Magnificencjo, Dostojny Laureacie, Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

Jestem zaszczycony móc gościć w skromnych progach naszego Wydziału Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z nadaniem godności doktora honoris causa wybitnemu uczonemu, Panu profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu. Imponujące dokonania profesora, przedstawione będą niebawem w laudacji, Ja natomiast chciałbym zatrzymać się na moment przy wątku gdańskim działalności profesora. W tym roku mija 40 lat od momentu opublikowania pierwszej pracy w duecie wrocławsko-gdańskim, a były to wyniki badań które profesor Kozłowski prowadził  wówczas wspólnie z profesorem Zygmuntem Warnke z Naszego Wydziału. Od tamtego czasu, dzięki owocnej współpracy z grupami profesorów Kupryszewskiego, Grzonki i Rolki ukazało się dziesiątki świetnych prac, a był nawet taki moment, w którym namawialiśmy usilnie Profesora, żeby do nas się przeniósł na stałe. Tak się nie stało, i całe szczęście, bo dzięki temu możemy dziś uhonorować profesora najwyższym zaszczytem naszej uczelni - tytułem doktora honorowego!


 29 czerwca 2014 roku w wieku 87 lat zmarł

Profesor Bogdan Baranowski

Wybitny Uczony, szlachetny Człowiek.

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1997,

Honorowy Członek Towarzystwa od 1987,

Prezes Towarzystwa w latach 1973–1979,

Członek Towarzystwa od 1951.

Odszedł jeden z największych polskich autorytetów naukowych i dydaktycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

 

Najbliższym Zmarłego

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Profesora pożegnaliśmy w piątek, 4 lipca 2014 roku o godz. 13.00,

w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny

przy Cmentarzu Wawrzyszewskim

w Warszawie ul. Wólczyńska 64

  

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC

  

 

W dniu 23 kwietnia 2014 roku została wypowiedziana umowa o pracę pani mgr Małgorzacie Sobieszczak-Marciniak, kustosz-dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego pani Marciniak nie będzie świadczyła pracy.

Inicjatorem rozwiązania umowy o pracę była pani Marciniak. Przychyliłem się do jej postanowienia i podjąłem stosowną decyzję. Jako pracodawca mam do tego prawo. Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem swoich obowiązków i wynikających z tego konsekwencji.

Zdumiony jestem i pełen niepokoju w związku z adresowaniem do mnie pism z protestami wobec mojej decyzji. Autorzy pism nie zwrócili się do mnie bezpośrednio z prośbą o przedstawienie przyczyn mojej decyzji. Oparli się wyłącznie na zasłyszanych wypowiedziach czy wręcz bezzasadnych oskarżeniach padających z jednej strony.

Doceniałem i doceniam pracę byłej p. kustosz w Muzeum MSC PTChem, jej zaangażowanie i działania przez ponad 20 lat. Podjęta przeze mnie decyzja jest bardzo trudna. Miałem ku temu poważne argumenty, których ilość i siła potęgowała się od pewnego czasu.

Sprawując zaszczytną funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego moim nadrzędnym celem jest dbanie o jak najlepszy wizerunek Towarzystwa, a tym samym Muzeum, które znajduje się w jego strukturach. Muzeum nie jest jednostką samodzielną, nie utrzymałoby się bez stałego wsparcia PTChem. Zapomina się o tym lub nie chce się o tym wiedzieć.

Pragnę zapewnić, iż zmiany personalne w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego nie wpłyną niekorzystnie na kolekcjonowanie zbiorów i prezentowaną ofertę dla zwiedzających. Wręcz przeciwnie, staną się motywem do realizacji zadań do tej pory pozostających jedynie w sferze obietnic, do kreowania nowych spojrzeń na biografię naszej Rodaczki, do przedstawienia nowych aranżacji muzealnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych, od najmłodszych do najstarszych, bez rutyny i monotonii.

Proszę o zaakceptowanie mojej decyzji i nie wypowiadanie słów krytyki bez zaznajomienia się z faktami.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes

Warszawa, 12 maja 2014 roku

MEDALE PTChem 2014

Członkostwo Honorowe
Prof. Poul E. Hansen, Roskilde University (Dania)

Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. John Joule, University of Manchester (Wielka Brytania)

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
Prof. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski

Medal im. Wiktora Kemuli
Prof. Zygfryd Witkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna

Medal im. Stanisława Kostaneckiego
Prof. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny

Medal im. Jana Zawidzkiego
Prof. Urszula Domańska-Żelazna, Politechnika Warszawska

Medal im. Ignacego Mościckiego
nie przyznano

Medal im. Jana Harabaszewskiego
Dr Krzysztof M. Pazdro, Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 

Polish Analytical Chemistry –  Its History Since 1945
Adam Hulanicki

Department of Chemistry, University of Warsaw

Euroanalysis XVII

Starting my historical presentation about Polish analytical chemistry I have to remind that 29 years ago the fifth Euroanalysis conference was also organized in Poland, namely in Cracow. At that meeting an introductory historical presentation about Polish chemistry was given by the late Ludwik Górski, professor of chemistry at the Technical University in Cracow, one of the organizers of the Euroanalysis V conference.

Pełny tekst dostępny jest tutaj

Pakiet minimum dla członków PTChem

„Chcesz być w dobrym towarzystwie –
wstąp do Polskiego Towarzystwa Chemicznego”

  1. Każdy członek PTChem posiada odznakę Towarzystwa oraz kartę członkowską z indywidualnym numerem członkowskim.
  2. Karta członkowska upoważnia do 10% zniżki: za udział we wszystkich konferencjach naukowych organizowanych przez PTChem (lub będących pod patronatem PTChem, z wyjątkiem młodych pracowników nauki w Zjazdach PTChem i SITPChem); zwiedzania Muzeum MSC oraz zakupu książek i gadżetów rozpowszechnianych przez PTChem.
  3. W przypadku konferencji współorganizowanych przez EuCheMS istnieje możliwość redukcji opłaty konferencyjnej na podstawie podania numeru członka PTChem.
  4. Doktoranci i studenci w pierwszym roku wstąpienia do PTChem nie wnoszą opłaty członkowskiej, natomiast ich staż członkowski liczy się.
  5. Uczestnicy Zjazdów PTChem i SITPChem, członkowie PTChem, w relacji mistrz – uczeń (profesor i doktorant lub student) mają możliwość skorzystania z ulgowej opłaty konferencyjnej wynoszącej łącznie 125% pełnego uczestnictwa.
  6. W przypadku udziału profesora i dwóch lub więcej doktorantów lub studentów, wszystkich członków PTChem, w Zjeździe PTChem i SITPChem, jeden z doktorantów lub studentów jest zwolniony z opłaty uczestnictwa.
  7. Opłata ulgowa podczas Zjazdu PTChem i SITPChem dla młodych pracowników naukowych, członków PTChem (doktorantów i asystentów do 35 roku życia – przed doktoratem) wynosi 50% opłaty podstawowej, a dla studentów 25% opłaty podstawowej.
  8. Laureatami nagród PTChem dla młodych naukowców mogą być wyłącznie członkowie PTChem ze stażem co najmniej 1-rocznym.
  9. Zarząd Główny PTChem w szczególny sposób doceniać będzie wyróżniającą się działalność na rzecz i dla dobra PTChem, w szczególności aktywność młodych Koleżanek i Kolegów.

Warszawa, 13 czerwca 2011

Karty członkowskie PTChem

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy wręczanie kart członkowskich PTChem.
Karty odbierać można od Przewodniczących Oddziałów oraz w Biurze PTChem.
Karty otrzymają wyłącznie członkowie, którzy mają uregulowane opłacanie składek członkowskich. Prosimy o sprawdzenie tej informacji.
Pracownicy Biura PTChem będą zobowiązani za ponowne wypełnienie przez Państwa wniosku o przyjęcie w poczet członków PTChem w celu aktualizacji bazy danych.

Koszt wydania duplikatu karty wynosi 20 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem