22 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Bułgarskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr. hab. Andrzeja Dworaka zagranicznym członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak studiował w Gliwicach i Dreźnie, doktoryzował się na Politechnice Śląskiej, a habilitował na Politechnice Warszawskiej. Jest obecnie dyrektorem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jest międzynarodowo uznanym uczonym w dziedzinie polimerów i materiałów polimerowych. Prof. Dworak jest autorem ponad 140 naukowych artykułów w międzynarodowych czasopismach, kilku rozdziałów w książkach i 6 patentów. Jego prace cytowane były według Google Scholar ponad 2800 razy.

W ciągu około 40 lat prof. Dworak aktywnie współpracował z bułgarskimi uczonymi z Instytutu Polimerów BAN i Instytutu Chemii Organicznej tej organizacji. Współpraca doprowadziła do imponujących wyników: 35 wspólnych artykułów, cytowanych ponad 1000 razy i dwóch wspólnych patentów. Ponad 20 bułgarskich uczonych pracowało w laboratoriach kierowanych przez prof. Andrzeja Dworaka.

Prof. Andrzej Dworak bierze aktywny udział w inicjatywach Instytutu Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk jako członek naukowych komisji mianujących profesorów i nadających stopnie naukowe, członek Rady Zarządzającej międzynarodowego projektu POLINNOVA, członek międzynarodowej komisji akredytacyjnej, współorganizator dwóch polsko-bułgarskich konferencji naukowych. Stale uczestniczy jako zapraszany wykładowca w dorocznych bułgarskich sympozjach polimerowych.

Prof. Dworak jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Journal of the Bulgarian Academy of Sciences”. Bułgarska Akademia Nauk w roku 2010 uhonorowała jego zasługi, przyznając mu Odznakę Honorową Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak jest także aktywny w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego. Współorganizował Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, najmłodszy instytut Polskiej Akademii Nauk, którym obecnie kieruje. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, równocześnie przewodniczącym jego gliwickiego oddziału. Przewodniczy Sekcji Polimerów tego Towarzystwa. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”. Przede wszystkim prof. Andrzej Dworak uczestniczy w pracach zespołów Pracowni Materiałów Nanostrukturalnych CMPW PAN, pracowni, którą przed laty stworzył, z której wyszło kilku profesorów i doktorów habilitowanych i kilkunastu doktorów.

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!