22 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Ogólne Bułgarskiej Akademii Nauk wybrało prof. dr. hab. Andrzeja Dworaka zagranicznym członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak studiował w Gliwicach i Dreźnie, doktoryzował się na Politechnice Śląskiej, a habilitował na Politechnice Warszawskiej. Jest obecnie dyrektorem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jest międzynarodowo uznanym uczonym w dziedzinie polimerów i materiałów polimerowych. Prof. Dworak jest autorem ponad 140 naukowych artykułów w międzynarodowych czasopismach, kilku rozdziałów w książkach i 6 patentów. Jego prace cytowane były według Google Scholar ponad 2800 razy.

W ciągu około 40 lat prof. Dworak aktywnie współpracował z bułgarskimi uczonymi z Instytutu Polimerów BAN i Instytutu Chemii Organicznej tej organizacji. Współpraca doprowadziła do imponujących wyników: 35 wspólnych artykułów, cytowanych ponad 1000 razy i dwóch wspólnych patentów. Ponad 20 bułgarskich uczonych pracowało w laboratoriach kierowanych przez prof. Andrzeja Dworaka.

Prof. Andrzej Dworak bierze aktywny udział w inicjatywach Instytutu Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk jako członek naukowych komisji mianujących profesorów i nadających stopnie naukowe, członek Rady Zarządzającej międzynarodowego projektu POLINNOVA, członek międzynarodowej komisji akredytacyjnej, współorganizator dwóch polsko-bułgarskich konferencji naukowych. Stale uczestniczy jako zapraszany wykładowca w dorocznych bułgarskich sympozjach polimerowych.

Prof. Dworak jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Journal of the Bulgarian Academy of Sciences”. Bułgarska Akademia Nauk w roku 2010 uhonorowała jego zasługi, przyznając mu Odznakę Honorową Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Dworak jest także aktywny w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego. Współorganizował Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, najmłodszy instytut Polskiej Akademii Nauk, którym obecnie kieruje. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, równocześnie przewodniczącym jego gliwickiego oddziału. Przewodniczy Sekcji Polimerów tego Towarzystwa. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”. Przede wszystkim prof. Andrzej Dworak uczestniczy w pracach zespołów Pracowni Materiałów Nanostrukturalnych CMPW PAN, pracowni, którą przed laty stworzył, z której wyszło kilku profesorów i doktorów habilitowanych i kilkunastu doktorów.

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

 

 

W związku z zakończeniem prac związanych z remontem kamienicy przy ul. Freta 16 w Warszawie, informujemy że Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego mieści się ponownie w swojej oryginalnej siedzibie pod tym adresem.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać zatem już na adres:

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

 

 

 

 

 

 W listopadzie 2016 roku ukończono tłumaczenie i skład tekstu "Nomenklatury związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013" (tytuł oryginału: "Nomenclature of Organic Chemistry, Recommendations and Preferred Names 2013"). Aktualna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej Komisji Terminologii Chemicznej PTChem (strona dostępna pod linkiem tutaj).

 

 Ponieważ otwarty sposób przygotowania opracowania (w postaci dokumentu cyfrowego) pozwala na edycję w dowolnym momencie, to uprasza się P.T. Państwa Czytelników o nadsyłanie (na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wszystkich nasuwających się uwag i komentarzy, co do jego treści. Będą one cenne dla Komisji i na bieżąco pomogą udoskonalić polską terminologię chemiczną.

 

 

 

Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie przyznawało Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Medal będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej.

Wyjątkowo, w obecnej edycji termin składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich upływa 28 lutego 2017 roku.

Droga i zasady składania wniosków są identyczne jak w przypadku pozostałych medali. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania wniosków są dostępne tutaj.

 

Jednocześnie Zarząd Główny zdecydował, że Medal im. Jana Zawidzkiego będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia tylko z zakresu chemii fizycznej (dotychczas był przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej).

 

 

Uchwała Nr 4

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego przyznawania Medalu im. Jana Zawidzkiego oraz Medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

Uchwała Nr 5

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza III edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

 

 

 

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

 

 2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
b) za najlepszą pracę doktorską w latach akademickim 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

 

 3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

 

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-75-10; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

  Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Harmonogram Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Decyzja w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Załączniki do regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 

Kto organizuje?
Organizatorami ogólnopolskiego etapu konkursu są Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członek stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network (ECTN) oraz Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


ECTN - stowarzyszenie zrzeszające wydziały chemiczne uniwersytetów i politechnik oraz towarzystwa chemiczne z całej Europy, zajmujące się promowaniem i doskonaleniem edukacji chemicznej na poziomie szkół wyższych, jest głównym organizatorem konkursu na etapie międzynarodowym.

 

Jak chciałabyś/chciałbyś uczyć chemii?
Jak chciałabyś/chciałbyś żeby chemia była nauczana?

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?
Każdy nauczyciel chemii na dowolnym poziomie edukacji oraz studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i doktoranci kierunków chemicznych.

Co jest przedmiotem konkursu?
Konkurs multimedialnych pomocy dydaktycznych stosowanych w nauczaniu chemii.

Multimedialne pomoce dydaktyczne są rozumiane jako źródła wiedzy wielokrotnego użytku, wspierającymi aktywne i innowacyjne uczenie się służące prezentacji treści nauczania, wyjaśniające różne pojęcia, zależności i procesy. Mogą to być pomoce wykonane w programie PowerPoint, interaktywne aplikacje, filmy, mapy myśli itp. Pomoc można przygotować w języku polskim lub angielskim.

Kiedy należy przesyłać prace/pomoce dydaktyczne na konkurs?
Pomoce można przesyłać do 15 stycznia 2017 roku.

Każda z pomocy powinna zostać nazwana w następujący sposób:

NAZWISKOPIERWSZEGOAUTORA_NAZWASZKOŁYLUBUNIWERSYTETU_TYPPOMOCY_PL

Pomoce muszą zostać przesłane na adres (po wcześniejszym zalogowaniu):

http://econsc.chem.auth.gr/contest/

Etap krajowy:
Spośród wszystkich przesłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace przez specjalnie do tego powołany zespół. Głosujący oceniając pracę będą brali pod uwagę poprawność merytoryczną, aktualność i przejrzystość treści chemicznych oraz innowacyjność pomocy dydaktycznej.
Pomoce dydaktyczne z największą liczbą uzyskanych głosów w kraju wejdą do etapu międzynarodowego. Prace te muszą zostać przygotowane w angielskiej wersji językowej przez autorów z pomocą koordynatora krajowego.


Etap międzynarodowy:
W fazie międzynarodowej odbędzie się głosowanie online pod adresem: http://econsc.chem.auth.gr/contest/
Głosowanie to trwa do 15 lutego 2017 roku.

Spośród prac finałowych, 3 najlepsze pomoce dydaktyczne zostaną wybrane przez jury składające się z krajowych koordynatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące parametry:

 • Głosy w fazie międzynarodowej – 20%
 • Innowacyjność prezentacji – 30%
 • Przejrzystość prezentacji – 20%
 • Poprawność merytoryczna - 30%

 

3 najlepsze pomoce naukowe zostaną wybrane przez komisję do końca lutego 2017 roku.
Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają tablety Android ufundowane przez European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Wszystkie pomoce dydaktyczne zostaną przesłane do repozytorium zarządzanego przez European Chemistry Thematic Network. Wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do repozytorium w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza trwałe przeniesienie materialnych praw autorskich na rzecz ECTN. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dowolnego wykorzystania przesłanych przez uczestników konkursu prac.

W imieniu organizatorów konkursu zaprasza:
dr Małgorzata Krzeczkowska – koordynator krajowy

 

Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymało trzech naukowców - Jean-Pierre Sauvage (Francja), Sir J. Fraser Stoddart (USA) i Bernard L. Feringa (Holandia). Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę.

Według Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk miniaturowe maszyny działające w skali molekularnej, nad którymi pracowali nagrodzeni Noblem z chemii naukowcy, "będą najprawdopodobniej wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii". Jak podkreślili członkowie Akademii, Sauvage dokonał pierwszego przełomu w 1983 r., kiedy połączył dwie cząsteczki w kształcie pierścienia w łańcuch. Kolejny krok wykonał Stoddart w 1991 r., nawlekając taki pierścień na molekularną oś. Feringa zaś opracował molekularny "silniczek" w 1999 r.

 

Jeden z tegorocznych Noblistów, Bernard L. Feringa został w 2013 roku podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach wyróżniony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Medal ten przyznaje się chemikowi pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.

 

 

 

 

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 19 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin. Posiedzenie odbędzie się w budynku Wydziału Chemii (sala 2.64, Aula) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2015 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2015 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2015 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2015 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2016 i 2017 (prof. I. Madura, prof. J. Błażejowski)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum.

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.

 

Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

W dniach 12-14 kwietnia 2016 odbywały się w Warszawie 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Imprezę objęli honorowym patronatem: Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowszych metodach i technikach badawczych. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzona na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj. Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Polskie Towarzystwo Chemiczne wraz z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny włączyło się w organizację targów jako doradca merytoryczny tworząc własne stoisko.

 

W dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyła się promocja książki prof. Zygfryda Witkiewicza i dr Ewy Śliwki pt. ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”.

Zaproszonych gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jerzy Błażejowski, natomiast całe spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Buszewski. Międzynarodową promocję książki swoją obecnością  zaszczycili: Dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniew Brzózka, Radca Ambasady Ukrainy Mykola Yarmoliuk, dr Bernard Wroński, prof. Halyna Marszałok, dr Olga Marszałok oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT i Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słownik ten jest jedyną tego typu publikacją na świecie, zawierającą tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnień na cztery języki: polski, niemiecki, ukraiński i rosyjski.

 

   

   


Dwaj członkowie PTChem, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego prof. Józef Drabowicz oraz 1-szy Wiceprezes PTChem, prof. Piotr Bałczewski zostali w związku z postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni w dniu 11.12.2015r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, podczas uroczystego  posiedzenia senatu AJD w Częstochowie, w ramach obchodów święta uczelni oraz 600-lecia jubileuszu urodzin patrona  uczelni.

 W dniach 12-14 kwietnia odbędą się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Podczas tych wydarzeń profesjonaliści, pracownicy badawczy oraz kadra naukowa mogą poznać nowe produkty i rozwiązania stosowane w różnego rodzaju laboratoriach. Bogaty program merytoryczny gwarantuje z kolei możliwość wzięcia udziału w konferencjach i seminariach odnoszących się do aktualnych dla branży zagadnień. 

 

Targi EuroLab i CrimeLab to miejsce prezentacji oferty przez polskich i zagranicznych wystawców. Wśród najnowszych rozwiązań i technologii dla laboratoriów znajdą się m.in. sprzęty, oprzyrządowanie, umeblowanie czy oprogramowanie. Do sektorów tematycznych Targów EuroLab, tj. analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii i techniki kryminalistycznej, dołączyło w tym roku materiałoznawstwo. Targi są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, znalezienia partnerów biznesowych, ale też wymiany doświadczeń i zapoznania się z opiniami ekspertów i wybitnych naukowców.

 

Patronaty

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab i CrimeLab objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.

 

Informacje praktyczne

Targi EuroLab oraz Targi CrimeLab odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji na miejscu lub online.

 

Więcej informacji, formularze rejestracyjne online oraz szczegółowy program znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.

 

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową, ufundowaną przez firmę DuPont.

 

Konkurs wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Jego organizatorem są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont Poland. Głównym celem konkursu jest promowanie najzdolniejszych polskich młodych naukowców. Do tegorocznej, piątej edycji "Złotego Medalu Chemii" nadesłano 51 zgłoszeń z 11 miast i 19 uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W pierwszym etapie konkursu 12 recenzentów naukowych zapoznało się ze wszystkimi nadesłanymi pracami i wyłoniło 15 finalistów. Drugi etap odbył się 16 listopada 2015 r. Finaliści wygłosili wówczas w IChF PAN krótkie prezentacje dotyczące swych badań i uczestniczyli w dyskusji na ich temat z udziałem jurorów i pozostałych finalistów. Jurorzy ocenili wszystkie wystąpienia i dopiero a tej podstawie wyłonili ośmioro laureatów - zdobywców trzech medali i pięciu wyróżnień.

Autorem zwycięskiej pracy pt. "Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych" jest Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oprócz statuetki otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Tematem wyróżnionej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Opracowana metoda może posłużyć do odzyskiwania katalizatorów użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii i 5 tys. złotych jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt. "Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru". W pracy opracowano metodę syntezy szkieletu układu teranostycznego z magnetycznych nanokapsułek węglowych oraz polietylenoiminy i jej pochodnych. Elementy te wykazują obiecujące właściwości pod kątem ich zastosowania medycznego.

Brązowy Medal Chemii oraz 2,5 tys. złotych trafiły w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu". Przedmiotem pracy jest konstrukcja i charakterystyka fizykochemiczna nowych ogniw słonecznych opartych na fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych Rhodobacter sphaeroide.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000 złotych. Zdobyli je:

 • Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

          za pracę pt. "Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"

 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"

 • Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"

 • Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Wielokomórkowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"

 • Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

            za pracę pt. "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"

Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych - rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową w wysokości 2 300 złotych, otrzymali:

 • Rafał Białek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkursu i wierzę, że to zwycięstwo będzie Was mobilizować do dalszej pracy. Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy odnoszą na świecie wiele sukcesów, więc tym bardziej należy wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy chcą rozwijać ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od prawie 25. lat "wspiera najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi" - mam nadzieję, że i Wy dołączycie w przyszłości do grona laureatów naszych programów, np. programu START skierowanego do wybitnych młodych uczonych - powiedział prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" stanowi swoiste połączenie zainteresowań różnych działów chemii, pozwalając w sposób kompleksowy wykorzystać potencjał tej dyscypliny w różnych dziedzinach naszego życia. Takie innowacyjne, interdyscyplinarne podejście pozwala wskazać na uniwersalizm chemii jako dyscypliny niezbędnej w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Mam tu na myśli biologię, medycynę, farmację, rolnictwo, przemysł spożywczy czy budowlany i wydobywczy po sport i środowisko. To dobrze świadczy o organizatorach, którzy z pewnym wizjonerstwem podejmują się realizacji ambitnych, ciekawych i pożytecznych tematów - powiedział prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pozwala wyłuskać potencjalnych kandydatów do pracy naukowo-badawczej w naszym instytucie, w innych instytucjach PAN czy na wyższych uczelniach. To nasi potencjalni magistranci i doktoranci - powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pokazuje, że mamy w Polsce wielu młodych z ogromnym potencjałem - stwierdził Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland - Cieszę się, że firma DuPont Poland może wspierać. Jestem przekonany, że zrealizowane przez nich badania przyczynią się do rozwoju nauki i znajdą zastosowanie w biznesie - dodał.

- Jurorzy konkursu zwracali uwagę na wysoki poziom zgłaszanych w tym roku prac. Jednocześnie wartym podkreślenia jest bardzo dobre przygotowanie i umiejętności finalistów prezentacji swoich wyników. Te fakty cieszą. Życzę wszystkim uczestnikom konkursu zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej - powiedział dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl

 

Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2015

 

Wszystkim laureatom konkursu Złoty Medal Chemii

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!