Władze PTChem, kadencja 2022 - 2024


Władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego na lata 2022 – 2024

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Główny

3. Oddziały PTChem

4. Sekcje naukowe PTChem

    4.1. Sekcja Młodych

 

Prezydium Zarządu Głównego

 • Prezes - prof. dr hab. Izabela Nowak
 • I-Wiceprezes - prof. dr hab. Robert Pietrzak
 • Wiceprezes - prof. dr hab. Artur Michalak
 • Wiceprezes - dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
 • Skarbnik - prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
 • Sekretarz - dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK
 • Członkowie Prezydium
  • Prof. dr hab. Zbigniew Galus
  • Prof. dr hab. Rafał Latajka
  • Prof. dr hab. Jacek Lipok
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

Główna Komisja Rewizyjna

 • Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska
 • Prof. dr hab. Stanisław Witkowski
 • Dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski, prof. ZUT 

Sąd Koleżeński

 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
 • Prof. dr hab. Maria Barysz
 • Prof. dr hab. Julian Chojnowski
 • Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Prof. dr hab. Paweł Kulesz

Komisja Terminologii Chemicznej PTChem

 

 

 • Sekcje PTChem:
  L.p. Nazwa  Przewodniczący
  1 Sekcja Młodych Mgr Tomasz Kostrzewa (GUMed)*  
  2 Sekcja Dydaktyki Chemii Dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ
  3 Sekcja Historii Chemii Dr hab. Jacek Wojaczyński (UWr)* 
  4 Komitet Chemii Analitycznej PAN Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK)   
  5 Zespół Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN   
  6 Sekcja Chemii Biologicznej Dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. PWr*    
  7 Sekcja Chemii Cukrów Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG,*   
  8 Sekcja Chemii Heteroorganicznej Dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ  
  9 Sekcja Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr*  
  10 Sekcja Chemii Organicznej Prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska (PŁ)   
  11 Sekcja Chemii Plazmy Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (PW)*  
  12 Sekcja Chemii i Technologii Węgla Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM,*   
  13 Sekcja Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej Prof. dr hab. Marcin Hoffmann (UAM)   
  14 Sekcja Chemii Żywności Dr Małgorzata Starowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN*    
  15 Sekcja Elektrochemii Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, (UŁ)*  
  16 Sekcja Fizykochemii Organicznej Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr*   
  17 Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej Dr Piotr Filipiak  
  18 Sekcja Krystalochemii Dr  hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO  
  19 Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych Dr inż. Mateusz Szala, WAT*    
  20 Sekcja Membranowa  
  21 Sekcja Ochrony Środowiska Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK)*  
  22 Sekcja Polimerów Dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM PAN   
  23 Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej Dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH   
  24 Sekcja Rezonansu Magnetycznego Dr hab. Marta Dudek, prof. CBMiM PAN   
  25 Sekcja Termodynamiki Prof. dr hab. Marzena Dzida, (UŚ) 
  26 Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
  27 Sekcja Związków Metaloorganicznych Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
  28 Sekcja Chemii Ciała Stałego Dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, prof. UAM  
  29 Polski Klub Katalizy dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN

          * - stan przed wyborami na kadencję 2022 - 2024 

 

Central European Group for Separation Sciences

 

 

Prezes

 

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak
prezes@ptchem.pl

Prof. dr hab. Izabela Nowak uzyskała w 1993 roku tytuł magistra na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) na kierunku chemia. Pracę magisterską wykonywała na Uniwersytecie w Reading (UK), gdzie przebywała przez okres IX.1992-VII.1993. Promotorem pracy magisterskiej był prof. David A. Rice, który wprowadził ją w arkana wiedzy o związkach niobu oraz zaszczepił żyłkę naukowca szukającego z ogromną pasją rozwiązań rodzących się problemów badawczych. Na krystalizację zainteresowań naukowych miała ogromny wpływ osobowość późniejszego promotora pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marii Ziółek (UAM). Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1997 r., a doktora habilitowanego nauk chemicznych w 2006 r. – na Wydziale Chemii UAM. W początkowym okresie badań w ramach pracy doktorskiej prof. Nowak zajmowała się wprowadzaniem niobu w pozycje pozaszkieletowe zeolitów, by w końcu zająć się zagadnieniami związanymi z syntezą nowych materiałów porowatych. Z kolei rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła oprócz syntezy i charakterystyki także właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego prof. Nowak rozpoczęła tworzenie własnego zespołu badawczego. W 2014 uzyskała tytuł naukowy profesora.

W latach 2006-2016 była opiekunem specjalności Chemia Kosmetyczna na kierunku chemia, a od 2009 roku jest kierownikiem Pracowni Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Te nurty badawczo-dydaktyczne przeplatają się w ostatnich latach jej kariery zawodowej. Prowadzone przez nią badania naukowe podzielić można na następujące grupy: synteza nowych materiałów nanoporowatych, określenie ich tekstury/struktury oraz modyfikacja ich właściwości powierzchniowych; katalityczna synteza wysokowartościowych chemikaliów; analityka chemiczna przeznaczona do celów chemii kosmetycznej; potencjalne wykorzystanie nanomateriałów w procesach adsorpcyjnych, w tym do celów medycznych

Przebywała wielokrotnie na stażach naukowych - w roku 2001 na rocznym stażu naukowym w Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, University of Liverpool, UK (Rohm&Haas stipend), w 2003 roku na stypendium Fulbrighta w Kent State University (KSU), zaś w 2007 była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej (ponowny pobyt w KSU). Była kierownikiem (8) lub wykonawcą (13) wielu projektów centralnie koordynowanych (KBN/MNiSW/NCN/NCBiR, FNNP i innych). Od 2006 roku organizuje Seminaria z przemysłem kosmetycznym, a także współorganizowała wiele konferencji zagranicznych w Poznaniu (np. Group 5 Conference, Baltsilica-2014, COST Action CM1104, Certification Meetings Chemlab-II). Była także wielokrotnie zapraszana do komitetów naukowych konferencji (np. Nanoporous Materials – NANO w Kanadzie). Jest laureatką wielu nagród: Polskiego Klubu Katalizy dla młodych naukowców (1995); naukowej dla Młodych Badaczy Kapituły Naukowej Miasta Poznania (1998); Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005); nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry / Chemical Engineering” (2011), Medalu Okolicznościowego PTChem (2015) oraz kilkukrotnie Rektora UAM. W latach 2008-2012 pełniła na Wydziale Chemii UAM funkcję prodziekana ds. organizacyjnych.

W latach 2013-2018 była skarbnikiem ZG PTChem, zaś od roku 2019 pełni funkcję Prezesa ZG (kadencja 2019-2021 oraz 2022-2024).

Wiceprezesi   

 

 

I-Wiceprezes

Prof. dr hab. Robert Pietrzak 

Prof. dr hab. Robert Pietrzak ukończył studia chemiczne w 1998 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z tą uczelnią związał swoją karierę zawodową. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 2010 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, a w roku 2017 tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Kieruje grupą badawcza w Pracowni Chemii Stosowanej.

Badania prowadzi w zakresie technologii chemicznej, chemii i technologii węgla i materiałów węglowych, adsorpcji oraz ochrony środowiska. Jest Autorem i współautorem ponad 280 prac naukowych, w tym ponad 120 znajduje się na liście filadelfijskiej. Wygłosił 24 wykłady (w tym 17 na zaproszenie), ponadto jest współautorem 62 komunikatów wygłaszanych osobiście lub przez współautorów oraz 361 prezentacji posterowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2001 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 2013-2018 był Przewodniczącym Poznańskiego Oddziału PTChem; należy również do Polskiego Towarzystwa Węglowego (od 2009 r.) oraz był vice-przewodniczącym Komisji Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Poznaniu w kadencji 2015-2018. W roku 2015 stanął na czele komitetu organizacyjnego 59 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 2017 prof. R. Pietrzak za cykl prac dotyczących wykorzystania i zastosowania materiałów węglowych oraz polimerowych w ochronie środowiska, a także za promocję w kraju i na świecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz środowiska chemicznego Poznania i województwa Wielkopolskiego otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Poznania. Nagroda przyznawana jest raz w roku jednej osobie o niekwestionowanych osiągnięciach, których dorobek został doceniony przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

 

 

Wiceprezes

Prof. dr hab. Artur Michalak


Prof. dr hab. Artur Michalak (ur. 1968 r.) ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1992 r. Rozprawę doktorską obronił w 1997 r; promotorem był prof. dr hab. Roman Nalewajski. W trakcie doktoratu, w l. 1994-1995 odbył staż w Instytucie Fritza Habera (MPG) w Berlinie, w grupie prof. Klausa Hermanna. W l. 1998-2000 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Calgary w grupie prof. Toma Zieglera, a w ciągu kolejnych lat – kilka krótszych staży w Calgary (m.in. NATO Advanced Fellowship w 2002 r.).  Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 r.; tytuł profesora nauk chemicznych w 2009 r. Zawodowo związany jest z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1992 r; aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego (od 2012 r.).

Prof. Artur Michalak jest autorem ponad 90 publikacji naukowych (ponad 5100 cytowań, indeks Hirscha h = 35). W pracy badawczej specjalizuje się w chemii teoretycznej / chemii kwantowej, zajmuje się m.in. teorią wiązania chemicznego oraz modelowaniem molekularnym procesów katalitycznych. Prowadzone przez niego prace badawcze obejmują m.in. rozwój oryginalnej metodologii opisu wiązania chemicznego w oparciu o tzw. orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej, NOCV; teoretyczne badania mechanizmów procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji, a także teoretyczne badania struktury elektronowej i własności molekularnych materiałów polimerowych do zastosowań w ogniwach paliwowych. Od 2005 r. kieruje grupa badawczą w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Kierował licznymi projektami badawczymi, krajowymi i międzynarodowymi, w tym we współpracy z instytucjami naukowymi z Korei Pd. (KIST) i południowo-koreańskim przemysłem (SK Corp.). 

Prof. Artur Michalak w l. 2005-5008 i 2008-2012 pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Chemii UJ ds. Studenckich / Dydaktycznych. Jego aktywność na forum krajowym i międzynarodowym dotyczy także dydaktyki, m.in. oceny jakości kształcenia. Był członkiem komisji akredytacyjnej ECTN Label Committee (kadencje 2010-2012; 2012-2014); członkiem zespołów wizytujących przy akredytacjach Eurobachelor, Euromaster, członkiem zarządu ECTN Association (ECTN Administrative Council) na kadencje 2013-2015, 2015-2018, członkiem (2008) i przewodniczącym (2013) zespołu ekspertów UKA do opracowania standardów akredytacji dla kierunku chemia, członkiem i przewodniczącym zespołów wizytujących przy akredytacjach UKA; członek Rady UKA (kadencje 2016-2017; 2017); aktualnie jest także członkiem zespołu ekspertów PKA (2016-2019) oraz Sekretarzem Komisji Akredytacyjnej PTChem.

 
 

I-Wiceprezes

Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG 


Dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, prof. nadzw. UG (ur. 1976 r.) Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała tamże edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego. Studiowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2001 roku obroniła pracę magisterską. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Pracę doktorską obroniła w 2005 roku, a w lipcu 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UG. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Chemii kolejno jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny (od 2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na chemii związków kompleksowych, kinetyce reakcji oraz na biosensorach molekularnych, a w szczególności na ich zastosowaniach do oznaczania tlenku azotu(IV) i tlenku węgla(IV) w materiale biologicznym. Jej dorobek naukowy obejmuje 92 prace naukowe, z czego 77 to publikacje wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką ponad 100 komunikatów naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wypromowała 1 doktora. Dwukrotnie została wyróżniona nagrodą zespołową JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2005 i 2012) oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Oddział Gdański) za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny chemii obronioną w 2005 roku na Wydziale Chemii UG i nagrodą zespołową Ministra Edukacji i Nauki (2006 r.).  Otrzymała również: Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2007 r.), Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START, 2007-2008 r.) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014 r.).

Od 2006 roku pracuje w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Chemii, w latach 2006 – 2008 pełniła funkcję sekretarza, natomiast od roku 2008 pełni funkcję przewodniczącej.

Od roku 2011 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 2012 -2015 pełniła funkcję skarbnika w Polskim Towarzystwie Chemicznym – Oddział Gdański, a w latach 2015-2018 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej w Polskim Towarzystwie Chemicznym – Oddział Gdański.

Skarbnik 

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-WiercińskaProf. dr hab. Agnieszka Nosal  - Wiercińska w 1994 r. rozpoczęła studia na Wydziale Chemii UMCS – kierunek chemia, które ukończyła w roku 1999. Pracę naukową jako asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej UMCS rozpoczęła
wraz z początkiem roku akademickiego 1999/2000 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
Po obronie pracy doktorskiej w 2006 roku awansowała na stanowisko adiunkta. Rozprawę habilitacyjną obroniła w 2015 roku, a od 01.10. 2017 roku do marca 2021 r. była zatrudniona na stanowisku profesora UMCS. W postanowieniu z dnia 22 marca 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Pani Profesor tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Obszar zainteresowań badawczych Prof. dr hab. Agnieszki Nosal – Wiercińskiej obejmuje badania mechanizmów elektrodowych wybranych depolaryzatorów, efektu "cap - pair" oraz zjawisk adsorpcji zachodzących na granicy faz: elektroda – roztwór, ciało stałe - roztwór. Jest Autorem i współautorem około 120 prac naukowych, w tym ponad 80 z listy filadelfijskiej, których cytowalność pozwoliła na zaistnienie jej w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie – World’s Top 2% Scientists.

Bardzo istotną rolę w rozwoju naukowo – dydaktycznym Pani Profesor odgrywa współpraca z licznymi ośrodkami badawczymi zarówno w kraju jak i zagranicą (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Canakkale Onsekiz Mart University-Turcja, National Academy of Science of Ukraine, Charles University-Czechy), w których to odbywała liczne staże.

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal – Wiercińska jest współzałożycielem oraz przewodniczącą Rady Naukowej Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu; wiceprzewodniczącą Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN; przewodniczącą Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział w Lublinie; przewodniczącą Sekcji Inżynierii Chemicznej Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddział PAN w Lublinie; członkinią: Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie Oddział PAN w Lublinie, International Society of Electrochemistry (ISE), komitetu redakcyjnego czasopism “Journal of Scientific Perspectives” oraz Turkish Journal of Analytical Chemistry,  Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział Lublin (sekretarz), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego; współorganizatorem ogólnopolskich konferencji, takich jak: „Fizykochemia granic faz -  metody instrumentalne” czy „Innowacje w Praktyce”.

Od 2019 roku Profesor Agnieszka Nosal – Wiercińska pełni funkcję wydziałowego koordynatora Sieci Chorwackiej “Colloids and nanomaterials in education and research”
CIII-HR-1108-03-1920, w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS).         

 Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana m.in.: nagrodami Rektora UMCS, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy nagrodą Burmistrza Miasta Biecz
– „Zasłużona dla miasta” (2018) - za wspieranie i promocję miasta i gminy Biecz w ramach Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.
 

Sekretarz

 

 

Dr hab. Paweł RodziewiczPaweł Rodziewicz ukończył studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na stażach naukowych (łącznie półtora roku) na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), Petersburskim Uniwersytecie Państwowym (Rosja), Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia) oraz w Słoweńskiej Akademii Nauk (Słowenia) i Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Po obronie pracy doktorskiej (24.01.2006) wyjechał z Polski i został zatrudniony w Katedrze Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) a następnie, od 2008 roku, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Zaawansowanych Materiałów oraz Wydziale Chemii i Farmacji na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga (Niemcy). W 2011 roku wrócił do Polski jako laureat grantu powrotowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS i został zatrudniony na Uniwersytecie w Białymstoku (habilitacja - 2016 rok). Od 2018 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Obszary jego zainteresowań naukowych skupiają się na badaniu właściwości czasowo-rozdzielczych układów z wewnątrz- i międzycząsteczkowym wiązaniem wodorowym, procesu funkcjonalizacji nanomateriałów węglowych (nanorurki, grafen) oraz solwatacji cząsteczek o specjalnym znaczeniu (bojowe środki trujące, leki) za pomocą metod obliczeniowych chemii kwantowej takich jak: teoria funkcjonału gęstości (DFT) oraz dynamika molekularna ab initio (AIMD). Jest autorem 43 publikacji z listy JCR o sumarycznym współczynniku wpływu (IF) równym 121. 

Kierował lub był wykonawcą 11 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Aktualnie   kieruje projektem OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym zatopionych po II wojnie światowej w Bałtyku bojowych środków trujących. Od 2012 jest stałym współpracownikiem specjalnej grupy badawczej "Syntetyczne alotropy węgla" utworzonej na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga, gdzie przebywał jako naukowiec wizytujący (łączny pobyt – ponad 2 lata). Laureat stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2015). W 2021 roku uzyskał nominację do nagrody „Naukowiec Przyszłości” przyznawanej wyróżniającym się innowatorom przez Forum Inteligentnego Rozwoju oraz został nagrodzony indywidualną nagrodą I stopnia za osiągnięcia naukowe przez JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wielbiciel wojennych tajemnic Dolnego Śląska oraz prezes zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego (Organizacja Pożytku Publicznego od 2012).

 

Członkowie Prezydium PTChem 

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew GalusPrezes honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Rafał Latajka


Prof. dr hab. Rafał Latajka, urodził się 24 stycznia 1972 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu XIV Liceum Ogólnokształcącego im Polonii Belgijskiej w roku 1991 rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w roku 1996, a pracę magisterską zrealizował pod opieką prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego. W roku 1997 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpoczął realizację doktoratu, którego promotorem był prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski. Pracę doktorską zatytułowaną „Badanie struktury i konformacji mimetyków aminokwasów i ich krótkich peptydów za pomocą spektroskopii NMR” obronił z wyróżnieniem w roku 2001. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na etacie adiunkta i nadal współpracował z profesorem Pawłem Kafarskim, a jego zainteresowania naukowe skupiały się na zastosowaniu spektroskopii NMR w badaniach struktury i konformacji peptydomimetyków (dehydropeptydów i związków fosfonowych) i jej korelacji z aktywnością biologiczną tych molekuł. W tym czasie odbył również dwa staże podoktorskie – pierwszy w ramach stypendium wyjazdowego FNP w zespole prof. dr hab. Henryka Koroniaka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (rok 2002). Następnie we wrześniu 2003 roku wyjechał na roczny staż podoktorski w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie do Universita di Napoli “Federico II”, Dipartamento di Chimica Bioinorganica (Włochy).

Prace zrealizowane w tym okresie stały się podstawą jego rozprawy habilitacyjnej, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w roku 2009. W roku 2013 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2022 uzyskał tytuł profesora Aktualnie jego zainteresowania badawcze dotyczą peptydomimetyków – glikopeptydów, dehydropeptydów i peptydotriazolamerów. Prowadzi również badania nad projektowaniem, syntezą oraz aktywnością inhibitorów enzymów istotnych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – tyrozynazy i elastazy neutrofilowej. Jest autorem 60 publikacji, wypromował 5 doktorów. Trzykrotnie został wyróżniony nagrodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (2010, 2015 i 2021) oraz nagrodą Dziekana Wydziału Chemicznego PWr za osiągnięcia naukowe (2002). W roku 2013 Prezydent RP uhonorował go Medalem Brązowym za długoletnią służbę.

Profesor Rafał Latajka na swoim macierzystym Wydziale, w kadencji 2020-2024, pełni funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich. Od roku 1992 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od roku 2002 członkiem European Peptide Society. W roku 2013 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 22nd Polish Peptide Symposium, jest również członkiem Komitetu Naukowego tej cyklicznej konferencji jak również członkiem Komitetu Naukowego odbywającego się co roku Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W roku 2017 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 60 Zjazdu PTChem. W kadencji 2016-2018 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTChem, a w kadencji 2019-2021 pełnił funkcję I Wiceprezesa ZG PTChem. W roku 2021 został powołany do pełnienia funkcji redaktora naczelnego kwartalnika „Chemik”. 

 

 

 

 

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO

 

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia na unikatowej specjalności Agrobiochemia, na kierunku chemii, ukończył w 1988 roku. Zainteresowanie naturalnymi i syntetycznymi związkami chemicznymi, jako regulatorami aktywności owadów, zaowocowały obroną rozprawy doktorskiej (1995) poświęconej relacjom pomiędzy owadami zasiedlającymi agrocenozy marchwi i występującymi tam roślinami. W kolejnych latach, współpracując z zespołem prof. Giuseppe Forlaniego z Wydziału Nauk o Życiu Uniwersytetu w Ferrarze oraz z wiodącym europejskim producentem związków polifosfonowych, przedsiębiorstwem Zschimmer & Schwarz (Mohsdorf, Niemcy), podjął badania nad przemianami związków fosfonoorganicznych w ekosystemach, koncentrując się na opracowaniu procedur badawczych umożliwiających śledzenie tych procesów. Wyniki tych prac, dotyczące biotransformacji ksenobiotyków fosfonoorganicznych przez mikroorganizmy, stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej i uzyskania w 2011 roku stopnia doktora habilitowanego.

Aktualne zainteresowania naukowe związane są z oceną aktywności biologicznej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych, ukierunkowaną biosyntezą modulatorów metabolizmu oraz z analizą przebiegu procesów katalizowanych przez organizmy, z wykorzystaniem metod spektroskopowych; szczególnie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS) oraz spektroskopii absorpcyjnej FT-IR i spektrofotometrii UV-Vis, skojarzonych z metodami chromatograficznymi.

Autor i współautor blisko 80 publikacji, 5 przyznanych patentów i ponad 180 wystąpień konferencyjnych, w tym ponad 30 wykładów. Stypendysta Izby Rolniczej Nadrenii-Palatynatu (Uniwersytet w Bonn) i programu Erasmus (Uniwersytet w Ferrarze, Uniwersytet Katolicki w Gandawie). W latach 2009-2015 czterokrotnie nagrodzony nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, w tym trzykrotnie za działalność naukową. Nagrodzony medalem okolicznościowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wypromował czworo doktorów, obecnie opiekun trzech studentów studiów doktoranckich. Promotor 63 eksperymentalnych prac dyplomowych; 41 magisterskich i 22 licencjackich/inżynierskich. Autor i realizator 12 interdyscyplinarnych kursów dydaktycznych prowadzonych na I, II i III stopniu studiów na kierunku chemii. Autor blisko 30 wykładów popularnonaukowych wygłoszonych w czasie festiwali nauki oraz w ramach programu „Zaproś wykładowcę”.

Od lat zaangażowany w działalność Opolskiego Oddziału PTChem, w latach 2007-2012 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu tego oddziału. Od 2012 członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem i opiekun Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon