Sekcja Chemii Ciała Stałego PTChem serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Katarzyny Stawickiej


Sekcja Chemii Ciała Stałego PTCHem serdecznie zaprasza na wykład

DR HAB.

KATARZYNY STAWICKIEJ

(Wydział Chemii UAM), zatytułowany:

 

  "Katalizatory hybrydowe dedykowane otrzymywaniu wysokogatunkowych chemikaliów".  WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ ONLINE W DNIU 12 KWIETNIA 2024 R. (PIĄTEK) O GODZ.

11:00, NA PLATFORMIE TEAMS. LINK DO SPOTKANIA:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhODEyNzItODcwMy00YjI3LWE4ZmUtZGQyMzkyNjRhZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2238e188ca-316e-41ce-a7e2-1acca689b0d1%22%7d

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon