Regulamin nadawania Nagród PTChem dostępny jest tutaj 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj  

 

1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody:

  • Nagroda PTChem za osiągnięcie naukowe
  • Nagroda PTChem za pracę doktorską
  • Nagroda PTChem za pracę magisterską

2. Nagroda PTChem za osiągnięcie naukowe jest przyznawana w drodze konkursu młodemu pracownikowi naukowemu, który otrzymał stopień doktora habilitowanego przed ukończeniem 37 roku życia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, za wyróżniającą się habilitację w dowolnej dziedzinie chemii.

3. Nagroda PTChem za pracę doktorską jest przyznawana w drodze konkursu młodemu naukowcowi (do 30 lat w dniu obrony pracy), który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dowolnej dziedzinie chemii. W przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, tj. do momentu ukończenia przez kandydatkę wieku 31 lat.

4. Nagroda PTChem za pracę magisterską jest przyznawana w drodze konkursu absolwentowi, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem pracę magisterską w dowolnej dziedzinie chemii.

 

TRYB I TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski przedstawiane do Nagrody PTChem za osiągnięcie naukowe powinny zawierać wykaz i kopie publikacji po doktoracie, dane bibliometryczne a w przypadku prac współautorskich, udział kandydata w tych publikacjach. Do wniosku winny być załączone recenzje habilitacji. Kandydaci do nagrody przesyłają wnioski wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Zarządu Głównego PTChem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku przyznania nagrody.

2. Prace doktorskie przedstawiane do Nagrody PTChem za pracę doktorską zgłaszane są przez jednostki naukowe (wydziały lub instytuty) lub lokalne Oddziały PTChem, na terenie których odbyły się obrony prac doktorskich. Zgłaszane prace, wraz z załączonymi recenzjami i stwierdzeniem wyróżnienia pracy oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, powinny być przesłane do Zarządu Głównego PTChem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku przyznania nagrody.

3. Prace magisterskie przedstawiane do Nagrody PTChem za pracę magisterską zgłaszane są przez jednostki naukowe lub lokalne Oddziały PTChem. Prace wraz z załączonymi recenzjami i stwierdzeniem wyróżnienia pracy oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane do Zarządu Głównego PTChem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku przyznania nagrody.

4. Prace mogą być zgłoszone tylko do jednej nagrody.

5. Zgłoszone do nagród prace rozpatrywane są przez Komisje Nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego powoływane na kadencję przez Zarząd Główny na wniosek Prezydium ZG.

6. Jeżeli do konkursu zostanie zgłoszona praca doktorska lub magisterska, której promotorem był członek Komisji, to w takiej sytuacji zostaje on wyłączony z udziału w procedurze decydującej o przyznaniu nagrody w danej edycji.

7. Komisje podejmują decyzje o przyznaniu nagród zwykłą większością głosów.

8. Komisje po rozpatrzeniu zgłoszeń przedstawiają w terminie do końca maja każdego roku swoje wnioski na posiedzeniu Prezydium ZG PTChem.

9. Prezydium ZG PTChem po rozpatrzeniu wniosków Komisji, w głosowaniu, zatwierdza laureatów nagród i informuje Zarząd Główny na posiedzeniu wiosennym o podjętych decyzjach.

10. Zarząd Główny PTChem corocznie ustala wysokość nagród i odprowadza należny podatek do urzędu skarbowego.

 

INNE NAGRODY

  • Nagroda im. Jacka Rychlewskiego
  • Nagroda im. Bronisława Znatowicza

1. Nagroda im. Jacka Rychlewskiego jest przyznawana w drodze konkursu za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki. Do konkursu o nagrodę przyjmowane są prace magisterskie obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Regulamin przewiduje przyznanie wyróżnienia. Prace magisterskie przedstawiane do nagrody mogą być składane przez promotorów, recenzentów lub autorów prac magisterskich. Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, załączonymi opiniami promotora pracy magisterskiej oraz recenzenta powinny być przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do końca lutego roku przyznania nagrody. Informacje o patronie nagrody oraz trybie zgłaszania wniosków dostępne są na stronie http://www.qchem.amu.edu.pl/nagroda.html.

2. Nagroda im. Bronisława Znatowicza przyznawana jest za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne, który ukazał się w roku poprzedzającym nadanie nagrody. Nagrodę przyznaje Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych i o wynikach konkursu informuje Prezydium ZG PTChem. Wniosków nie przesyła się do Zarządu Głównego PTChem.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Nagrody wręczane są na dorocznych Zjazdach Naukowych Towarzystwa.

2. Lista laureatów ogłaszana jest w Orbitalu oraz na stronie domowej PTChem.

 


Regulamin został zatwierdzony dnia 15 grudnia 2014 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 9/2014.

Zmiany Regulaminu zostały zatwierdzone dnia 13 czerwca 2016 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 3/2016.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, dn. 13 czerwca 2016