W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego pragnę przekazać najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego.

 

Władzom akademickim, kadrze profesorskiej i pracownikom życzę, by rok akademicki w który wkraczamy był czasem pomyślnej realizacji zamierzeń naukowych i dydaktycznych w poczuciu satysfakcji z pełnienia ważnej misji społecznej.

 

Doktorantom i studentom życzę determinacji w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kwalifikacji niezbędnych do radzenia sobie we współczesnym świecie.

 

Życzę by nadchodzący rok akademicki był okresem twórczej refleksji nad przyszłością polskiej nauki i edukacji na poziomie wyższym.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Głównego

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

 

 

 

 <for English version, see below>

W dniach 20-24 sierpnia b.r. w Waszyngtonie (DC, USA) odbyła się konferencja 254th ACS National Meeting & Exposition. Jednym z jej składowych było Specjalne Sympozjum zatytułowane "Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann". Sympozjum zostało zorganizowane przez Prof. Ewę Zurek (Uniw. w Buffalo, USA) i Prof. Wojciecha Grochalę (Uniw. Warszawski) – dwójkę z ponad 250 uczniów i naukowych współpracowników prof. Hoffmanna.

 Prof. Roald HoffmannProf. Roald Hoffmann

Sympozjum uczciło znanego amerykańskiego chemika i laureata Nagrody Nobla Roalda Hoffmanna (ur.1937 w Złoczowie, znajdującym się niegdyś w rejonie lwowskim II Rzeczypospolitej), profesora Uniwersytetu Cornella, skupiającego się na rozwoju współczesnej chemii teoretycznej w jej zastosowaniach do różnorakich układów i reakcji chemicznych. Naukowcy dyskutowali postęp w ujęciach teoretycznych w chemii organicznej, organometalicznej, nieorganicznej, fizycznej, i biologicznej, oraz chemii materiałowej w reżimie bardzo wysokich ciśnień, uwzględniając w ten sposób wszystkie kluczowe gałęzie współczesnej chemii. Tak szeroka rozpiętość tematyczna odzwierciedla również bardzo szerokie spectrum zainteresowań naukowych prof. Hoffmanna, który zaczął swą karierę naukową od analizy mechanizmów pewnej klasy reakcji chemicznych w chemii organicznej (co doprowadziło do sformułowania słynnych “reguł Woodwarda-Hoffmanna”) a później zainteresował się struktura elektronową i magnetyzmem związków nieorganicznych (łącznie z obszarem wysokich ciśnień), starając się zawsze budować pomosty między polami chemii organicznej i nieorganicznej, jak tez chemii i fizyki.

Poza prezentacją najnowszych osiągnięć i trendów naukowych, 5-dniowe Sympozjum podzielone na 9 sesji zdołało zgromadzić wielu byłych i obecnych członków grupy prof. Hoffmanna, Jego współpracowników i przyjaciół rozsianych po wszystkich kontynentach.

Prof. Wojciech Grochala wręcza Jubilatowi Medal Polskiej Akademii Nauk
Prof. Wojciech Grochala wręcza Jubilatowi Medal Polskiej Akademii Nauk

Z okazji swych 80-tych urodzin, Prof. Roald Hoffmann otrzymał liczne wyróżnienia: od Polskiego Towarzystwa Chemicznego (medal okolicznościowy PTChem), od Polskiej Akademii Nauk (medal okolicznościowy PAN), jak również listy gratulacyjne i upominki od J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Vice-Prezesa PKN Orlen S.A. – największej polskiej firmy, Dyrektora POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, oraz serdeczne życzenia i prezenty od licznych przyjaciół i uczniów z całego świata.

Wspólnota polskich chemików jest dumna mogąc uhonorować Jubileusz wielkiego amerykańskiego chemika urodzonego w kraju i wspaniałego człowieka.

Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann

Inne relacje z niniejszego wydarzenia: strona Polskiej Akademii Nauk oraz Twitter Angewandte Chemie.

The 254th ACS National Meeting & Exposition was held on August 20-24, 2017 in Washington DC, USA. Within this meeting, a Special Symposium was held, entitled "Theoretical models of chemical bonding and reactivity spanning the periodic table: A symposium in honor of Roald Hoffmann". The symposium was organized by Prof. Ewa Zurek (University of Buffalo, USA) and Prof. Wojciech Grochala (University of Warsaw, Poland) – two out of the more than 250 alumni and scientific collaborators of Hoffmann.

The symposium honoring distinguished American chemist, professor of Cornell University, and Nobel Laureate Roald Hoffmann (b.1937 in Złoczów, which is located in the former Lwów region of Poland), offered a broad perspective on recent developments in the field of theoretical chemistry applied to study a wide variety of compounds and chemical reactions. The scientists discussed the most recent advances in theoretical approaches to organic, organometallic, inorganic, physical and biological chemistry, as well as to materials subject to high external pressures, thus virtually covering all key branches of modern chemistry. The choice of topics reflects the enormously broad research interests of Prof. Roald Hoffmann, who began his scientific career by looking at mechanisms of a certain class of organic reactions (culminating in the development of “the Woodward-Hoffmann rules”) and later moved on to study the electronic structure and magnetism of inorganic compounds, including matter at high pressures, while always trying to build bridges between the fields of organic and inorganic chemistry, as well as chemistry and physics.

Aside from presenting cutting edge science, the 5-day lasting Symposium divided in 9 sessions brought together many former and current Hoffmann Group members, collaborators, and friends, dispersed all over the globe.

On the occasion of his 80th birthday, Prof. Roald Hoffmann has received distinctions from the Polish Chemical Society (PCS Occasional Medallion), from the Polish Academy of Sciences (PAS Occasional Medallion), as well as congratulation letters and gifts from the Rector of the University of Warsaw, the Vice-President of the PKN Orlen S.A. – the largest Polish company, the Director of POLIN Museum of the History of Polish Jews, as well as cordial greetings and personal gifts from numerous friends and alumni worldwide.

The Polish chemical community is among those proud to honor the Jubilee of a great Polish-born American chemist and wonderful man.

This event was also reported by: Polish Academy of Sciences and Angewandte Chemie.

prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.

prof. Jacek Namieśnik
fot. K. Krzempek

Profesor Jacek Namieśnik został nagrodzony jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich chemików, współtwórca polskiej szkoły analitycznej zaliczanej do międzynarodowej czołówki. Wśród jego wybitnych osiągnięć naukowych znajdują się nowatorskie propozycje metodyczne i aparaturowe, które mają nie tylko kluczowe znaczenie dla praktyki analitycznej w ważnych dziedzinach biologii, medycyny i środowiska, ale także stymulują rozwój tych dziedzin. Dorobek profesora Jacka Namieśnika znalazł uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, o czym świadczą znakomite parametry bibliometryczne, jak i szeroka współpraca z wiodącymi, światowymi ośrodkami uniwersyteckimi. Wniosek o przyznanie profesorowi Nagrody Prezesa Rady Ministrów został złożony przez Radę Wydziału Chemicznego PG w ubiegłym roku.

– Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest bardzo cennym dowodem uznania dla pracy wykonywanej przeze mnie i mój zespół. To wyróżnienie potwierdza ogromny potencjał badawczy całej Politechniki Gdańskiej – uważa prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Prace znajdujące się w dorobku prof. Jacka Namieśnika cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym, czego przejawami są 9092 niezależnych cytowań oraz wartość liczbowa indeksu Hirscha wynosząca 47 (wg Web of Science na dzień 08.09.2017). Sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (Impact Factor, IF) czasopism, w których te prace zostały opublikowane wynosi 1975,81. Profesor Jacek Namieśnik wypromował dotychczas 64 doktorów, w tym 14 jako współpromotor. Jest również promotorem lub współpromotorem w 9 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem 3 słuchaczy studium doktoranckiego oraz współautorem 10 przyznanych patentów, w tym 1 patentu europejskiego i 4 zgłoszeń patentowych. W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku jest kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

Profesor Jacek Namieśnik został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jest także doktorem honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej oraz profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. Warto dodać, że profesor Namieśnik otrzymał już Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska w 2007 roku.

prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. zw. PG

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 17 września 2017 roku (niedziela) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin, do Wrocławia. Posiedzenie odbędzie się w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, sala 1.31., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2016 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2016 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2016 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2016 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2017 i 2018 (prof. J. Błażejowski, prof. I. Madura)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

 

 

22 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Bułgarskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr. hab. Andrzeja Dworaka zagranicznym członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak studiował w Gliwicach i Dreźnie, doktoryzował się na Politechnice Śląskiej, a habilitował na Politechnice Warszawskiej. Jest obecnie dyrektorem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jest międzynarodowo uznanym uczonym w dziedzinie polimerów i materiałów polimerowych. Prof. Dworak jest autorem ponad 140 naukowych artykułów w międzynarodowych czasopismach, kilku rozdziałów w książkach i 6 patentów. Jego prace cytowane były według Google Scholar ponad 2800 razy.

W ciągu około 40 lat prof. Dworak aktywnie współpracował z bułgarskimi uczonymi z Instytutu Polimerów BAN i Instytutu Chemii Organicznej tej organizacji. Współpraca doprowadziła do imponujących wyników: 35 wspólnych artykułów, cytowanych ponad 1000 razy i dwóch wspólnych patentów. Ponad 20 bułgarskich uczonych pracowało w laboratoriach kierowanych przez prof. Andrzeja Dworaka.

Prof. Andrzej Dworak bierze aktywny udział w inicjatywach Instytutu Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk jako członek naukowych komisji mianujących profesorów i nadających stopnie naukowe, członek Rady Zarządzającej międzynarodowego projektu POLINNOVA, członek międzynarodowej komisji akredytacyjnej, współorganizator dwóch polsko-bułgarskich konferencji naukowych. Stale uczestniczy jako zapraszany wykładowca w dorocznych bułgarskich sympozjach polimerowych.

Prof. Dworak jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Journal of the Bulgarian Academy of Sciences”. Bułgarska Akademia Nauk w roku 2010 uhonorowała jego zasługi, przyznając mu Odznakę Honorową Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak jest także aktywny w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego. Współorganizował Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, najmłodszy instytut Polskiej Akademii Nauk, którym obecnie kieruje. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, równocześnie przewodniczącym jego gliwickiego oddziału. Przewodniczy Sekcji Polimerów tego Towarzystwa. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”. Przede wszystkim prof. Andrzej Dworak uczestniczy w pracach zespołów Pracowni Materiałów Nanostrukturalnych CMPW PAN, pracowni, którą przed laty stworzył, z której wyszło kilku profesorów i doktorów habilitowanych i kilkunastu doktorów.

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

 

 

W związku z zakończeniem prac związanych z remontem kamienicy przy ul. Freta 16 w Warszawie, informujemy że Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego mieści się ponownie w swojej oryginalnej siedzibie pod tym adresem.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać zatem już na adres:

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

 

 

 

 

 

 W listopadzie 2016 roku ukończono tłumaczenie i skład tekstu "Nomenklatury związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013" (tytuł oryginału: "Nomenclature of Organic Chemistry, Recommendations and Preferred Names 2013"). Aktualna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej Komisji Terminologii Chemicznej PTChem (strona dostępna pod linkiem tutaj).

 

 Ponieważ otwarty sposób przygotowania opracowania (w postaci dokumentu cyfrowego) pozwala na edycję w dowolnym momencie, to uprasza się P.T. Państwa Czytelników o nadsyłanie (na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wszystkich nasuwających się uwag i komentarzy, co do jego treści. Będą one cenne dla Komisji i na bieżąco pomogą udoskonalić polską terminologię chemiczną.

 

 

 

Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie przyznawało Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Medal będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej.

Wyjątkowo, w obecnej edycji termin składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich upływa 28 lutego 2017 roku.

Droga i zasady składania wniosków są identyczne jak w przypadku pozostałych medali. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania wniosków są dostępne tutaj.

 

Jednocześnie Zarząd Główny zdecydował, że Medal im. Jana Zawidzkiego będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia tylko z zakresu chemii fizycznej (dotychczas był przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej).

 

 

Uchwała Nr 4

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego przyznawania Medalu im. Jana Zawidzkiego oraz Medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

Uchwała Nr 5

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza III edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

 

 

 

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

 

 2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
b) za najlepszą pracę doktorską w latach akademickim 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

 

 3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

 

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-75-10; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

  Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Harmonogram Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Decyzja w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Załączniki do regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 

Kto organizuje?
Organizatorami ogólnopolskiego etapu konkursu są Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członek stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network (ECTN) oraz Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


ECTN - stowarzyszenie zrzeszające wydziały chemiczne uniwersytetów i politechnik oraz towarzystwa chemiczne z całej Europy, zajmujące się promowaniem i doskonaleniem edukacji chemicznej na poziomie szkół wyższych, jest głównym organizatorem konkursu na etapie międzynarodowym.

 

Jak chciałabyś/chciałbyś uczyć chemii?
Jak chciałabyś/chciałbyś żeby chemia była nauczana?

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?
Każdy nauczyciel chemii na dowolnym poziomie edukacji oraz studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i doktoranci kierunków chemicznych.

Co jest przedmiotem konkursu?
Konkurs multimedialnych pomocy dydaktycznych stosowanych w nauczaniu chemii.

Multimedialne pomoce dydaktyczne są rozumiane jako źródła wiedzy wielokrotnego użytku, wspierającymi aktywne i innowacyjne uczenie się służące prezentacji treści nauczania, wyjaśniające różne pojęcia, zależności i procesy. Mogą to być pomoce wykonane w programie PowerPoint, interaktywne aplikacje, filmy, mapy myśli itp. Pomoc można przygotować w języku polskim lub angielskim.

Kiedy należy przesyłać prace/pomoce dydaktyczne na konkurs?
Pomoce można przesyłać do 15 stycznia 2017 roku.

Każda z pomocy powinna zostać nazwana w następujący sposób:

NAZWISKOPIERWSZEGOAUTORA_NAZWASZKOŁYLUBUNIWERSYTETU_TYPPOMOCY_PL

Pomoce muszą zostać przesłane na adres (po wcześniejszym zalogowaniu):

http://econsc.chem.auth.gr/contest/

Etap krajowy:
Spośród wszystkich przesłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace przez specjalnie do tego powołany zespół. Głosujący oceniając pracę będą brali pod uwagę poprawność merytoryczną, aktualność i przejrzystość treści chemicznych oraz innowacyjność pomocy dydaktycznej.
Pomoce dydaktyczne z największą liczbą uzyskanych głosów w kraju wejdą do etapu międzynarodowego. Prace te muszą zostać przygotowane w angielskiej wersji językowej przez autorów z pomocą koordynatora krajowego.


Etap międzynarodowy:
W fazie międzynarodowej odbędzie się głosowanie online pod adresem: http://econsc.chem.auth.gr/contest/
Głosowanie to trwa do 15 lutego 2017 roku.

Spośród prac finałowych, 3 najlepsze pomoce dydaktyczne zostaną wybrane przez jury składające się z krajowych koordynatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące parametry:

 • Głosy w fazie międzynarodowej – 20%
 • Innowacyjność prezentacji – 30%
 • Przejrzystość prezentacji – 20%
 • Poprawność merytoryczna - 30%

 

3 najlepsze pomoce naukowe zostaną wybrane przez komisję do końca lutego 2017 roku.
Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają tablety Android ufundowane przez European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Wszystkie pomoce dydaktyczne zostaną przesłane do repozytorium zarządzanego przez European Chemistry Thematic Network. Wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do repozytorium w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza trwałe przeniesienie materialnych praw autorskich na rzecz ECTN. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dowolnego wykorzystania przesłanych przez uczestników konkursu prac.

W imieniu organizatorów konkursu zaprasza:
dr Małgorzata Krzeczkowska – koordynator krajowy

 

Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymało trzech naukowców - Jean-Pierre Sauvage (Francja), Sir J. Fraser Stoddart (USA) i Bernard L. Feringa (Holandia). Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę.

Według Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk miniaturowe maszyny działające w skali molekularnej, nad którymi pracowali nagrodzeni Noblem z chemii naukowcy, "będą najprawdopodobniej wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii". Jak podkreślili członkowie Akademii, Sauvage dokonał pierwszego przełomu w 1983 r., kiedy połączył dwie cząsteczki w kształcie pierścienia w łańcuch. Kolejny krok wykonał Stoddart w 1991 r., nawlekając taki pierścień na molekularną oś. Feringa zaś opracował molekularny "silniczek" w 1999 r.

 

Jeden z tegorocznych Noblistów, Bernard L. Feringa został w 2013 roku podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach wyróżniony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Medal ten przyznaje się chemikowi pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.

 

 

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum.

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.

 

Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 19 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin. Posiedzenie odbędzie się w budynku Wydziału Chemii (sala 2.64, Aula) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2015 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2015 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2015 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2015 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2016 i 2017 (prof. I. Madura, prof. J. Błażejowski)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

 

 

W dniach 12-14 kwietnia 2016 odbywały się w Warszawie 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Imprezę objęli honorowym patronatem: Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowszych metodach i technikach badawczych. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzona na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj. Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Polskie Towarzystwo Chemiczne wraz z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny włączyło się w organizację targów jako doradca merytoryczny tworząc własne stoisko.