Wykład „Chemia i stereochemia syntetycznych oligonukleotydów w kontekście ich zastosowań w medycynie” Prof. Michał Sobkowski


 

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTChem

 

zaprasza na wykład

Prof. Michała Sobkowskiego

 

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

 

zatytułowany:

Chemia i stereochemia syntetycznych oligonukleotydów w kontekście ich zastosowań w medycynie”

 

Wykład odbędzie się online w dniu 17 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00,na platformie TEAMS

 Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRlMjAyMzItNWM5MC00MzYwLTliMjctY2Q2MTJhNzNlOWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c7b9cd8-3df9-42c9-9c03-dc8f5287a143%22%2c%22Oid%22%3a%220a7dc408-d2d9-4a87-a05c-000e6fb2677c%22%7d

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon