Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych


Szanowni Państwo,

zapraszamy na cykl wykładów prof. Zhendonga Jina z USA

 Cykl wykładów prof. Zhendonga Jina z USA | Uniwersytet Śląski

 

Link do spotkań:

 https://formularze.us.edu.pl/spotaknia_naukowe

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Zhendonga Jina z The University of Iowa (USA), który wygłosi wykłady i poprowadzi seminaria online z zakresu syntezy chemicznej. Naukowców zajmujących się dziedziną reprezentowaną przez prof. Zhendonga Jina wyróżniono wieloma Nagrodami Nobla, na przestrzeni XX i XXI wieku otrzymało ją blisko 20 badaczy z całego świata.

 

Profesor Zhendong Jin jest światowej klasy naukowcem zajmującym się badaniami na styku chemii i biologii, w szczególności syntezą złożonych związków chemicznych pochodzenia naturalnego o zastosowaniach medycznych. Od dziesięciu lat pracuje nad rozwojem leków przeciwnowotworowych nowej generacji – przeciwko nowotworom złośliwym, na które do tej pory nie istnieje skuteczna farmakoterapia. Z powodzeniem, wraz ze swoim zespołem, stworzył innowacyjną technologię opracowywania leków, inspirowaną produktami naturalnymi. Jego zespół opracował dwa bardzo obiecujące farmaceutyki antyrakowe pierwszej klasy. Prof. Zhendog Jin jest pracownikiem UI College of Pharmacy w Iowa City w USA.

 

W ramach projektu pn. „Development of novel anticancer agents / Rozwój nowych leków przeciwnowotworowych” zaplanowano wykłady, które będą odbywać się w maju i czerwcu

 

2021 roku w godz. od 16.00 do 18.00:

 

 

1.       „Totalna synteza karpanonu (O.L. Chapman)” – 17 maja 2021 roku,

 

2.       „Totalna synteza progesteronu (W.S. Johnson)” – 20 maja 2021 roku,

 

3.       „Totalna synteza rezerpiny (R.R. Woodward)” – 24 maja 2021 roku,

 

4.       „Totalna synteza prostaglandyn F2α i E2 (E.J. Corey)” – 27 maja 2021 roku,

 

5.       „Totalna synteza strychniny (L.E. Overman)” – 31 maja 2021 roku,

 

6.       „Totalna synteza taxolu (K.C. Nicolaou)” – 2 czerwca 2021 roku.

 

 

Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Zoom.


Zaproszenie

Biografia prof. Zhendonga Jina

 

Prof. Zhendong Jin ukończył studia licencjackie z chemii na The East China Normal University w Szanghaju, w Chinach. Następnie przeniósł się do USA i uzyskał doktorat z syntezy organicznej pod kierunkiem Prof. Philipa L. Fuchsa z Purdue University w 1995 roku. Wspierany przez stypendium podoktoranckie NIH, odbył staż podoktorski u Prof. K.C. Nicolaou w The Scripps Research Institute w La Jolla, w Kalifornii, USA. Swoją niezależną karierę akademicką rozpoczął w College of Pharmacy na University of Iowa, USA, w 1997 roku i obecnie jest profesorem na Wydziale Nauk Farmaceutycznych i Terapii Eksperymentalnej.

 

Prof. Jin jest utalentowanym chemikiem organicznym / medycznym, który opracował nowatorskie metody syntetyczne, które są szeroko stosowane w syntezie organicznej i opracowywaniu leków. Utlenianie Lemieux-Johnson-Jin, nazwa reakcji noszącej jego imię, jest tylko jedną ilustracją jego wkładu w dziedzinie syntezy organicznej. Jego najbardziej znaczącym przełomowym odkryciem są badania nad produktami naturalnymi o znaczeniu medycznym. Jest powszechnie uważany za wiodący światowy autorytet w dziedzinie dwóch obiecujących naturalnych produktów przeciwnowotworowych OSW-1 i superstolidu A. Jego przełomowa praca nie tylko rozwiązała problemy z zaopatrzeniem w te związki, ale także doprowadziła do zrozumienia ich nowatorskich sposobów mechanistycznego działania, ale nie tylko, co ważne, z powodzeniem opracował dwa potencjalne leki przeciwnowotworowe do etapu testów przedklinicznych, przy ograniczonych finansach w środowisku akademickim. Ze względu na jego wkład w rozwój leków przeciwnowotworowych American Cancer Society przyznało mu nagrodę Junior Faculty. Zdobył cztery nagrody Inventor Awards z University of Iowa Research Foundation.

 

 

 

 

Dear Faculty Members, Dear Doctoral Students,

 

 

we invite you to a series of lectures by Prof. Zhendang Jin from the USA

Cykl wykładów prof. Zhendonga Jina z USA | Uniwersytet Śląski

 

Click the below’s the link to join the event:

https://formularze.us.edu.pl/spotaknia_naukowe


The University of Silesia in Katowice will host prof. Zhendong Jin from The University of Iowa (USA) will deliver lectures and conduct online seminars on chemical synthesis. Scientists were dealing with the field represented by prof. Zhendong Jin has been awarded many Nobel Prizes over the 20th and 21st centuries, it has been awarded to nearly 20 researchers from around the world. Professor Zhendong Jin is a world-class scientist dealing with research at the interface between chemistry and biology, particularly the synthesis of complex chemical compounds of natural origin for medical applications. For ten years, he has been developing new generation anticancer drugs - against malignant tumors for which no effective pharmacotherapy exists so far. He and his team successfully developed an innovative drug development technology inspired by natural products. His team developed two very promising first-class anticancer pharmaceuticals. Prof. Zhendong Jin is an employee of the UI College of Pharmacy in Iowa City, USA. As part of the project entitled "Development of novel anticancer agents / Development of new anticancer drugs," lectures are planned, which will take place in May and June 2021 from 4.00 p.m. (16.00) to 6.00 p.m. (18.00).

 

We will start on 17 May. We will use the Zoom platform.

 

1.              Total synthesis of Carpanone (O. L. Chapman) 17 May 2021

 

2.              Total synthesis of Progesterone (W. S. Johnson) 20 May 2021

 

3.              Total synthesis of Reserpine (R. R. Woodward) 24 May 2021

 

4.              Total synthesis of Prostaglandin F2α & Prostaglandin E2 (E. J. Corey) 27 May 2021

 

5.              Total synthesis of Strychnine (L. E. Overman) 31 May 2021

 

6.              Total synthesis of Taxol (K. C. Nicolaou) 2 June 2021

 

 

Biography prof. Zhendong Jin

 

Prof. Zhendong Jin completed his undergraduate education in chemistry at the East China Normal University in Shanghai, China. Then he moved to the US and earned his PhD in organic synthesis under the guidance of Dr. Philip L. Fuchs from Purdue University in 1995. Supported by an NIH postdoctoral fellowship, he received postdoctoral training in Dr. K.C. Nicolaou’s laboratory at The Scripps Research Institute in La Jolla, California. He started his independent academic career in the College of Pharmacy at the University of Iowa in 1997 and currently is a professor in the Department of Pharmaceutical Sciences and Experimental Therapeutics there.


Dr. Jin is an accomplished organic/medicinal chemist who has developed novel synthetic methods that are widely used in organic synthesis and drug development. The Lemieux-Johnson-Jin oxidation, a name reaction bearing his name, is just one illustration of his contribution to the field of organic synthesis. His most significant breakthrough discovery is in the study of medicinally important natural products. He is widely regarded as the world’s leading authority on two promising anticancer natural products OSW-1 and superstolide A. His groundbreaking work not only has solved the supply problems of these compounds, led the field in understanding their novel modes of mechanistic action, but more importantly, successfully advanced two potential first-in-class anticancer drug candidates to preclinical stages with limited funding in an academic setting. Because of his contribution to anticancer drug development, the American Cancer Society gave him a Junior Faculty Award. He won four Inventor Awards from the University of Iowa Research Foundation.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon