Dla autorów


Informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie

Selekcja prac nadesłanych do Wiadomości Chemicznych jest dwustopniowa. Wszystkie artykuły są poddane wstępnej ocenie dokonanej przez Komitet Redakcyjny polegającej na określeniu czy są spełnione wymogi formalne do publikacji w czasopiśmie. Prace, które zostały zaakceptowane na pierwszym etapie, są przesłane do co najmniej dwóch lub trzech niezależnych recenzentów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły posiadają obszerne streszczenie w języku angielskim oraz dwujęzyczne podpisy pod rysunkami, schematami i tabelami.

Autorzy oraz publikacje

Do publikacji przyjmowane są przede wszystkim prace przeglądowe oraz artykuły oparte na wyróżnionych pracach doktorskich lub habilitacyjnych a także artykuły dotyczące popularyzacji chemii, prace z zakresu chemii stosowanej jak i prace z zakresu historii chemii.

Publikowane artykuły adresowane są do szerokiego grona czytelników: naukowców, nauczycieli chemii, studentów wyższych uczelni, uczniów szkół średnich, jak również pracowników przemysłowych instytucji badawczych i przemysłu chemicznego.

Wiadomości Chemiczne stanowią platformę kształtowania i upowszechniania nomenklatury i terminologii chemicznej w języku polskim.

Proces wydawniczy i udostępnianie czasopisma

Czytelnicy Wiadomości Chemicznych mają bezpłatny dostęp do pełnych tekstów artykułów w wersji elektronicznej, zarówno do bieżących jak i do starszych historycznych zeszytów.

Kompletna zawartość zeszytów Wiadomości Chemicznych udostępniana jest bezpłatnie poprzez stronę Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wszystkie bieżące publikacje są udostępniane w tzw. ruchu Open Access (OA).

 

Szablon artykułu (template)

Regulamin

Lista recenzentów współpracujących z redakcją „WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH” w latach 2015 - 2019

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon