Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania


 

 1. Kandydatów do Godności Prezesa Honorowego zgłaszają prezesowi Zarządu Głównego (ZG) Oddziały Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) w terminie do końca marca każdego roku. Kandydatury rozpatrywane są na czerwcowym posiedzeniu ZG PTChem i przedstawiane do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Kandydatów do wyróżnień (Godnością Członka Honorowego, Wykładem im. Jana Czochralskiego) i medali (za wyjątkiem: Medalu im. Wiktora Kemuli, Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa, Medalu im. Ignacego Mościckiego, Medalu Okolicznościowego oraz Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej) mogą zgłaszać: członkowie Prezydium Zarządu Głównego lub Oddziały względnie Sekcje Naukowe właściwe merytorycznie dla wyróżnienia lub medalu (we wszystkich przypadkach – zcinicjatywy co najmniej 10 członków PTChem). Wnioski wraz z dokumentacją powinny być przesłane do ZG PTChem do dnia 1 października roku poprzedzającego przyznanie
  wyróżnienia lub medalu, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: medale@ptchem.pl. Kandydatów do uhonorowania Medalem im. Wiktora Kemuli, Medalem i Nagrodą im. Włodzimierza Kołosa oraz Medalem im. Ignacego Mościckiego mogą zgłaszać podmioty wyszczególnione w załącznikach odpowiednio I-III. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej mogą składać podmioty podane na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem: http://dydaktyka.ptchem.pl/. Wnioski powinny być przesłane do podmiotów wskazanych odpowiednio w załącznikach I-III lub na stronie internetowej Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.
 3. Wnioski o przyznanie wyróżnień lub medali wraz z uzasadnieniem (pismem rekomendującym ukazującym najważniejsze osiągnięcia naukowe – do 7000 znaków ze spacjami) i krótkim życiorysem (do 5000 znaków ze spacjami), o których mowa w punkcie 2, winny zawierać listę co najwyżej 50 publikacji kandydata (z zaznaczeniem 5-10 najbardziej reprezentatywnych) i dane bibliometryczne.
 4. Wnioski o wyróżnienie Godnością Członka Honorowego i Wykładem im. Jana Czochralskiego oraz Medalami: im. Marii Skłodowskiej-Curie, im. Jędrzeja Śniadeckiego, im. Jana Zawidzkiego, im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich, im. Stanisława Kostaneckiego i im. Jana Harabaszewskiego rozpatrywane są przez Komisję Wyróżnień i Medali PTChem. Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem po jednym kandydacie w każdej kategorii do akceptacji. Kandydata do Medalu im. Wiktora Kemuli wyłania i przedstawia do akceptacji Zarządowi Głównemu PTChem Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) (Załącznik nr I); podobnie kandydata do Medalu im. Ignacego Mościckiego wyłania i przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem do akceptacji Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej (Załącznik nr II) – przesyłając pełną dokumentację na adres e-mail: medale@ptchem.pl.
 5. Zarząd Główny PTChem podejmuje decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia lub medalu, o których mowa w punkcie 4, na posiedzeniu grudniowym zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak osób obecnych na posiedzeniu”). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
 6. Kandydatów do wyróżnienia Odznaką Honorową lub Medalem Okolicznościowym mogą zgłaszać członkowie Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa, członkowie Prezydium ZG oraz przewodniczący Oddziałów i Sekcji PTChem. Odznaka Honorowa i Medal Okolicznościowy są przyznawane decyzją Prezydium ZG PTChem.
 7. Wyróżnienia i medale wręczane są na dorocznych Zjazdach PTChem w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosympozjów, względnie przy okazji innych wydarzeń naukowych; informacja o laureatach ukazuje się na stronie internetowej PTChem: http://www.ptchem.pl/.
 8. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa podany jest w Załączniku nr III, a zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej i wyłaniania laureatów na stronie internetowej: http://dydaktyka.ptchem.pl/ (Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem).
 9. Informacje dotyczące wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego znajdują się na stronie internetowej PTChem: http://www.ptchem.pl/, w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień i Medali oraz Nagród PTChem.

 

 

 

 Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania wyróżnień i medali PTChem

 

 

 

 

 

 1. Kandydatów do nagrody za wyróżniające osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora habilitowanego (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 3000 znaków ze spacjami) powinny zawierać wykaz publikacji z wyszczególnieniem prac po doktoracie, kopie prac dokumentujących osiągnięcia naukowe i dane bibliometryczne, a w przypadku prac współautorskich, oświadczenie kandydata o udziale w tych publikacjach. Do wniosku winny być załączone recenzje postępowania habilitacyjnego. Wnioski, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), powinny być kierowane do Komisji Nagród przy Zarządzie Głównym (ZG) PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: nagrody@ptchem.pl do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 2. Kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura). Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: nagrody@ptchem.pl w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 3. Kandydatów do nagrody za wyróżnione prace magisterskie zgłaszają jednostki naukowe uczelni, na terenie których odbyły się obrony (jednostka może zgłosić jednego kandydata). Wnioski o nagrody wraz z uzasadnieniem (do 1500 znaków ze spacjami), pracą magisterską, recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez radę odpowiedniej jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) należy przesłać do Komisji Nagród przy ZG PTChem, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: nagrody@ptchem.pl w terminie do końca lutego roku, w którym nagroda ma być przyznana.
 4. Wnioski o przyznanie nagród opisanych w punktach 1–3 (powyżej) rozpatrywane są przez odpowiednie Komisje: Nagród za osiągnięcia naukowe, Nagród za rozprawę doktorską i Nagród za pracę magisterską, które są powoływane na okres kadencji.
 5. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko do jednej nagrody PTChem.
 6. Jeżeli do konkursu została zgłoszona praca doktorska lub magisterska, której promotorem jest członek Komisji Nagród, to zostaje on wyłączony z udziału w pracach tej Komisji.
 7. Komisje Nagród przy ZG PTChem, po rozpatrzeniu zgłoszeń, proponują ZG PTChem kandydatów – po jednej osobie w każdej kategorii, do akceptacji.
 8. ZG PTChem przyznaje nagrody w danej kategorii w drodze głosowania zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak” osób obecnych na posiedzeniu). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
 9. Kandydata lub kandydatów do wyróżnienia Nagrodą im. Bronisława Znatowicza wyłania Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych na podstawie oceny artykułów opublikowanych w czasopiśmie w roku poprzedzającym jej przyznanie.Przewodniczący Rady Redakcyjnej przestawia wyłonionego kandydata lub kandydatów prezesowi ZG  PTChem, który podejmuje w tej sprawie decyzję akceptującą.
 10. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego podany jest w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 11. Informacje dotyczące składania wniosków, wyłaniania laureatów i wręczania Nagrody im. Jacka Rychlewskiego podane są w porozumieniu, które stanowi Załącznik nr 3 do
  niniejszego dokumentu.
 12. Nagrody wręczane są na dorocznych Zjazdach Naukowych Towarzystwa w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosympozjów, względnie podczas innych wydarzeń naukowych. Informacja o laureatach ukazuje się na stronie internetowej PTChem: http://www.ptchem.pl/
 13. Zarząd Główny PTChem corocznie ustala wysokość nagród o których mowa w punktach 1–3 i 9, przekazuje odpowiednie kwoty laureatom i odprowadza należny podatek do urzędu skarbowego.
 14. Informacje dotyczące nagród PTChem znajdują się na stronie internetowej (http://www.ptchem.pl/) w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień, Medali i Nagród PTChem.

 

 Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania wyróżnień i medali PTChem

 Załącznik numer I

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon