Wyróżnienia i medale PTChem


  1. Kandydatów do Godności Prezesa Honorowego zgłaszają prezesowi Zarządu Głównego (ZG) Oddziały Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) w terminie do końca marca każdego roku. Kandydatury rozpatrywane są na czerwcowym posiedzeniu ZG PTChem i przedstawiane do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
  2. Kandydatów do wyróżnień (Godnością Członka Honorowego, Wykładem im. Jana Czochralskiego) i medali (za wyjątkiem: Medalu im. Wiktora Kemuli, Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa, Medalu im. Ignacego Mościckiego, Medalu Okolicznościowego oraz Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej) mogą zgłaszać: członkowie Prezydium Zarządu Głównego lub Oddziały względnie Sekcje Naukowe właściwe merytorycznie dla wyróżnienia lub medalu (we wszystkich przypadkach – z inicjatywy co najmniej 10 członków PTChem). Wnioski wraz z dokumentacją powinny być przesłane do ZG PTChem do dnia 1 października roku poprzedzającego przyznanie wyróżnienia lub medalu, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: medale@ptchem.pl. Kandydatów do uhonorowania Medalem im. Wiktora Kemuli, Medalem i Nagrodą im. Włodzimierza Kołosa oraz Medalem im. Ignacego Mościckiego mogą zgłaszać również podmioty wyszczególnione w załącznikach odpowiednio I-III. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej mogą składać podmioty podane na stronie Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem: http://dydaktyka.ptchem.pl/ Wnioski powinny być przesłane do podmiotów wskazanych odpowiednio w załącznikach I-III lub na stronie internetowej Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem.
  3. Wnioski o przyznanie wyróżnień lub medali wraz z uzasadnieniem (pismem rekomendującym ukazującym najważniejsze osiągnięcia naukowe – do 7000 znaków ze spacjami) i krótkim życiorysem (do 5000 znaków ze spacjami), o których mowa w punkcie 2, winny zawierać listę co najwyżej 50 publikacji kandydata (z zaznaczeniem 5- 10 najbardziej reprezentatywnych) i dane bibliometryczne. 
  4. Wnioski o wyróżnienie Godnością Członka Honorowego i Wykładem im. Jana Czochralskiego oraz Medalami: im. Marii Skłodowskiej-Curie, im. Jędrzeja Śniadeckiego, im. Jana Zawidzkiego, im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich, im. Stanisława Kostaneckiego i im. Jana Harabaszewskiego rozpatrywane są przez Komisję Wyróżnień i Medali PTChem. Komisja przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem po jednym kandydacie w każdej kategorii do akceptacji. Kandydata do Medalu im. Wiktora Kemuli wyłania i przedstawia do akceptacji Zarządowi Głównemu PTChem Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) (Załącznik nr I). Kandydata do Medalu im. Ignacego Mościckiego wyłania i przedstawia Zarządowi Głównemu PTChem do akceptacji Komisja Medalu PTChem im. Ignacego Mościckiego.
  5. Zarząd Główny PTChem podejmuje decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia lub medalu, o których mowa w punkcie 4, na posiedzeniu grudniowym zwykłą większością głosów (>50% głosów na „tak osób obecnych na posiedzeniu”). W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.
  6. Kandydatów do wyróżnienia Odznaką Honorową lub Medalem Okolicznościowym mogą zgłaszać członkowie Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa, członkowie Prezydium ZG oraz przewodniczący Oddziałów i Sekcji PTChem. Odznaka Honorowa i Medal Okolicznościowy są przyznawane decyzją Prezydium ZG PTChem.
  7. Wyróżnienia i medale wręczane są na dorocznych Zjazdach PTChem w trakcie uroczystości otwarcia lub obrad sekcji/mikrosypozjów, względnie przy okazji innych wydarzeń naukowych; informacja o laureatach ukazuje się̨ na stronie internetowej PTChem: www.ptchem.pl.
  8. Tryb wyłaniania laureata i wręczania Medalu i Nagrody im. Włodzimierza Kołosa podany jest w Załączniku nr III, a zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia (Medalu) im. Zofii Matysikowej i wyłaniania laureatów na stronie internetowej: http://dydaktyka.ptchem.pl/ (Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem).
  9. Informacje dotyczące wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego znajdują się na stronie internetowej PTChem: www.ptchem.pl, w zakładce Medale i Nagrody/Komisje Wyróżnień i Medali oraz Nagród PTChem.

 

 Informacje dotyczące składania wniosków oraz zasady przyznawania wyróżnień i medali PTChem

 

 

 

 

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon