Nagrody PTChem


1. Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) przyznaje następujące Nagrody:

  • Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe
  • Nagroda PTChem za wyróżnioną rozprawę doktorską
  • Nagroda PTChem za wyróżnioną pracę magisterską
  • Nagroda im. Bronisława Znatowicza
  • Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego
  • Nagroda im. Jacka Rychlewskiego

2. Nagroda PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu pracownikowi naukowemu, członkowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który w roku poprzedzającym jej przyznanie uzyskał stopień doktora habilitowanego, przed ukończeniem 37 roku życia.

3. Nagroda PTChem za wyróżnioną rozprawę doktorską jest przyznawana, w drodze konkursu, młodemu badaczowi, członkowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dziedzinie chemii (obrona pracy nastąpiła przed ukończeniem 30 roku życia). W przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, to jest do momentu osiągnięcia wieku 31 lat.

4. Nagroda PTChem za wyróżnioną pracę magisterską jest przyznawana, w drodze konkursu, absolwentowi, członkowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który w roku poprzedzającym jej przyznanie obronił z wyróżnieniem pracę magisterską w dziedzinie chemii.

5. Nagroda imienia Bronisława Znatowicza jest przyznawana autorowi lub autorom najlepszego artykułu opublikowanego w czasopiśmie Wiadomości Chemiczne w roku poprzedzającym jej przyznanie. Nagrodę przyznaje Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych.

6. Nagroda imienia Aleksandra Zamojskiego przyznawana jest członkowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej – stereochemii (obrona pracy nastąpiła przed ukończeniem 30 roku życia, w przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, to jest do momentu osiągnięcia wieku 31 lat.), wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie oraz Firmę Nobilus Ent. Nagroda jest wręczana wraz z dyplomem potwierdzającym, że wyróżnienie jest wspólne. Do Nagrody im. A. Zamojskiego mogą być przyznane dwa wyróżnienia.

7. Nagroda imienia Jacka Rychlewskiego jest przyznawana w drodze konkursu, za wyróżniającą się pracę magisterską z chemii kwantowej lub pracę z innych obszarów nauki, w której wykorzystano metody chemii kwantowej, obronioną w roku poprzedzającym jej przyznanie. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wniosek Kapituły Nagrody. Możliwe jest przyznanie wyróżnienia.

8. Prace (magisterskie lub doktorskie) mogą być zgłoszone tylko do jednej nagrody.

9. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz trybu wyłaniania Laureatów zawiera załącznik 1 do regulaminu.

10. Laureaci Nagród: za wyróżniające osiągnięcia naukowe, za wyróżnioną rozprawę doktorską oraz za wyróżnioną pracę magisterską zobligowani są do opublikowania artykułu przeglądowego dotyczącego swojego osiągnięcia naukowego w specjalnym numerze zjazdowym czasopisma Wiadomości Chemiczne oraz wygłoszenia wykładu/komunikatu w sekcji właściwej merytorycznie dla prezentowanej przez Laureata nagrody specjalności.

11. Manuskrypt pracy, o której mowa w pkt. 10, przygotowany zgodnie z wymogami czasopisma Wiadomości Chemiczne należy przesłać drogą elektroniczną na adres czasopisma@ptchem.pl do dnia 31 sierpnia roku w którym nagroda została przyznana.

12. Zgłoszone wnioski o nagrody rozpatrywane są przez odpowiednie Komisje Nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego powoływane na kadencję przez Prezesa Zarząd Główny na wniosek Prezydium ZG lub w przypadku Nagrody im. Jacka Rychlewskiego na wniosek Przewodniczącego Kapituły. Nagrodę im. Bronisława Znatowicza przyznaje Rada Redakcyjna Wiadomości Chemicznych.

13. Jeżeli do konkursu zostanie zgłoszona praca doktorska lub magisterska, której promotorem był członek Komisji, to w takiej sytuacji zostaje on wyłączony z udziału w procedurze decydującej o przyznaniu nagrody w danej edycji.

14. Komisje podejmują decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień zwykłą większością głosów.

15. Komisje po rozpatrzeniu zgłoszeń przedstawiają w terminie do końca maja każdego roku swoje wnioski na posiedzeniu Prezydium ZG.

16. Prezydium ZG po rozpatrzeniu wniosków Komisji, w głosowaniu, zatwierdza Nagrody oraz informuje Zarząd Główny na posiedzeniu wiosennym o podjętych decyzjach.

17. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagród podejmuje Zarząd Główny PTChem w głosowaniu tajnym oddzielnie dla każdej Nagrody.

18. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego corocznie ustala wysokość nagród (oprócz Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego i Nagroda im. Jacka Rychlewskiego) i odprowadza należny podatek do Urzędu Skarbowego.

19. Nagrody wręczane są na dorocznych Zjazdach Towarzystwa.

 

Regulamin został zatwierdzony dnia 09 grudnia 2019 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 1/2019

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Regulamin przyznawania nagród PTChem

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon