W dniach 22-26 kwietnia 2015 roku w Dobieszkowie k. Łodzi odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Zjeździe uczestniczyło łącznie 89. uczestników z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz 13. zaproszonych gości. Z ramienia PTChem w Zjeździe uczestniczyli: Wiceprezes PTChem prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Skarbnik PTChem prof. dr hab. Izabela Nowak oraz Opiekun SSPTChem dr hab. Jacek Lipok, prof. UO.
Podczas Zjazdu uczestnicy wygłosili 48. prezentacji ustnych oraz zaprezentowali 40. plakatów. Wygłoszono trzy wykłady plenarne. Laureatami konkursów na najlepszy wygłoszony komunikat ustny oraz zaprezentowany plakat byli:

I miejsce (komunikat ustny) – Adam Budniak (UW),
II miejsce (komunikat ustny) – Jolanta Konieczkowska (UŚ),
Wyróżnienie (komunikat ustny) – Paulina Hibner (PŁ),
Nagroda publiczności (komunikat ustny) – Jakub Pannek (UP Wrocław),
I miejsce (plakat) – Ewa Szczepańska (UP Wrocław),
II miejsce (plakat) – Wojciech Raj (PŁ),
Wyróżnienie (plakat) – Sebastian Sowiński (PŁ),
Nagroda publiczności (plakat) – Sylwia Polakiewicz (UW).


Podczas Zjazdu odbyły się wybory na Przewodniczącego SSPTChem na kolejną kadencję. Na Przewodniczącą SSPTChem wybrano Hannę Makowską (PŁ), obecną Wiceprzewodniczącą Sekcji.

 W dniu 27 kwietnia 2015 r na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyła się uroczystość przyznania doktoratu honoris causa prof. Adzie Jonath.

Wydarzenie to było częścią obchodów Jubileuszu 70 – lecia Szkolnictwa Wyższego w Łodzi. W uroczystości uczestniczył Wiceprezes PTChem prof.  dr hab.  Piotr Bałczewski, który w imieniu Towarzystwa wręczył noblistce list gratulacyjny. Prof. Ada Jonath w 2011 r została uhonorowana medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Członkostwo Honorowe
Prof. Gheorghe Duca, Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk, Mołdawia

Prof. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Alexandra von Humboldta, Niemcy

Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Janusz Pawliszyn, University of Waterloo, Kanada

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
Prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Medal im. Wiktora Kemuli
Prof. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska

Medal im. Stanisława Kostaneckiego
Prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Medal im. Jana Zawidzkiego
Prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

Medal im. Ignacego Mościckiego
Prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska

Medal im. Jana Harabaszewskiego
Dr Józef Głowacki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Medal im. Włodzimierza Kołosa
Prof. Frédéric Merkt, Politechnika Federalna w Zurychu, Szwajcaria

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego Prof. Bogusław Buszewski otrzymał Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN 2014 w dziedzinie chemii. Nagrodę przyznał Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk za cykl prac dotyczących "Solwatacja a mechanizm retencji w elucji chromatograficznej w układzie RP HPLC i HILIC". Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Prezesi pięciu europejskich Towarzystw Chemicznych: Czeskiego, Węgierskiego, Polskiego, Słowackiego oraz Słoweńskiego podpisali 23 listopada 2014 roku w Toruniu podczas GA EuCheMS porozumienie o współpracy, wzajemnym działaniu na rzecz członków, zwłaszcza młodych, informowaniu o przedsięwzięciach i wspólnych inicjatywach. Prezesi spotykać się będą corocznie i ustalać plany współpracy na najbliższy czas.

Treść porozumienia

W dniach 22 do 24 listopada 2014 roku odbyło się w Toruniu kolejne Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Nauk Chemicznych i Molekularnych - EuCheMS GA. Gospodarzem i organizatorem tegorocznego spotkania było Polskie Towarzystwo Chemiczne. Podczas obrad omawiano sprawy towarzystw i strategię działania EuCheMS. Istotnym elementem była sesja European Research in Chemistry, na którą zaproszono wykładowców  - osoby z Komisji UE.

Dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia Prof. Ulrich Schubert przekazał przewodniczenie EuCheMS na kolejną kadencję Prof. Davidowi Cole-Hamilton.

Informacje na temat przebiegu, prezentacje oraz zdjęcia dostępne są poniżej.

Sprawozdanie

Prezentacje

Polish Chemical Society - Piotr Bałczewski

Update on EuCheMS activities - Ulrich Schubert

EuCheMS policy development - Nineta H. Majcen

EuCheMS Divisions/WPs: report and a look forward - Eckart Rühl

European Young Chemists’ Network – Aurora Walshe

European Nanoporous Materials Institute of Excellence - Venčeslav Kaučič

European Chemistry Thematic Network Association - Franco de Angelis

EuCheMS Strategy Discussion - Steven Alexander

EuCheMS General Assembly 2015 Vienna

 

European Research in Chemistry session:

Video Speech - Jerzy Buzek, Member of the European Parliament

The European Research Council - Klaus Bock, European Research Council

Foresight for policy-making - Anne-Katrin Bock, European Commission DG Joint Research Centre

Horizon 2020 - Helge Wessel, European Commission DG Research and Innovation

ACS Engagement: US and European Chemistry Related Collaboration & Exchange - Bradley D. Miller, American Chemical Society

European Research in Chemistry: Promoting International Collaboration - Kathrin Winkler, ERA-Chemistry Network

Ice Bucket Challenge to internetowa akcja, która ma pomóc w zbieraniu pieniędzy na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS).

Prezes PTChem, prof. Bogusław Buszewski, podjął wyzwanie

http://youtu.be

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTChem w niedzielę 14 września 2014 roku o godz. 17.45 – pierwszy termin lub 18.00 – drugi termin w gmachu w gmachu Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie, po ceremonii otwarcia 57 Zjazdu PTChem i SITPChem.

 

Porządek obrad:

1.     Powitanie zebranych, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz dwóch Protokolantów (prof. B. Buszewski)

2.     Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)

3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem  - rok 2013 (prof. B. Buszewski)

4.     Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem - rok 2013 (prof. W. Ciesielski)

5.     Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem - rok 2013 (mgr M. E. Rosen)

6.     Sprawozdanie z działalności PTChem-Chemicus Sp. z o.o. - rok 2013 (mgr A. Modzelewska)

7.     Sprawozdania z działalności wydawnictw PTChem: Orbital i Wiadomości Chemiczne - rok 2013 (dr I. Madura, prof. Z. Latajka)

8.     Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej - rok 2013 (prof. M. Orlik)

9.     Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem (prof. M. Michel)

10.  Plany działalności PTChem w roku 2014 i 2015 (prof. B. Buszewski)

11.  Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. M. Michel)

12.  Wolne wnioski

13.  Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. B. Buszewski)

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. Monika Michel, prof. nadzw.

Sekretarz

 

29 lipca 2014 roku o godz. 18.05 na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie wylądował samolot z polską drużyną, która brała udział w XLVI Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (46. IChO). Byli to:

 1.       Mateusz Szczygieł uczeń III klasy I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (nauczyciel mgr Włodzimierz Kuśmierczuk) – zdobył medal złoty.

2.       Wojciech Łyczek uczeń III klasy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (nauczycielka mgr inż. Agnieszka Kuś) – zdobył medal złoty

3.       Karol Rząd uczeń II klasy II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczycielka mgr Teresa Kołogrecka – Bajek) – zdobył medal srebrny.

4.       Anna Fabich uczennica III klasy IX LO im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie (nauczycielka mgr inż. Barbara Zaborowska-Bielawna) – zdobyła medal brązowy.

Zdjęcie wykonane przez organizatorów 46. IChO i zamieszczone w Internecie; od lewej stoją: Wojtek Łyczek, Ania Fabich, Karol Rząd, Mateusz Szczygieł i studentka (przewodniczka) z Wietnamu

 46. IChO odbyła się w dniach 20-29 lipca 2014 r. w Hanoi w Wietnamie. Uczestniczyło w niej 300 zawodników z 75 państw ze wszystkich kontynentów, dwa następne państwa zgłosiły swoich obserwatorów.

Młodzieży towarzyszyli: prof. dr hab. Aleksandra Misicka - Kęsik i prof. dr hab. Marek Orlik, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy byli członkami międzynarodowego jury zawodów. Do ich zadań należał czynny udział w opracowaniu zadań, tłumaczenie zadań na język polski, sprawdzenie prac zawodników i uzgodnienie końcowej punktacji zawodników z Polski z międzynarodowym jury.

Zawody składały się z dwóch części:

  • ·         laboratoryjnej - 23 lipca w laboratoriach Narodowego Uniwersytetu Wychowania w Hanoi,

  • ·         teoretycznej - 25 lipca w Narodowym Centrum Kongresowym w Hanoi.

Pozostały czas zawodnicy spędzili na zwiedzaniu Wietnamu oraz zajęciach rekreacyjnych, nawiązując przyjaźnie z reprezentantami innych narodowości.

Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna została zorganizowana  w 1968 roku w Czechosłowacji. Wzięły w niej udział tylko drużyny trzech państw – Czechosłowacji, Węgier i Polski. Obecnie zawody odbywają się co roku w innym miejscu. W ubiegłym roku odbyły się w Moskwie, a dwa lata temu w Waszyngtonie.

Polska była organizatorem Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej trzykrotnie: 1969 - Katowice, 1978 - Toruń i 1991 - Łódź. We wszystkich dotychczasowych 45 IChO uczestniczyli Polacy, było ich w sumie 182 i przywieźli 47 medali złotych, 62 srebrnych i 60 brązowych.

W ostatnich dziesięciu Olimpiadach (od 2004 do 2013 roku) 40 zawodników przywiozło 13 medali złotych, 14 srebrnych i 13 brązowych. Z tym dorobkiem zajmują pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, drugie w Europie (za Rosją) i piąte w Świecie (za Koreą, Chinami, Rosją i Tajwanem).

Osiągnięcia tegoroczne plasują naszą drużynę na siódmym miejscu za:

  • ·         Rosją – 3 medale złote, jeden srebrny;

  • ·         Singapurem, Ukrainą, Wietnamem, Tajwanem i Chinami – dwa medale złote i dwa medale srebrne;

  • Polska – dwa medale złote, jeden srebrny i jeden brązowy.

Poniżej zdjęcia naszej drużyny:

 

 

Kierownik Organizacyjny

Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej

Wanda Szelągowska

 

VIII Międzynarodowa Konferencja nt. Badań Oddechu i Diagnostyki Chorób Nowotworowych Breath’14, Toruń 6-9.07.2014

W dniach 6-9 lipca 2014 r. w kompleksie hotelowym Filmar w Toruniu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja pt: ,,Breath Research and Cancer Diagnosis” (Badanie powietrza wydychanego i diagnostyka chorób nowotworowych). Konferencja ta po raz pierwszy, decyzją Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Oddechu (IOBR), gościła w Polsce i był to wyraz uznania i docenienia osiągnięć toruńskich naukowców i lekarzy w zakresie analityki biomedycznej i zwalczania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób nowotworowych.

20 czerwca 2014 we Frankfurcie nad Menem w Niemczech odbyło się posiedzenie EuCheMS Executive Board. W spotkaniu uczestniczył prof. Bogusław Buszewski, Prezes PTChem, wybrany do tego grona na czteroletnią kadencję 2014-2018 (http://www.euchems.eu/about/executive-board.html).Podczas posiedzenia, poza bieżącymi sprawami, omówiono organizację najbliższego kongresu w Istanbule 5th EuCheMS Chemistry Congress (http://www.euchems2014.org/) 31 sierpnia – 4 września 2014. Prof. Buszewski przedstawił program General Assemby EuCheMS, który w tym roku odbędzie się w Polsce w Toruniu 22-24 października 2014. Uczestników posiedzenia zapoznano także z organizacją kolejnego kongresu EuCheMS w Sevilli w Hiszpanii, 11-16 września 2016.

Spośród nadesłanych kandydatur w konkursie EuCheMS Award for Service członkowie Executive Board dokonali głosowania. Laureatem został Prof. Luis Oro, były Prezes EuCheMS. Serdecznie gratulujemy Profesorowi!

 


 29 czerwca 2014 roku w wieku 87 lat zmarł

Profesor Bogdan Baranowski

Wybitny Uczony, szlachetny Człowiek.

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1997,

Honorowy Członek Towarzystwa od 1987,

Prezes Towarzystwa w latach 1973–1979,

Członek Towarzystwa od 1951.

Odszedł jeden z największych polskich autorytetów naukowych i dydaktycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

 

Najbliższym Zmarłego

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Profesora pożegnaliśmy w piątek, 4 lipca 2014 roku o godz. 13.00,

w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny

przy Cmentarzu Wawrzyszewskim

w Warszawie ul. Wólczyńska 64

  

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC

  

 

Magnificencjo, Dostojny Laureacie, Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

Jestem zaszczycony móc gościć w skromnych progach naszego Wydziału Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z nadaniem godności doktora honoris causa wybitnemu uczonemu, Panu profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu. Imponujące dokonania profesora, przedstawione będą niebawem w laudacji, Ja natomiast chciałbym zatrzymać się na moment przy wątku gdańskim działalności profesora. W tym roku mija 40 lat od momentu opublikowania pierwszej pracy w duecie wrocławsko-gdańskim, a były to wyniki badań które profesor Kozłowski prowadził  wówczas wspólnie z profesorem Zygmuntem Warnke z Naszego Wydziału. Od tamtego czasu, dzięki owocnej współpracy z grupami profesorów Kupryszewskiego, Grzonki i Rolki ukazało się dziesiątki świetnych prac, a był nawet taki moment, w którym namawialiśmy usilnie Profesora, żeby do nas się przeniósł na stałe. Tak się nie stało, i całe szczęście, bo dzięki temu możemy dziś uhonorować profesora najwyższym zaszczytem naszej uczelni - tytułem doktora honorowego!

W dniu 23 kwietnia 2014 roku została wypowiedziana umowa o pracę pani mgr Małgorzacie Sobieszczak-Marciniak, kustosz-dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego pani Marciniak nie będzie świadczyła pracy.

Inicjatorem rozwiązania umowy o pracę była pani Marciniak. Przychyliłem się do jej postanowienia i podjąłem stosowną decyzję. Jako pracodawca mam do tego prawo. Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem swoich obowiązków i wynikających z tego konsekwencji.

Zdumiony jestem i pełen niepokoju w związku z adresowaniem do mnie pism z protestami wobec mojej decyzji. Autorzy pism nie zwrócili się do mnie bezpośrednio z prośbą o przedstawienie przyczyn mojej decyzji. Oparli się wyłącznie na zasłyszanych wypowiedziach czy wręcz bezzasadnych oskarżeniach padających z jednej strony.

Doceniałem i doceniam pracę byłej p. kustosz w Muzeum MSC PTChem, jej zaangażowanie i działania przez ponad 20 lat. Podjęta przeze mnie decyzja jest bardzo trudna. Miałem ku temu poważne argumenty, których ilość i siła potęgowała się od pewnego czasu.

Sprawując zaszczytną funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego moim nadrzędnym celem jest dbanie o jak najlepszy wizerunek Towarzystwa, a tym samym Muzeum, które znajduje się w jego strukturach. Muzeum nie jest jednostką samodzielną, nie utrzymałoby się bez stałego wsparcia PTChem. Zapomina się o tym lub nie chce się o tym wiedzieć.

Pragnę zapewnić, iż zmiany personalne w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego nie wpłyną niekorzystnie na kolekcjonowanie zbiorów i prezentowaną ofertę dla zwiedzających. Wręcz przeciwnie, staną się motywem do realizacji zadań do tej pory pozostających jedynie w sferze obietnic, do kreowania nowych spojrzeń na biografię naszej Rodaczki, do przedstawienia nowych aranżacji muzealnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych, od najmłodszych do najstarszych, bez rutyny i monotonii.

Proszę o zaakceptowanie mojej decyzji i nie wypowiadanie słów krytyki bez zaznajomienia się z faktami.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes

Warszawa, 12 maja 2014 roku