Informacja Biura do spraw Substancji Chemicznych


W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych. Przepisy aktu delegowanego wprowadzają zmiany w załącznikach do obu powyższych rozporządzeń w zakresie 7-miu następujących substancji: glicydanu metylu PMK, kwasu glicydowego PMK, APAA, MAPA, glicydanu metylu (BMK), kwasu glicydowego (BMK) i czerwonego fosforu. Przepisy dotyczące czerwonego fosforu będą stosowane od dnia 13 stycznia 2021 r.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&qid=1608305423807&from=PL

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon