Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczyć będzie w realizacji projektu pod tytułem „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”


Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczyć będzie w realizacji projektu pod tytułem „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego” (numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.02.12.00-00-SR13/18), zgłoszonego w ramach naboru prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POWR.02.12.00-IP-09-00-006/18, w ramach Osi Priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, partnerami – Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz  EUROKREATOR T&C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt został pozytywnie oceniony oraz zakwalifikowany do finansowania. Całkowita rekomendowana kwota finansowania projektu wynosi 1 974 722,40 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji pracowników oraz kandydatów do pracy do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w sektorze chemicznym, poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Chemicznego. W skład Sektorowej Rady wejdą przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji edukacji formalnej i poza-formalnej oraz instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych. Rada stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowania rozwiązań na rzecz ich zaspokojenia. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. Spotkanie inauguracyjne partnerów projektu odbędzie się 1 października 2019 w Szczecinie.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon