzenia – Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego www.pipc.org.pl. Informacji udziela również Klaudia Kleps: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

Biuro PIPC

Jeżeli nie wiesz jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie. To motto życiowe niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego stało się myślą przewodnia międzynarodowej konferencji naukowej, którą Polskie Towarzystwo Chemiczne wspólnie z Oddziałem Toruńskim i Oddziałem Krakowskim Societas Humboldtiana Polonorum  organizują w dniach 10-13 maja 2015 r. w Toruniu.

Konferencja poświęcona jest rozmaitym aspektom problemów etycznych w nauce, sztuce, komunikacji społecznej czy w biznesie. Swój udział w konferencji potwierdziło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów.
Więcej informacji n.t. konferencji można znaleźć na stronie www.humboldt-etyka.umk.pl.

 

                                      

W dniach 22-26 kwietnia 2015 roku w Dobieszkowie k. Łodzi odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Zjeździe uczestniczyło łącznie 89. uczestników z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz 13. zaproszonych gości. Z ramienia PTChem w Zjeździe uczestniczyli: Wiceprezes PTChem prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Skarbnik PTChem prof. dr hab. Izabela Nowak oraz Opiekun SSPTChem dr hab. Jacek Lipok, prof. UO.
Podczas Zjazdu uczestnicy wygłosili 48. prezentacji ustnych oraz zaprezentowali 40. plakatów. Wygłoszono trzy wykłady plenarne. Laureatami konkursów na najlepszy wygłoszony komunikat ustny oraz zaprezentowany plakat byli:

I miejsce (komunikat ustny) – Adam Budniak (UW),
II miejsce (komunikat ustny) – Jolanta Konieczkowska (UŚ),
Wyróżnienie (komunikat ustny) – Paulina Hibner (PŁ),
Nagroda publiczności (komunikat ustny) – Jakub Pannek (UP Wrocław),
I miejsce (plakat) – Ewa Szczepańska (UP Wrocław),
II miejsce (plakat) – Wojciech Raj (PŁ),
Wyróżnienie (plakat) – Sebastian Sowiński (PŁ),
Nagroda publiczności (plakat) – Sylwia Polakiewicz (UW).


Podczas Zjazdu odbyły się wybory na Przewodniczącego SSPTChem na kolejną kadencję. Na Przewodniczącą SSPTChem wybrano Hannę Makowską (PŁ), obecną Wiceprzewodniczącą Sekcji.

 W dniu 27 kwietnia 2015 r na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyła się uroczystość przyznania doktoratu honoris causa prof. Adzie Jonath.

Wydarzenie to było częścią obchodów Jubileuszu 70 – lecia Szkolnictwa Wyższego w Łodzi. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes PTChem prof.  dr hab.  Piotr Bałczewski, który w imieniu Towarzystwa wręczył noblistce list gratulacyjny. Prof. Ada Jonath w 2011 r została uhonorowana medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Członkostwo Honorowe
Prof. Gheorghe Duca, Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk, Mołdawia

Prof. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Alexandra von Humboldta, Niemcy

Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Janusz Pawliszyn, University of Waterloo, Kanada

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
Prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Medal im. Wiktora Kemuli
Prof. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska

Medal im. Stanisława Kostaneckiego
Prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Medal im. Jana Zawidzkiego
Prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

Medal im. Ignacego Mościckiego
Prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska

Medal im. Jana Harabaszewskiego
Dr Józef Głowacki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Medal im. Włodzimierza Kołosa
Prof. Frédéric Merkt, Politechnika Federalna w Zurychu, Szwajcaria

 

Prezesi pięciu europejskich Towarzystw Chemicznych: Czeskiego, Węgierskiego, Polskiego, Słowackiego oraz Słoweńskiego podpisali 23 listopada 2014 roku w Toruniu podczas GA EuCheMS porozumienie o współpracy, wzajemnym działaniu na rzecz członków, zwłaszcza młodych, informowaniu o przedsięwzięciach i wspólnych inicjatywach. Prezesi spotykać się będą corocznie i ustalać plany współpracy na najbliższy czas.

Treść porozumienia

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego Prof. Bogusław Buszewski otrzymał Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN 2014 w dziedzinie chemii. Nagrodę przyznał Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk za cykl prac dotyczących "Solwatacja a mechanizm retencji w elucji chromatograficznej w układzie RP HPLC i HILIC". Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W dniach 22 do 24 listopada 2014 roku odbyło się w Toruniu kolejne Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Nauk Chemicznych i Molekularnych - EuCheMS GA. Gospodarzem i organizatorem tegorocznego spotkania było Polskie Towarzystwo Chemiczne. Podczas obrad omawiano sprawy towarzystw i strategię działania EuCheMS. Istotnym elementem była sesja European Research in Chemistry, na którą zaproszono wykładowców  - osoby z Komisji UE.

Dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia Prof. Ulrich Schubert przekazał przewodniczenie EuCheMS na kolejną kadencję Prof. Davidowi Cole-Hamilton.

Informacje na temat przebiegu, prezentacje oraz zdjęcia dostępne są poniżej.

Sprawozdanie

Prezentacje

Polish Chemical Society - Piotr Bałczewski

Update on EuCheMS activities - Ulrich Schubert

EuCheMS policy development - Nineta H. Majcen

EuCheMS Divisions/WPs: report and a look forward - Eckart Rühl

European Young Chemists’ Network – Aurora Walshe

European Nanoporous Materials Institute of Excellence - Venčeslav Kaučič

European Chemistry Thematic Network Association - Franco de Angelis

EuCheMS Strategy Discussion - Steven Alexander

EuCheMS General Assembly 2015 Vienna

 

European Research in Chemistry session:

Video Speech - Jerzy Buzek, Member of the European Parliament

The European Research Council - Klaus Bock, European Research Council

Foresight for policy-making - Anne-Katrin Bock, European Commission DG Joint Research Centre

Horizon 2020 - Helge Wessel, European Commission DG Research and Innovation

ACS Engagement: US and European Chemistry Related Collaboration & Exchange - Bradley D. Miller, American Chemical Society

European Research in Chemistry: Promoting International Collaboration - Kathrin Winkler, ERA-Chemistry Network