Sztandar PTChem


1. PTChem posiada sztandar Towarzystwa.

2. Wygląd sztandaru (lewą i prawą stronę) przedstawiają poniższe zdjęcia.

 

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw będących wyrazem jego poszanowania.

4. Sztandar przechowywany jest w specjalnej gablocie w siedzibie PTChem.

5. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach, z których najważniejsza to coroczny zjazd PTChem.

6. Sztandarem w czasie uroczystości powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby-chorąży, asystax2).

7. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym, w rękawiczkach.

8. Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

9. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez organizatora Zjazdu.

10. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

11. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

12. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

13. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

14. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

15. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 •        podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
 •         podczas opuszczania trumny do grobu;
 •         podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 •         podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
 •         na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

 

SPOSÓB ZACHOWANIA POCZTU SZTANDAROWEGO

a/ Postawy sztandaru

 • ·         Postawa ,,zasadnicza’’

Sztandar postawiony na dolnej części drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce jest przytrzymywane prawą ręką powyżej wysokości pasa, łokieć lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

 • ·         Postawa ,,spocznij”

  Sztandar trzymamy jak w postawie ,,zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie ,,spocznij”.

 • ·         Postawa ,,na ramię”

  Chorąży kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Płat sztandaru winien być oddalony od barku ok. 200 mm.

 • ·         Postawa ,,prezentuj”

Z postawy ,,zasadniczej’’ chorąży podnosi sztandar  prawa ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia aż do wysokości barku. Następnie lewa ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu, jednocześnie lewa dłoń trzyma drzewce poniżej prawego boku. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej.

b/ Salutowanie sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy ,,prezentuj”. Kiedy odbierający honory zbliży się na 5 kroków, chorąży robi zwrot w prawo skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód, na odległość stopy i pochyla sztandar w przód pod kątem 45°. Asysta sztandaru w postawie ,,zasadniczej”. Chorąży po czasie ,,salutowania” (krok za sztandarem) przenosi sztandar bez komendy do położenia ,,prezentuj”.

c/ Salutowanie sztandarem w marszu

Z położenia ,,na ramię” w taki sam sposób, jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy:
,,na prawo (lewo) patrz” - pochyla sztandar  ,,baczność” - bierze sztandar na ramię.

d/ Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj

Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód
na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

 e/ Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

-  „Na ramię”

- „Prezentuj”

- „Do nogi”

 • ·         Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia);
 • ·         Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej;
 • ·         Wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”.

f/ Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU:

 

 

CEREMONIAŁ ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZJAZDU PTChem

1.      Ceremoniał rozpoczęcia corocznego Zjazdu PTChem prowadzą wspólnie przewodniczący Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego.

2.      Na początku Zjazdu PTChem następuje wprowadzenie sztandaru Towarzystwa: pkt a) poz. 1,2 przez poczet sztandarowy wyznaczany przez organizatora zjazdu.

3.      Zjazd rozpoczyna się odśpiewaniem hymnu narodowego; pkt a) poz. 3-5.

4.      Po hymnie następuje osadzenie sztandaru PTChem przez chorążego w stojaku na scenie, gdzie pozostaje do końca uroczystości otwarcia.

5.      Poczet sztandarowy opuszcza scenę i rozpoczyna się dalej realizacja kolejnych punktów uroczystości otwarcia (przemówienia, wręczenie medali i Nagród przez Prezesa i przewodniczącego Komisji ds. Medali i Nagród PTChem w obecności sekretarza, część artystyczna).

6.      Po zakończeniu uroczystości otwarcia Zjazdu następuje przeniesienie sztandaru do sali, w której w dniu następnym odbywać się będą obrady plenarne.

7.      Na zakończenie Zjazdu następuje ceremonia wyprowadzenia sztandaru PTChem pkt b), poz. 1-3.

 

(Oprac. Piotr Bałczewski, Łódź, na podstawie dok. Sztandar ZSP im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, za zgodą dyr. M. Kujawy)

 

 

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon