Władze PTChem, kadencja 2019 - 2021


1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd Główny

3. Oddziały PTChem

4. Sekcje Naukowe PTChem

 4.1 Sekcja Studencka

Prezes i Prezydium Zarządu Głównego

 • Prezes - Prof. dr hab. Izabela Nowak
 • Pierwszy Wiceprezes - Dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr
 • Wiceprezes - Prof. dr hab. Artur Michalak
 • Wiceprezes - Prof. dr hab. Robert Pietrzak 
 • Skarbnik - Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Sekretarz - Dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK

    Członkowie Prezydium ZG PTChem:

 • Prezes Honorowy - Prof. dr hab. Zbigniew Galus 
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok

Główna Komisja Rewizyjna

 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 • Dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski, prof. ZUT
 • Prof. dr hab. Stanisław Witkowski
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska

Sąd Koleżeński

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
 • Prof. dr hab. Maria Barysz
 • Prof. dr hab. Julian Chojnowski
 • Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Prof. dr hab. Paweł Kulesza

Komisja Terminologii Chemicznej PTChem

Oddziały PTChem:

 1. Oddział Białostocki
 2. Oddział Bydgoski
 3. Oddział Częstochowski
 4. Oddział Gdański
 5. Oddział Gliwicki
 6. Oddział Katowicki
 7. Oddział Krakowski
 8. Oddział Lubelski
 9. Oddział Łódzki
 10. Oddział Opolski
 11. Oddział Poznański
 12. Oddział Rzeszowski
 13. Oddział Siedlecki
 14. Oddział Szczeciński
 15. Oddział Świętokrzyski
 16. Oddział Toruński
 17. Oddział Warszawski
 18. Oddział Wrocławski

Sekcje PTChem:

 1. Sekcja Chemii Młodych
 2. Sekcja Dydaktyki Chemii
 3. Sekcja Historii Chemii
 4. Komitet Chemii Analitycznej PAN
 5. Zespół Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 6. Sekcja Chemii Biologicznej
 7. Sekcja Chemii Ciała Stałego
 8. Sekcja Chemii Cukrów
 9. Sekcja Chemii Heteroorganicznej
 10. Sekcja Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
 11. Sekcja Chemii Organicznej
 12. Sekcja Chemii Plazmy
 13. Sekcja Chemii i Technologii Węgla
 14. Sekcja Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej
 15. Sekcja Chemii Żywności
 16. Sekcja Elektrochemii
 17. Sekcja Fizykochemii Związków Organicznych
 18. Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej
 19. Sekcja Krystalochemii
 20. Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych
 21. Sekcja Membranowa
 22. Sekcja Ochrony Środowiska
 23. Sekcja Polimerów
 24. Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej
 25. Sekcja Rezonansu Magnetycznego
 26. Sekcja Termodynamiki
 27. Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych
 28. Sekcja Związków Metaloorganicznych
 29. Polski Klub Katalizy

Central European Group for Separation Sciences

 

Prezes

Prof. dr hab. Izabela Nowak
prezes@ptchem.pl

Prof. dr hab. Izabela Nowak uzyskała w 1993 roku tytuł magistra na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) na kierunku chemia. Pracę magisterską wykonywała na Uniwersytecie w Reading (UK), gdzie przebywała przez okres IX.1992-VII.1993. Promotorem pracy magisterskiej był prof. David A. Rice, który wprowadził ją w arkana wiedzy o związkach niobu oraz zaszczepił żyłkę naukowca szukającego z ogromną pasją rozwiązań rodzących się problemów badawczych. Na krystalizację zainteresowań naukowych miała ogromny wpływ osobowość późniejszego promotora pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marii Ziółek (UAM). Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1997 r., a doktora habilitowanego nauk chemicznych w 2006 r. – na Wydziale Chemii UAM. W początkowym okresie badań w ramach pracy doktorskiej prof. Nowak zajmowała się wprowadzaniem niobu w pozycje pozaszkieletowe zeolitów, by w końcu zająć się zagadnieniami związanymi z syntezą nowych materiałów porowatych. Z kolei rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła oprócz syntezy i charakterystyki także właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego prof. Nowak rozpoczęła tworzenie własnego zespołu badawczego. W 2014 uzyskała tytuł naukowy profesora.

W latach 2006-2016 była opiekunem specjalności Chemia Kosmetyczna na kierunku chemia, a od 2009 roku jest kierownikiem Pracowni Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Te nurty badawczo-dydaktyczne przeplatają się w ostatnich latach jej kariery zawodowej. Prowadzone przez nią badania naukowe podzielić można na następujące grupy: synteza nowych materiałów nanoporowatych, określenie ich tekstury/struktury oraz modyfikacja ich właściwości powierzchniowych; katalityczna synteza wysokowartościowych chemikaliów; analityka chemiczna przeznaczona do celów chemii kosmetycznej; potencjalne wykorzystanie nanomateriałów w procesach adsorpcyjnych, w tym do celów medycznych

Przebywała wielokrotnie na stażach naukowych - w roku 2001 na rocznym stażu naukowym w Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, University of Liverpool, UK (Rohm&Haas stipend), w 2003 roku na stypendium Fulbrighta w Kent State University (KSU), zaś w 2007 była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej (ponowny pobyt w KSU). Była kierownikiem (8) lub wykonawcą (13) wielu projektów centralnie koordynowanych (KBN/MNiSW/NCN/NCBiR, FNNP i innych). Od 2006 roku organizuje Seminaria z przemysłem kosmetycznym, a także współorganizowała wiele konferencji zagranicznych w Poznaniu (np. Group 5 Conference, Baltsilica-2014, COST Action CM1104, Certification Meetings Chemlab-II). Była także wielokrotnie zapraszana do komitetów naukowych konferencji (np. Nanoporous Materials – NANO w Kanadzie). Jest laureatką wielu nagród: Polskiego Klubu Katalizy dla młodych naukowców (1995); naukowej dla Młodych Badaczy Kapituły Naukowej Miasta Poznania (1998); Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005); nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry / Chemical Engineering” (2011), Medalu Okolicznościowego PTChem (2015) oraz kilkukrotnie Rektora UAM. W latach 2008-2012 pełniła na Wydziale Chemii UAM funkcję prodziekana ds. organizacyjnych.

 

W latach 2013-2018 była skarbnikiem ZG PTChem a także jest pełnomocnikiem ZG w Radzie Konsultacyjnej przy PTChem.

Wiceprezesi

 

Pierwszy Wiceprezes

Dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr

 

Dr hab. Rafał Latajka, prof. nadzw. PW (ur. 1972 r). Po ukończeniu XIV Liceum Ogólnokształcącego im Polonii Belgijskiej w roku 1991 rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w roku 1996, a pracę magisterską zrealizował pod opieką prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego. W roku 1997 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpoczął realizację doktoratu, którego promotorem był prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski. Pracę doktorską zatytułowaną „Badanie struktury i konformacji mimetyków aminokwasów i ich krótkich peptydów za pomocą spektroskopii NMR” obronił z wyróżnieniem w roku 2001. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na etacie adiunkta i nadal współpracował z profesorem Pawłem Kafarskim, a jego zainteresowania naukowe skupiały się na zastosowaniu spektroskopii NMR w badaniach struktury i konformacji peptydomimetyków (dehydropeptydów i związków fosfonowych) i jej korelacji z aktywnością biologiczną tych molekuł. W tym czasie odbył również dwa staże podoktorskie – pierwszy w ramach stypendium wyjazdowego FNP w zespole prof. dr hab. Henryka Koroniaka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (rok 2002). Następnie we wrześniu 2003 roku wyjechał na roczny staż podoktorski w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie do Universita di Napoli “Federico II”, Dipartamento di Chimica Bioinorganica (Włochy). 

Prace zrealizowane w tym okresie stały się podstawą jego rozprawy habilitacyjnej, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w roku 2009. W roku 2013 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie jego zainteresowania badawcze dotyczą peptydomimetyków – glikopeptydów, dehydropeptydów i peptydotriazolamerów. Prowadzi również badania nad projektowaniem, syntezą oraz aktywnością inhibitorów enzymu istotnego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – tyrozynazy. Jest autorem 48 publikacji, wypromował 3 doktorów. Dwukrotnie został wyróżniony nagrodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2010 i 2015) oraz nagrodą Dziekana Wydziału Chemicznego PWr za osiągnięcia naukowe (2002). W roku 2013 Prezydent RP uhonorował go Medalem Brązowym za długoletnią służbę.

 

Od roku 1992 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od roku 2002 członkiem European Peptide Society. W roku 2013 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 22nd Polish Peptide Symposium, jest również członkiem Komitetu Naukowego tej cyklicznej konferencji jak również członkiem Komitetu Naukowego odbywającego się co roku Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W roku 2017 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 60 Zjazdu PTChem. W kadencji 2016-2018 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

 

Prof. dr hab. Artur Michalak

 

Prof. dr hab. Artur Michalak (ur. 1968 r.) ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1992 r. Rozprawę doktorską obronił w 1997 r; promotorem był prof. dr hab. Roman Nalewajski. W trakcie doktoratu, w l. 1994-1995 odbył staż w Instytucie Fritza Habera (MPG) w Berlinie, w grupie prof. Klausa Hermanna. W l. 1998-2000 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Calgary w grupie prof. Toma Zieglera, a w ciągu kolejnych lat – kilka krótszych staży w Calgary (m.in. NATO Advanced Fellowship w 2002 r.).  Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 r.; tytuł profesora nauk chemicznych w 2009 r. Zawodowo związany jest z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1992 r; aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego (od 2012 r.).

Prof. Artur Michalak jest autorem ponad 90 publikacji naukowych (ponad 3800 cytowań, indeks Hirscha h = 32). W pracy badawczej specjalizuje się w chemii teoretycznej / chemii kwantowej, zajmuje się m.in. teorią wiązania chemicznego oraz modelowaniem molekularnym procesów katalitycznych. Prowadzone przez niego prace badawcze obejmują m.in. rozwój oryginalnej metodologii opisu wiązania chemicznego w oparciu o tzw. orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej, NOCV; teoretyczne badania mechanizmów procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji, a także teoretyczne badania struktury elektronowej i własności molekularnych materiałów polimerowych do zastosowań w ogniwach paliwowych. Od 2005 r. kieruje grupa badawczą w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Kierował licznymi projektami badawczymi, krajowymi i międzynarodowymi, w tym we współpracy z instytucjami naukowymi z Korei Pd. (KIST) i południowo-koreańskim przemysłem (SK Corp.). 

Prof. Artur Michalak w l. 2005-5008 i 2008-2012 pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Chemii UJ ds. Studenckich / Dydaktycznych. Jego aktywność na forum krajowym i międzynarodowym dotyczy także dydaktyki, m.in. oceny jakości kształcenia. Był członkiem komisji akredytacyjnej ECTN Label Committee (kadencje 2010-2012; 2012-2014); członkiem zespołów wizytujących przy akredytacjach Eurobachelor, Euromaster, członkiem zarządu ECTN Association (ECTN Administrative Council) na kadencje 2013-2015, 2015-2018, członkiem (2008) i przewodniczącym (2013) zespołu ekspertów UKA do opracowania standardów akredytacji dla kierunku chemia, członkiem i przewodniczącym zespołów wizytujących przy akredytacjach UKA; członek Rady UKA (kadencje 2016-2017; 2017); aktualnie jest także członkiem zespołu ekspertów PKA (2016-2019). 

 


Prof. dr hab. Robert Pietrzak 

 

Prof. dr hab. Robert Pietrzak ukończył studia chemiczne w 1998 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a w roku 2017 tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Kieruje grupą badawcza w Pracowni Chemii Stosowanej.

Badania prowadzi w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska. Jest Autorem i współautorem ponad 280 prac naukowych, w tym ponad 120 znajduje się na liście filadelfijskiej. Wygłosił 24 wykłady (w tym 17 na zaproszenie), ponadto jest współautorem 62 komunikatów wygłaszanych osobiście lub przez współautorów oraz 361 prezentacji posterowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 2013-2018 był Przewodniczącym Poznańskiego Oddziału PTChem; należy również do Polskiego Towarzystwa Węglowego (od 2009 r.) oraz był vice-przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Poznaniu w kadencji 2015-2018. W roku 2015 stanął na czele komitetu organizacyjnego 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2017 prof. R. Pietrzak za cykl prac dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska, a także za promocję w kraju i na świecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz środowiska chemicznego Poznania i województwa Wielkopolskiego otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Poznania. Nagroda przyznawana jest raz w roku jednej osobie o niekwestionowanych osiągnięciach, których dorobek został doceniony przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

 

Skarbnik

 

Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Jarosz, skarbnik Zarządu Głównego, kierujący Katedrą Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, jest obecnie również członkiem Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN i przedstawicielem  tego Komitetu w Division of Analytical Chemistry  EUCheMS; w 2012 roku otrzymał honorowy tytuł IUPAC Fellow. Uczestniczy w Advisory Board  czasopisma Analytical Bioanalytical Chemistry. Brał uprzednio udział w pracach Prezydium ZG PTChem w latach 1990-1991 (skarbnik), 2001-2003 (wiceprezes i skarbnik), 2010-2012 (I wiceprezes i skarbnik).

Jest autorem ponad 110 publikacji i pozycji monograficznych; jego zainteresowania  naukowe skupiają się na zastosowaniach nanomateriałów w chemii analitycznej, specjacyjnej analizie środowiskowej, farmaceutycznej i żywności, a także identyfikacji naturalnych barwników w zabytkowych tkaninach.

 

W ostatnich latach był (lub jest) członkiem Rad Naukowych: Narodowego Instytutu Leków, Instytutu Farmaceutycznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Był uhonorowany wyróżnieniami Polskiego Towarzystwa Chemicznego: Honorową Odznaką, Medalem Okolicznościowym, Medalem Profesora Wiktora Kemuli, a także nagrodą Komitetu Chemii Analitycznej PAN – Medalem Profesora Andrzeja Waksmundzkiego.

 

Sekretarz

 

Dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK

Dr hab. Szymon Bocian (ur. 1983 r.) - profesor uniwersytetu w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2011 roku na Wydziale Chemii UMK a w roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był laureatem stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jego rozprawa doktorska i habilitacyjna uzyskały nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego) i Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest autorem 71 publikacji naukowych i 3 rozdziałów w książkach. W ramach działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Chemicznego przez dwie kadencje był sekretarzem Oddziału Toruńskiego PTChem.

 

Jego praca badawcza łączy chromatografię cieczową z syntezą nowych materiałów stanowiących innowacyjne fazy stacjonarne o właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych, opisem zjawisk powierzchniowych i procesów solwatacyjnych. Najbardziej aktualna tematyka badawcza dotyczy zastosowania czystej wody jako fazy ruchomej w chromatografii cieczowej.

 

Członkowie Prezydium PTChem

 

Prof. dr hab. Zbigniew Galus

Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego -

 

 

 

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski jest Kierownikiem Zakładu Technologii Chemicznej (od 2011 r.) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Był Prodziekanem Wydziału Chemii UMCS w Lublinie w latach 2005-2008 i 2008-2012, wiceprzewodniczącym Polskiego Klubu Katalizy w latach 2015-2017 i 2017-2019), wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach w latach 2015-2019, członkiem Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera w Krakowie (2019-2022).

Jego tematyka badawcza to kataliza heterogeniczna (preparatyka katalizatorów i reakcje testowe z udziałem węglowodorów i tlenków węgla). Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii fotoakustycznej (FT-IR/PAS) do badań adsorbentów i katalizatorów.

Jest autorem i współautorem 168 artykułów naukowych (Adsorption, Applied Catalysis A; General, Applied Surface Science, Catalysis Today, ChemCatChem, Przemysł  Chemiczny), ok. 320 komunikatów i wystąpień oraz ponad 330 innych form działalności naukowej (m.in. recenzje artykułów, rozpraw doktorskich, wniosków na stanowisko profesora, wykłady krajowe i zagraniczne). Ponadto był Członkiem Polskiego Zespołu Promotorów Bolońskich, a w późniejszym okresie Ekspertów Bolońskich (2004-2011), przedstawiciel Wydziału Chemii UMCS w European Chemistry Thematic Network Association - ECTNA (od 2005 r.) oraz członkiem Eurobachelor and Euromaster Label Committee (2006-2008 i 2008-2010) w ramach ECTNA, a od 2014 r. doradcą tego zespołu.

 

Od marca 1995 do 2006 r. był oficjalnym korespondentem naukowego czasopisma katalitycznego Applied Catalysis A: General News Brief. W latach 09.2002 – 08.2003 otrzymywał stypendium naukowe JM Rektora UMCS. Otrzymał nagrodę im. W. Kemuli przyznaną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, 15-18.09.2003 Lublin, Medal Komisji Edukacji Narodowej (23.09.2009) oraz Złoty Krzyż Zasługi (23.09.2010). Czas wolny spędza na rowerze lub z książką w ręku. 

 

Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG 

Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, prof. nadzw. UG (ur. 1976 r.) Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Studiowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku obroniła pracę magisterską. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, a w lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii kolejno jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na chemii związków kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach molekularnych, a w szczególności na ich zastosowaniach do oznaczania tlenku azotu(IV) i tlenku węgla(IV) w materiale biologicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje 92 prace naukowe, z czego 77 to publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromowała 1 doktora. Dwukrotnie została wyróżniona nagrodą zespołową JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2005 i 2012) oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Oddział Gdański) za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny chemii obronioną w 2005 roku na Wydziale Chemii UG i nagrodą zespołową Ministra Edukacji i Nauki (2006 r.).  Otrzymała również: Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2007 r.), Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START, 2007-2008 r.) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014 r.).

Od 2006 roku pracuje w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Chemii, w latach 2006 – 2008 pełniła funkcję sekretarza, natomiast od roku 2008 pełni funkcję przewodniczącej.

Od roku 2011 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 2012 -2015 pełniła funkcję skarbnika w Polskim Towarzystwie Chemicznym – Oddział Gdański, a w latach 2015-2018 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Polskim Towarzystwie Chemicznym – Oddział Gdański.

 

Prof. dr hab. Jacek Lipok

dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia na unikatowej specjalności Agrobiochemia, na kierunku chemii, ukończył w 1988 roku. Zainteresowanie naturalnymi i syntetycznymi związkami chemicznymi, jako regulatorami aktywności owadów, zaowocowały obroną rozprawy doktorskiej (1995) poświęconej relacjom pomiędzy owadami zasiedlającymi agrocenozy marchwi i występującymi tam roślinami. W kolejnych latach, współpracując z zespołem prof. Giuseppe Forlaniego z Wydziału Nauk o Życiu Uniwersytetu w Ferrarze oraz z wiodącym europejskim producentem związków polifosfonowych, przedsiębiorstwem Zschimmer & Schwarz (Mohsdorf, Niemcy), podjął badania nad przemianami związków fosfonoorganicznych w ekosystemach, koncentrując się na opracowaniu procedur badawczych umożliwiających śledzenie tych procesów. Wyniki tych prac, dotyczące biotransformacji ksenobiotyków fosfonoorganicznych przez mikroorganizmy, stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej i uzyskania w 2011 roku stopnia doktora habilitowanego.

Aktualne zainteresowania naukowe związane są z oceną aktywności biologicznej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych, ukierunkowaną biosyntezą modulatorów metabolizmu oraz z analizą przebiegu procesów katalizowanych przez organizmy, z wykorzystaniem metod spektroskopowych; szczególnie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS) oraz spektroskopii absorpcyjnej FT-IR i spektrofotometrii UV-Vis, skojarzonych z metodami chromatograficznymi.

Autor i współautor blisko 80 publikacji, 5 przyznanych patentów i ponad 180 wystąpień konferencyjnych, w tym ponad 30 wykładów. Stypendysta Izby Rolniczej Nadrenii-Palatynatu (Uniwersytet w Bonn) i programu Erasmus (Uniwersytet w Ferrarze, Uniwersytet Katolicki w Gandawie). W latach 2009-2015 czterokrotnie nagrodzony nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, w tym trzykrotnie za działalność naukową. Nagrodzony medalem okolicznościowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wypromował czworo doktorów, obecnie opiekun trzech studentów studiów doktoranckich. Promotor 63 eksperymentalnych prac dyplomowych; 41 magisterskich i 22 licencjackich/inżynierskich. Autor i realizator 12 interdyscyplinarnych kursów dydaktycznych prowadzonych na I, II i III stopniu studiów na kierunku chemii. Autor blisko 30 wykładów popularnonaukowych wygłoszonych w czasie festiwali nauki oraz w ramach programu „Zaproś wykładowcę”.

Od lat zaangażowany w działalność Opolskiego Oddziału PTChem, w latach 2007-2012 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu tego oddziału. Od 2012 członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem i opiekun Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon