Wiadomości Chemiczne


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  czasopismo Wiadomości Chemiczne posiada 20 punktów ministerialnych.

 


 

Redaktor naczelny Wiadomości Chemicznych, prof. Piotr J. Chmielewski od początku swej działalności zawodowej związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie skończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), doktoryzował się (1985) i habilitował (1997) i którego jest profesorem (od 2000 r.). Tytuł profesorski uzyskał w roku 2005. Zainteresowania naukowe prof. Chmielewskiego ewoluowały od chemii koordynacyjnej metali przejściowych z ligandami organicznymi do chemii metaloorganicznej i czysto organicznej. W okresie doktoranckim oraz na stażu podoktorskim (1988-1990, prof. Daryle H. Busch, Ohio State University, Columbus oraz University of Kansas, Lawrence) zajmował się związkami kobaltu z zasadami Schiffa i związkami makrocyklicznymi (cyklideny oraz makrocykliczne pochodne glioksymu, struktura, chemia supramolekularna, analiza EPR).  Od roku 1989 datuje się współpraca z prof. C. Lechosławem Latos-Grażyńskim w ramach zespołu badawczego Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn w Instytucie Chemii, a następnie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem badań prof. Chmielewskiego były heteroporfiryny, ich właściwości koordynacyjne, spektroskopowe (NMR, EPR) i redoksowe. Część tych badań prowadzona było we współpracy z prof. Alanem Balchem i prof. Marilyn Olmstead (University of California, Davis). Prof. Chmielewski należy do współodkrywców (1993) tzw. odwróconej porfiryny (NCP). Wszechstronne badania NCP stały się głównym polem jego aktywności naukowej prowadząc do odkrycia wielu interesujących pochodnych o charakterze monomerów oraz oligomerów, wykazujących niezwykłe właściwości stereochemiczne i redoksowe.  W roku 2006 rozpoczął bardzo owocną i trwającą do tej pory współpracę z prof. Xiaofangiem Li (Chińska Akademia Nauk, Pekin oraz Uniwersytet Prowincji Hunan, Xiangtan). Współpraca ta obejmuje zagadnienia związane z chemią organiczną i stereochemią pochodnych NCP oraz innych aromatycznych i antyaromatycznych związków makrocyklicznych. Epizodycznie współpracuje również z prof. Sijbrenem Otto (Uniwersytet Groningen), prof. Latos-Grażyńskim i dr. hab. Miłoszem Pawlickim (Uniwersytet Wrocławski). Systematyczną, trwającą już ok. siedmiu lat współpracę nawiązał natomiast z grupą prowadzoną przez prof. Marcina Stępnia na macierzystym Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem zainteresowań i współpracy są chemia i stereochemia oraz chemia supramolekularna układów makrocylicznych, a także chemia redoks węglowodorów aromatycznych o niestandardowej strukturze i nanografenów, w tym organicznych układów o wysokim ładunku i spinie.  Prof. Piotr Chmielewski jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej o sumarycznym IF ok. 500, które były cytowane  ponad 3000 razy, h = 33.

 

  

 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski

Czasopismo naukowe w którym publikowane są prace przeglądowe, prace popularyzujące oraz prace informujące o aktualnych trendach i wybitnych   osiągnięciach z zakresu nauk chemicznych. Od początku istnienia tj. od styczniu 1947 roku, wydawane jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa   Chemicznego, a od przeszło sześćdziesięciu lat (1951) redagowane we Wrocławiu, gdzie mieści się siedziba Redakcji. Na rynku wydawniczym posiada ustaloną długoletnią renomę i jest jedynym czasopismem polskojęzycznym, w którym poruszane są kwestie obowiązującej nomenklatury w języku ojczystym – w tej materii Wiadomości Chemiczne są unikatowe. Wiadomości Chemiczne są indeksowane/abstraktowane w następujących bazach danych: BazTech, CAS, IC. Informacje na temat czasopisma są również zamieszczone w portalu Polskiej Bibliografii Naukowej.  ISSN 0043-5104, eISSN 2300-0295.

 

 

 

 

LI Ogólnopolska Szkoła Chemii

„Władcy Chemii”

Ogólnopolska Szkoła Chemii jest konferencją naukową organizowaną nieprzerwanie od ponad 25 lat, która gromadzi studentów i doktorantów ze wszystkich czołowych uczelni w Polsce zrzeszonych w Akademickim Stowarzyszeniu Studentów Chemii. Została zapoczątkowana przez wrocławskie środowiska akademickie, a ćwierć wieku później studenci dwóch Wrocławskich uczelni – Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej – wracają do tradycji wspólnego organizowania wydarzenia, mającego na celu integrację środowisk akademickich. Tegoroczna jesienna 51. edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii zostanie zorganizowana przez Koło Naukowe Chemików „Jeż” Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej „Allin” w Pałacu Kornów we Wrocławiu w dniach 8-10 listopada. Podczas wydarzenia młodzi naukowcy mają możliwość zaprezentowania efektów swoich prac badawczo-rozwojowych i popularnonaukowych w formie referatów lub posterów oraz wysłuchania wykładów przygotowanych przez najlepszych polskich naukowców.

 

 

 

Zmarł prof. dr hab. inż.  Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

 

 Z Politechniką Gdańską związany był przez całą swoją karierę zawodową. W 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym. Od 1995 roku kierował Katedrą Chemii Analitycznej, jednego z najprężniejszych i najlepiej rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej polskich ośrodków naukowych w zakresie chemii analitycznej i środowiskowej. Prof. Namieśnik był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 66 doktorów (14 jako współpromotor).

Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Jego dorobek cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku naukowym. To autor lub współautor ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac, które ukazały się w innych czasopismach. Prof. Namieśnik ma na swoim koncie 10 przyznanych patentów, w tym jeden europejski.

Na macierzystym Wydziale pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia oraz dwukrotnie funkcję dziekana.

Od 2016 roku Rektor Politechniki Gdańskiej oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Dwukrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa, Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, licznymi Nagrodami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi najwyższymi odznaczeniami Państwowymi.

Prof. Jacek Namieśnik był również wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Należał do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego tegoż komitetu. W latach 2007-2016 udzielał się jako członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie. Prywatnie mąż Krystyny, ojciec dwóch córek: Katarzyny i Justyny, dziadek dwojga wnucząt. Interesował się historią Francji, chętnie jeździł na rowerze.

 

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE UDZIELONE „WIADOMOŚCIOM CHEMICZNYM” W ROKU 2018

Komitet Redakcyjny „Wiadomości Chemicznych” składa najserdeczniejsze słowa podziękowania Profesorowi A. Jeżowskiemu, Dyrektorowi Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz firmie Merc za wsparcie finansowe udzielone w roku 2018. 

prof. dr hab. Zdzisław Latajka
Redaktor Naczelny

 

Redakcja czasopisma „Wiadomości Chemicznych" zwraca się do wszystkich Autorów z prośbą o dołączanie do zgłaszanych prac, numerów ORCID (dla wszystkich autorów danej pracy). Numery te będą zamieszczane przy Państwa nazwiskach w tekstach, które będą publikowane.

"Wiadomości Chemiczne” objęły patronatem medialnym niżej wymienione wydarzenia:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Patronat medialny publikacji książkowych Wydawnictwa Naukowego PWN SA

"Wiadomości Chemiczne” objęły patronatem medialnym ostatnie publikacje książkowe Wydawnictwa Naukowego PWN SA, które mogą być niezwykle interesujące i przydatne dla społeczności polskich chemików:

• "Preparatyka organiczna" Arthur Israel - Vogel (z ang. przełożyli: Maria Bukowska, Daniela Buza, Ewa Kołaczkowska,Mariola Koszytkowska-Stawińska, Hanna Krawczyk, Tadeusz Mizerski, Magdalena Popławska, Przemysław Szczeciński)

• "Zbiór zadań z podstaw chemii" Renata Jastrząb Współautorzy: Romualda Bregier-Jarzębowska, Małgorzata Kaczmarek, Martyna Nowak

• "Technologie i procesy ochrony powietrza" R. Zarzycki, G. Wielgosiński

• Maria Cieślak-Golonka, Jan Starosta, Anna Trzeciak "Chemia koordynacyjna w zastosowaniach"

• Wiktor Kubiński "Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów."

• Praca zbiorowa pod redakcją Kamilli Małek "Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki."

• Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka "Geochemia środowiska"

• Robert J. Whitehurst, Marten Van Oort "Enzymy w technologii spożywczej"

• Jan F. Rabek "Współczesna wiedza o polimerach. Tom 1. Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze."

• Jan F. Rabek "Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2. Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania."

• Praca zbiorowa pod redakcją Anny Swiderskiej-Środy, Witolda Wojkowskiego, Małgorzaty Lewandowskie i Krzysztofa J. Kurzydłowskiego "Świat nanocząstek"

• Praca zbiorowa pod redakcją Kamili Żelechowskiej "Nanotechnologia w praktyce"

• Gottfied W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska „Materiały polimerowe. Struktura, właściwości, zastosowanie”

• Witold M. Lewandowski, Robert Aranowski „Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce”

• Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. Sikorskiego i H. Staroszczyk "Chemia żywności t.1 Składniki żywności oraz t.2 Biologiczne właściwości składników żywności"

• John McMurry, z ang. tłumaczyli Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki "Chemia organiczna (tom 1-5)"

• Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki "Chromatografia gazowa. Teoria i praktyka" wyd. 3 (wyd. 1 w PWN)

• Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr inż. Jacka Krystka "Ochrona środowiska dla inżynierów"

 

W najbliższych numerach czasopisma „Wiadomości Chemiczne” ukażą się recenzje następujących książek objętych planem wydawniczym PWN na rok 2018

1. "Mangowy przewodnik. Biochemia" Takemura Masaharu

2. "Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym" Schmidt-Szałowski Krzysztof, Krawczyk Krzysztof, Petryk Jan, Sentek Jan

3. "Emisje organicznych związków chloru. Źródła, oddziaływanie na środowisko i przeciwdziałanie" Andrzej Żarczyński

4. "Inżynieria metali i ich stopów. Wyd. 2 zm (I w PWN)" praca zbiorowa

5. "Ochrona środowiska dla inżynierów" praca zbiorowa

6. "Chromatografia gazowa Wyd. 3 ( I w PWN)" Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki

7. "Wirusologia" red. nauk. Anna Goździcka-Józefiak

8. "Biochemia Wyd. 5" Lubert Stryer

9. "Poligon rachunkowy dla chemików : zbiór zadań z Podstaw Chemii" Renata Jastrząb, Romualda Bregier-Jarzębowska, Małgorzata T. Kaczmarek, Martyna Nowak

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon