Senaty dwóch uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o nadaniu doktoratów honoris causa prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (rocznik 1949) jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i od razu rozpoczął pracę naukową na PG. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 1996. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Prof. Jacek Namieśnik należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Należy także do Romanian Society of Analytical Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC oraz do zarządu International Society of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC. 

 Tytuł i godność doktora honoris causa jest najwyższym honorowym wyróżnieniem akademickim za szczególne zasługi dla uczelni lub w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce, technice, edukacji i działalności społecznej. W przypadku prof. Jacka Namieśnika te wysokie wyróżnienia akademickie są wyrazem uznania dla dotychczasowych dokonań  w zakresie analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz dla zasług na polu rozwoju technik i przyrządów analitycznych. To także piękne podziękowanie za współpracę ze środowiskiem naukowym obu uczelni.

 Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poświęcone nadaniu tego tytułu prof. Jackowi Namieśnikowi odbędzie się 25 listopada 2015 r. Podczas uroczystości prof. Jacek Namieśnik wygłosi okolicznościowy wykład pt. “Moja przygoda z chemią analityczną”. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa w Wojskowej Akademii Medycznej odbędzie się natomiast 2 grudnia 2015 r. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy !!!

 

 

W trakcie inauguracji roku akademickiego na UMK w Toruniu wręczono wysokie odznaczenie państwowe przyznane przez prezydenta RP. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii - prezes PTChem. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lenę Kolarską - Bobińską oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Podsekretarz stanu MNiSW, prof. dr hab. Wodzisław Duch wręczający odznaczenie Prezesowi PTChem, prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu

                                                               

W dniu 23 września 2015r. w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym reprezentowanym przez jego Prezesa - prof. Bogusława Buszewskiego a Towarzystwem Chemicznym Republiki Mołdawii (TChRM), którego przedstawicielem był Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk - prof. Gheorghe Duca. Umowa dotyczy wszelkich wzajemnych działań w celu promocji międzynarodowej współpracy naukowej poprzez realizację programów, wspólnych projektów oraz badań fundamentalnych i stosowanych w zakresie nauk chemicznych.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21 września w Gdańsku wybrano nowe władze na kadencję 2016-2018.

Prezesem-Elektem został Pan prof. dr hab. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego.


 

 Nowe Prezydium ZG PTChem będzie działało w składzie:

 • prof. dr hab. Piotr Bałczewski,  CBMiM PAN Łódź
 • prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS Lublin
 • dr hab. Jacek Lipok, prof. UO Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Andrzej Dworak,  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • dr hab. inż. Izabela Madura,  Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Anna Dołęga, Politechnika Gdańska

 

Wszystkim wybranym gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy na rzecz PTChem.

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTChem w dniu 21 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 - pierwszy termin lub 16.15 - drugi termin w budynku Wydziału Nauk Społecznych (Aula S 204/205) Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych (prof. B. Buszewski)
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 Protokolantów (prof. B Buszewski)
 3. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w kadencji 2013 - 2015 (prof. B. Buszewski)
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. W. Ciesielski)
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

      7. Blok wyborczy: (przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącej Komisji Wyborczej prof. Barbarze Becker)

 • wystąpienie Przewodniczącej KW
 • prezentacja programu kandydata na Prezesa PTChem
 • rekomendacja Prezesa i ZG (prof. B. Buszewski)
 • pytania i odpowiedzi kandydata
 • wybory Prezesa PTChem

      8. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem - rok 2014 (mgr M. E. Rosen)

      9. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Prezesa
 • zgłoszenie kandydatów do Prezydium ZG PTChem
 • wybory członków Prezydium ZG PTChem

     10. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: Orbital i Wiadomości Chemiczne - rok 2014 (dr hab. I. Madura, prof. Z. Latajka)

     11. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Prezydium ZG PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR)
 • wybory członków GKR

      12. Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej - rok 2014 (prof. M. Orlik)

      13. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego (SK)
 • wybory członków SK

      14. Podanie wyników wyborów przez Przewodniczącego KW oraz ich zatwierdzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia i zamknięcie bloku wyborczego (prof. B. Becker)

      15. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem - podjęcie uchwały (prof. B. Buszewski)

      16. Podjęcie uchwał zgłoszonych wcześniej (prof. B. Buszewski)

 • zatwierdzenie prof. Zbigniewa Galusa jako Prezesa Honorowego PTChem
 • wysokość składki dla członków zagranicznych

       17. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. B. Buszewski)

       18. Wolne wnioski (Prof. B. Buszewski)

       19. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. B. Buszewski)

 

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Hylińska

Dyrektor Biura PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

Projekt Uchwały - Zmiana Statutu PTChem

Projekt Uchwały - Prezes Honorowy PTChem

Projekt Uchwały - Wysokość składki

 

W dniach 30 sierpień - 4 wrzesień 2015 roku w Rzeszowie odbędzie się VIII Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". Miejscem obrad będzie Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Rzeszowie. Spotkanie zostanie zorganizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod linkiem http://techem8.portal.prz.edu.pl/

 

47. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) odbyła się w dniach 20-29.07.2015 r. w Baku (Azerbejdżan). Wzięło w niej udział 290 zawodników z 75 krajów. Głównym organizatorem tegorocznej IChO był usytuowany w Baku oddział Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Skład polskiej reprezentacji na IChO został wyłoniony przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej. Polską reprezentację tworzyli następujący zawodnicy:

·       Michał Gala - II klasa I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach (nauczyciel: mgr Katarzyna Czapla), zwycięzca 61.  Krajowej Olimpiady Chemicznej;

·         Karol Jakub Rząd - III klasa II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczyciel: mgr Teresa Kołogrecka-Bajek), laureat 2. miejsca w 61., 4. miejsca w 60. i wyróżniony (36. miejsce) w 58. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej, zdobywca srebrnego medalu na 46. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi;

·         Damian Paweł Jędrzejowski - III klasa V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie (nauczyciel: dr Wojciech Przybylski), laureat 3. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej;

·         Michał Kopyt - III klasa II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu (nauczyciel: mgr inż. Marian Sztaba), laureat 6. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej i 19. miejsca w 59. Krajowej Olimpiadzie.

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej powierzył funkcję opiekunów polskiej reprezentacji (i zarazem – członków Międzynarodowego Jury) dwóm pracownikom naukowym Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr. hab. Markowi Orlikowi (przewodniczącemu KG Olimpiady Chemicznej) i prof. dr hab. Aleksandrze Misickiej-Kęsik (wiceprzewodniczącej KG).

Motywem przewodnim tegorocznej IChO było hasło: Life is a huge lab („Życie to ogromne laboratorium”). Organizatorzy tegorocznej IChO przewidzieli 3 zadania laboratoryjne (z zakresu chemii organicznej, analitycznej i fizycznej) oraz 8 zadań teoretycznych.

Niewątpliwymi zwycięzcami tegorocznej IChO są zawodnicy chińscy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Najlepszy nasz zawodnik, także zdobywca złotego medalu, zajął miejsce 11.

Zestawienie wyników polskich zawodników:

 1. Michał Kopyt złoty medal (11. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 2. Karol Jakub Rząd srebrny medal (39. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 3. Michał Łukasz Gala srebrny medal (58. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 4. Damian Paweł Jędrzejowski brązowy medal (147. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)

Polscy medaliści 47. IChO. Od lewej: Damian Paweł Jędrzejowski, Karol Jakub Rząd, Michał Kopyt, Michał Gala

 

W nieoficjalnej drużynowej klasyfikacji medalowej zwycięzcami są:

1.    Chiny, Korea Płd., Tajwan -  4 złote medale;

2.    Japonia, Indie, Rosja - 2 złote medale i 2 srebrne;

3.    Rumunia - 2 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy;

4.    Singapur, Tajlandia, USA, Turcja, Republika Czeska - 1 złoty medal i 3 srebrne;

5.    Polska, Serbia, Iran, Wietnam, Kazachstan, Słowacja - 1 złoty medal, 2 srebrne i 1 brązowy.

Więcej informacji o 47. IChO, włącznie z pełną listą nagrodzonych medalami zawodników i oficjalnym raportem organizatorów, zawartych jest na stronie internetowej:     

  http://icho2015.msu.az/

 

Medalistom Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej

serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów !!!

W dniach 06 - 10 lipca 2015 roku w Poznaniu odbyła się IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”, którą pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas konferencji, która skupiła w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich dziedzin związanych z chemią analityczną, zarówno tych z dużym autorytetem i doświadczeniem, jak i młodych adeptów tej dziedziny wiedzy, wzięło udział ponad 400 analityków, wygłoszono 59 wykładów i 75 komunikatów, a w trzech sesjach zaprezentowano 282 postery. Analitycy swoją działalnością obejmują wszystkie dziedziny życia, od szeroko pojętej medycyny, zdrowia, środowiska, żywności, przemysłu po badania kosmosu, dlatego więc obrady odbywały się w dziesięciu sekcjach: Podstawowe problemy analityczne, Analityka kryminalistyczna i Toksykologiczna, Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Techniki przygotowania próbek, Metrologia i chemometria, Miniaturyzacja w analizie chemicznej, Analityka środowiskowa, Analityka przemysłowa, Analityka biochemiczna oraz Analityka żywności. Uczestnicy konferencji mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac, przedyskutować w gronie fachowców najważniejsze problemy związane zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi chemii analitycznej.

Spotkanie przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i przemysłowych sprzyjało szerokiej i wielowątkowej dyskusji i wymianie doświadczeń, co, jak podkreślali uczestnicy, jest nie do przecenienia.

Podczas sesji plakatowych przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery, które były oceniane każdego dnia przez trzy odrębne Komisje Konkursowe. Spośród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji, nagrodzono w każdej sesji trzy pierwsze miejsca. Nagrody ufundowali Sponsorzy Konferencji.

Nawiązując do hasła konferencji „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” dołożyliśmy wszelkich starań, by jako organizatorzy sprostać stawianym przed nami wyzwaniom i zapewnić Uczestnikom tej najważniejszej dla środowiska naukowego konferencji związanej z chemią analityczną jak najlepsze warunki do dyskusji, prezentacji swoich osiągnięć, nawiązania kontaktów, a także możliwości odwiedzenia Poznania i spędzenia miłych dni w Grodzie Przemysła.

Słowa podziękowania kierujemy do Komitetu Chemii Analitycznej PAN za powierzenie nam funkcji organizatora Konferencji, do sponsorów, a w szczególności do sponsora głównego – firmy Perlan Technologies, za przekazaną pomoc finansową, a także do firm prezentujących aparaturę, odczynniki, akcesoria i oprogramowanie.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które z pewnością zaowocują w przyszłości, a organizatorom kolejnego spotkania Analityków Polskich za trzy lata w Lublinie, życzymy już dziś sukcesu organizacyjnego i naukowego.

 

W dniu 15 czerwca 2015r. odbyło się w Toruniu posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, podczas którego przyznano następujące Nagrody PTChem za rok 2015:

1. Nagroda PTChem za Osiągnięcia Naukowe

 • dr hab. Artur R. Stefankiewicz (UAM)

Tematyka badawcza: dynamiczna chemia kowalencyjna i chemia supramolekularna

2. Nagroda PTChem za Pracę Doktorską

 • dr Weizhao Cai (UAM)

Rozprawa doktorska pt."Ciśnieniowe przemiany agregatów supramolekularnych" pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Katrusiaka

 • dr Jarosław Granda (UW)

Rozprawa doktorska pt."Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów" pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka

3. Nagroda PTChem za Pracę Magisterską

 • mgr Wojciech Kaspera (UJ)

Praca magisterska pt."Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu" pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kotarby

 • mgr Bartosz Orwat (UAM)

Praca magisterska pt."Nowa katalityczna metoda syntezy alkinylosilanów i zastosowanie do otrzymania π-sprzężonych związków krzemoorganicznych" pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Marcińca

         Podczas 58. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (21-25 wrzesień 2015 r.) odbędą się wybory władz PTChem na kadencję 2016-2018. W wymaganym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Prezesa PTChem w kadencji 2016-2018. Chęć kandydowania zadeklarował prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański).

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański)


                                         

Prof. dr hab. inż. Karol Grela jest chemikiem zajmującym się syntezą związków organicznych i metaloorganicznych. Kieruje Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje też na część etatu w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i honorowym członkiem Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego.

Laureat licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, m.in.: stypendium dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998), Nagrody Premiera za najlepszy doktorat (1999), stypendium Alexandra von Humboldta (1999), Nagrody im. Włodzimierza Kołosa przyznawanej przez Polską Akademię Nauk (2003), Nagrody Premiera za najlepszą habilitację (2004), Nagrody Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie & Wilhelma Klemma (2007), subsydium profesorskiego MISTRZ (2007) oraz programu TEAM (2009) FNP, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na rzecz rozwoju nauki” (2009), Nagrody Premiera za osiągnięcie naukowe (2010). Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2014 nazywanej polskim Noblem.

W dniu 22 czerwca br. została przyznana Panu Profesorowi Karolowi Greli Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego "SCF 2015 French-Polish Prize". Kryteria przyznania nagrody to "in recognition of his eminent works in the development of new stable catalysts particularly for the metathesis reactions of alkyne and alkene. It is also in recognition of the strong links that he established with the French chemists".

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!

W dniach 10-13 maja 2015. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i dylematy", którą organizowało Polskie Towarzystwo Chemiczne wspólnie z Oddziałem Toruńskim oraz Oddziałem Krakowskim Societas Humboldtiana Polonorum. W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów.

Podczas konferencji uczestnicy zajmowali się rozmaitymi aspektami etyki jako źródła dla norm moralnych oraz prawnych, jak też sytuacjami kiedy dochodzi do obiektywnego czy też subiektywnego konfliktu pomiędzy tymi normami a działaniem człowieka. Program konferencji przewidywał referaty plenarne oraz pogłębiające ich tematykę dyskusyjne sesje panelowe z udziałem zaproszonych wybitnych specjalistów w wyżej nakreślonych dziedzinach.

Istotnym elementem Kollegu była tradycyjna Sesja Młodych Badaczy, której zadaniem jest propagowanie idei humboldtowskich oraz pozyskanie utalentowanych kandydatów i zachęcenie ich do ubiegania się o stypendium Fundacji Humboldta.

                           

         Uczestnicy konferencji naukowej Humboldt-Kolleg "Etyka w Nauce i Życiu. Normy i dylematy"

 


Serdecznie zapraszamy na II edycję Kongresu "Polska Chemia" (2015), która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w Puławskim Parku Naukowo-Technicznym. Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce.

Kongres „Polska Chemia” to wiodąca platforma wymiany doświadczeń, prezentacji pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej w Polsce. Tematyka tegorocznego Kongresu obejmie kwestie dotyczące: energetyki, ochrony rynku wewnętrznego, logistyki, innowacji oraz perspektyw rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Podczas Kongresu odbędzie się również Specjalny Blok Tematyczny mający na celu zaprezentowanie uczestnikom najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów świata w przemyśle chemicznym tj. USA, Bliskiego Wschodu i Azji. Planowane są wystąpienia przedstawicieli światowych koncernów i organizacji branży chemicznej z wyżej wymienionych regionów świata.

Kongres „Polska Chemia” to:

• 400 gości,

• kilkudziesięciu panelistów: przedstawicieli branży, polityków i dziennikarzy,

• dwa dni debat, sesji tematycznych, spotkań,

• kilkadziesiąt stoisk firm partnerskich i członkowskich PIPC.

Zachęcamy do uczestnictwa. Rejestracja na Kongres jest już aktywna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kongresu http://www.kongrespolskachemia.pl i organizatora wydarzenia – Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego www.pipc.org.pl. Informacji udziela również Klaudia Kleps: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

Biuro PIPC

 

Profesor Ewa Bulska - dyrektorka Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz kierowniczka Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UW - została wyróżniona tytułem „IUPAC 2015 Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering”.

Tytuł  ten przyznawany jest wybitnym kobietom nauki z dziedziny chemii, wybieranych spośród grona kandydatek z całego świata. To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodową organizację „International Union of Pure and Applied Chemistry”.

Kryteria przyznania nagrody to „excellence in basic or applied research, distinguished accomplishments in teaching or education, or demonstrated leadership or managerial excellence in the chemical sciences”.

http://awardees-of-the-iupac-2015-distinguished-women-in-chemistry-or-chemical-engineering.html

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 11 sierpnia br. w trakcie specjalnej sesji „Women in Chemistry. Gaining Momentum” organizowanej w ramach kongresu IUPAC World Chemistry Congress w Busan (Korea).

Jeżeli nie wiesz jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie. To motto życiowe niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego stało się myślą przewodnia międzynarodowej konferencji naukowej, którą Polskie Towarzystwo Chemiczne wspólnie z Oddziałem Toruńskim i Oddziałem Krakowskim Societas Humboldtiana Polonorum  organizują w dniach 10-13 maja 2015 r. w Toruniu.

Konferencja poświęcona jest rozmaitym aspektom problemów etycznych w nauce, sztuce, komunikacji społecznej czy w biznesie. Swój udział w konferencji potwierdziło ponad 200 uczestników z Polski i 20 innych krajów.
Więcej informacji n.t. konferencji można znaleźć na stronie www.humboldt-etyka.umk.pl.